Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie 
P
roberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.  

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht 
De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt een kwartiermaker die de taak op zich gaat nemen om te komen tot een operationele uitwerking en bijbehorende businesscase voor het Energietransitiehuis. Deze  gaat aan de slag met twee functies van het Energietransitiehuis: het creëren van een omgeving waar bedrijven nieuwe ontwikkelingen, prototypes etc. laten zien, kunnen testen en door ontwikkelen en samen met studenten projecten oppakken (experimenteren en innoveren) en waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen (energieloket) en ervaringen neerleggen en waarin nieuwe ontwikkelingen worden besproken en gedemonstreerd (kennisontwikkeling en -deling). Belangrijk is de innovatie- en concurrentiekracht van de bedrijven te versterken. Er gebeurt al veel op dit vlak in Alphen aan den Rijn. Een belangrijke taak is hoe deze kennis te bundelen, delen en verdiepen en op basis van een behoeftenonderzoek prioritering aan te brengen in de activiteiten die worden opgepakt. 

Een tweede taak van de kwartiermaker is om op basis van de invulling van de functies en de human capital agenda komen tot (scenario’s voor) een organisatiemodel (huisvesting, financieel, governance, functionaliteiten etc.) en businesscase op basis waarvan een stuurgroep tot besluitvorming kan komen. 

De kwartiermaker zal nauw samenwerken met de kwartiermaker van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ)  Taskforce die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het human capital deel (deelakkoord) van het Energietransitiehuis  (onderdeel van de functie onderwijs en leren). Uiteraard zullen beide kwartiermakers niet alleen onderling samenwerken, omdat de functies die worden ingericht samenhangen, maar zij zullen dit ook moeten doen samen met de partners van het Energietransitiehuis.  

Uitgangspunt voor de kwartiermaker is een door de stuurgroep Energietransitiehuis opgesteld werkdocument ETH dat de bedoeling en hoofdlijnen van het Energietransitiehuis schetst en van een intentieverklaring door betrokken partijen om langs deze lijnen te werken aan de realisatie hiervan. De kwartiermaker zal ook de uitwerking hiervan afstemmen met een kwartiermaker van de Economic Board Zuid Holland (EBZ) Taskforce. De kwartiermakers leggen verantwoording af aan de stuurgroep.  

Wat is het Energietransitiehuis?  
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met medewerking van veel partijen in 2021 het duurzaamheidsprogramma 2021-2030 opgesteld waarin de ambitie staat om door maatregelen op het gebied van energietransitie, verduurzaming en klimaat in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair te zijn. De werkagenda die deze ambitie moet realiseren en waarvan de uitvoering is gestart. In Alphen aan den Rijn zijn, net als elders in Nederland, grote tekorten aan goede medewerkers zowel kwalitatief als kwantitatief. Recente cijfers voor Alphen aan den Rijn en directe omgeving van het UWV spreken over de voor energietransitie en verduurzaming meest relevante beroepen van ca 600 moeilijk te vullen vacatures. Twee jaar geleden was dit nog ca. de helft van dit aantal. Daarnaast melden werkgevers dat het werkelijke tekort hoger ligt omdat lang niet alle vacatures door hen worden gemeld. In de economische agenda van de VOA en de EDBA worden ook zorgen geuit over de arbeidsmarkt in en rond Alphen aan den Rijn en voorstellen gedaan om deze te versterken. 

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn speelt bovendien de ambitie om te komen tot een versterking van de onderwijsinfrastructuur door de hele kolom van het beroepsonderwijs. HBO ontbreekt in Alphen en MBO is beperkt vertegenwoordigd. Hierdoor is er momenteel een relatief grote uitstroom van potentiële nieuwe beroepsbeoefenaren uit mbo en hbo naar de omringende regio’s omdat ze daar worden opgeleid en blijft de arbeidsmarkt in Alphen dun.  

Daarom is in november 2023 het project Energietransitiehuis gestart. Dit brengt beide voornoemde onderwerpen bijeen en beoogt een impuls te geven aan de werkgelegenheid en arbeidsmarkt door een bijdrage te leveren aan het beleidsprogramma rondom de energietransitie en de versterking van het beroepsonderwijs inclusief leven lang ontwikkelen. Een human capital agenda, een impuls aan innovatiekracht en kennis en ontwikkeling zijn de drie pijlers van het Energietransitiehuis.  

