Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-16

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De implementatie van onze Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) kent 3 sporen:

 • De gebieden niveaus inregelen: polder, regionaal en provinciaal, met stuurgroepen, ambtelijke ondersteuning ed. inclusief bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden
 • Leren door te doen traject inclusief uitwerking noodzakelijke werkprocessen en daarbij  ‘met 1 geluid naar buiten als PU’ in de ULG gerelateerde overleggen
 • Wat voor bemensing hebben we nodig (kwantitatief en kwalitatief) om onze rol binnen de ULG en de bijbehorende gebiedsgerichte aanpak te kunnen gaan vervullen en hoe beleggen we dit binnen onze organisatiestructuur en verbinden we onze uitvoeringskracht met die van externe partijen.
 • De perso(o)n(en) die wij zoeken zal zich met name richten op het 3de spoor, en legt verbinding met spoor 2 (de benodigde capaciteit gaat nl leren met 1 geluid naar buiten). Concreet:
 • Een gedragen organisatieontwerp van de toekomstige uitvoeringsorganisatie van het landelijk gebied ahv onderbouwde organisatiemodellen en mogelijke scenario’s, waarbij een integrale aanpak tussen planvorming (Gebiedsgerichte Aanpak), beleid (5 NPLG opgaven) en Uitvoering centraal staat.
  1. inclusief ophanging/borging in de bestaande organisatie;
  2. inclusief benodigde formatie en rollen (kwantitatief en kwalitatief);
  3. Inclusief identificeren en uitwerken van primaire organisatieprocessen, zoals relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, ambtelijke ondersteuning richting bestuur, stafprocessen als communicatie, reporting & monitoring, juridische zaken en (project)ondersteuning (verbinding met spoor 2 van de implementatie).
  4. Inclusief sturing op en besluitvorming in het nieuwe organisatieonderdeel, met aandacht voor de positie binnen het domein Landelijke Leefomgeving;
  5. Inclusief de afhankelijkheden en communicatiestructuur met interne (programma’s, beleid) en externe partijen
 • Procesontwerp en uitvoering om te komen tot het organisatieontwerp.
 • Advies op aanpak en de inrichting van de uitvoeringsorganisatie
  1. Analyse wat al in huis is en wat aangevuld moet worden en scenario’s hoe dat te doen
  2. Proces van communicatie en besluitvorming richting OR.
 • Verandermanagement: informatie, communicatie, betrokkenheid en draagvlak
 • Voor het uitvoeren van deze opdracht opstellen van een Plan van Aanpak , inclusief voorstel projectteam, interne stuurgroep, planning, activiteiten, besluitvormingsproces

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering (alleen of in combinatie) ;
3.  Aantoonbare werkervaring met projecten gericht op het landelijk gebied;
4. Aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering binnen de overheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projecten gericht op het landelijk gebied (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering binnen de overheid (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het advisering over bemensing van zowel de interne als externe partijen (noem hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen

  • Overtuigingskracht (vanuit je positie, communicatiestijl en manier van werken, daar komen waar je wil zijn)
  • Flexibiliteit in leiderschapsstijl (eenvoudig schakelen in leiderschaps- en communicatiestijl naar behoefte van de diverse stakeholders)
  • Je bent inspirerend en kunt mensen in hun kracht zetten
  • Je bent volhardend in het voor elkaar krijgen van het beoogde doel.
 1. Vaardigheden
  • Verenigt de (ogenschijnlijk tegenstrijdige) belangen van en schakelt makkelijk tussen de diverse betrokkenen binnen en buiten de organisatie
  • Oplossingsgericht: open staan voor oplossingen die mogelijk anders zijn dan de eigen voorstellen, maar waar je wel de knoop zelf doorhakt
  • Werkervaring in het regisseren van processtappen, het divergeren en convergeren, en in co creatie realiseren van het gevraagde eindproduct.
 1. Kennis
 • Kennis van-, affiniteit met en zo mogelijk werkervaring met gebiedsgerichte processen in het landelijk gebied.
 • Kennis van het opzetten van nieuwe organisatie eenheden
 • Je bent in staat om besluitvorming te realiseren.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. Een duo inschrijving is mogelijk. Dit betekend 1 aanbieding van 2 kandidaten voor een gezamenlijk uurtarief. Heeft u vragen voer het indienen van een duo aanbieding dan kunt u contact met ons opnemen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 19 april 2023 of vrijdag 21 april  2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 april 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:
Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.