Concreet beoogt het Energietransitiehuis op het gebied van human capital:  

 • Een impuls te geven aan werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
 • Het kwalitatief en kwantitatief beter benutten van het arbeidsmarktpotentieel voor de energietransitie/duurzaamheid. Dat gaat zowel om opleiding en scholing van leerlingen/studenten, medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast gaat het om beter benutten van het arbeidspotentieel via smart industry toepassingen, werkverdeling en andere productiviteitsverhogende maatregelen 
 • Een centraal punt te zijn dat studenten boeit en bindt aan Alphen aan den Rijn 
 • Een bijdrage te leveren aan de human capital agenda van Alphen aan den Rijn en de regio, op termijn ook voor andere gebieden dan de energietransitie 

In nauwe samenhang hiermee wil het Energietransitiehuis: 

 • Het mee realiseren van duurzaamheidsdoelen en doelen op het gebied van de energietransitie zoals onder andere vermeld in de beleidsprogramma’s van de gemeente Alphen, VOA, EDBA en anderen door voorlichting, kennisontwikkeling en -deling, innovatie en experimenteren met nieuwe toepassingen 
 • Het stimuleren van nieuwe technologie en innovatiekracht 
 • Een sterkere marktpositie voor ondernemers en gemeente op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, onder andere door het creëren van een energieloket 
 • Een impuls geven aan toekomstgericht en innovatief beroepsonderwijs 
 • Bijdragen aan de centrumfunctie van de gemeente 
 • Een impuls geven aan de verbinding met het kennisnetwerk in de regio en daarbuiten 

Het Energietransitiehuis wil het bovenstaande realiseren door het creëren van een fysieke omgeving met daarbinnen een duurzame samenwerking van gemeente (en andere overheid), onderwijs en kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers en werkt vanuit drie functies: (1) onderwijs en leren, (2) experimenteren en innovatie en (3) voorlichting en kennisontwikkeling en -deling. Juist het samenkomen van deze functies in een fysieke omgeving zorgt voor meerwaarde voor elk van de partijen in het Energietransitiehuis. Uniek voor het Energietransitiehuis is dat naast de overheid, werkgevers en bedrijven, onderwijs  en kennisinstellingen ook burgers met hun ervaringen en vragen een rol spelen.  

De hoofdlijnen staan beschreven in het werkdocument en vormen de basis van een intentieverklaring van betrokken partijen (overheid, werkgevers, onderwijs en burgers) om aan de slag te gaan met de uitwerking van het Energietransitiehuis. De volgende stappen in de ontwikkeling is om de hoofdlijnen van het Energietransitiehuis verder in te vullen met partners en te komen tot een businesscase voor verdere besluitvorming. 

De bijlage ‘Werkdocument ETH’ bevat een meer uitgebreide  beschrijving hoe de verschillende functies zich tot elkaar verhouden en samenkomen en beschrijft voorts hoe het Energietransitiehuis tegemoet komt aan de ambities van vele partijen.  

Positionering 
Het Energietransitiehuis kent een stuurgroep waarin de gemeente, de provincie, de werkgevers vertegenwoordigd in de VOA, de Economic Development Board Alphen aan den Rijn, MBO Rijnland, het voortgezet onderwijs, Rijnvicus en Energiek Alphen zitting hebben.  

Directe aansturing van de kwartiermaker vindt plaats door Peter Vrancken die de bestuurlijk/ strategische kant van het programma voor zijn rekening neemt. Daarnaast zijn de werkzaamheden, de vorderingen en de resultaten onderwerp van gesprek in de stuurgroep energietransitie en wordt afgestemd met de interne regiegroep van de gemeente Alphen. Hierbinnen bestaat ruimte voor het doen van onderzoek en het aantrekken van expertise.  

Gevraagd product en fasering (januari tot en met juni 2024) 
Een afgestemd voorstel voor een sluitende businesscase waar meerjarig invulling wordt gegeven aan de ambities op het gebied van alle functies van het Energietransitiehuis.  

Dat is het beoogde eindproduct, de weg daar naartoe inclusief de daarbij behorende mijlpalen waarvoor we in eerste instantie een half jaar (op parttime basis) willen uittrekken, laten we graag aan de expertise van de kwartiermaker.  

Wanneer wordt het product van de kwartiermaker opgeleverd? 

 • Uiterlijk eind juni 2024  

Relevante achtergrondinformatie  
Er is een intentieovereenkomst ondertekend door relevante spelers in de gemeente, het betreft vertegenwoordigers van (MBO)onderwijs, Rijnvicus, energiecoöperatie, vereniging ondernemers Alphen aan den Rijn, Economic Board Alphen aan den Rijn, en de gemeente.  

De aanpak is een uitwerking van het collegeakkoord, het HBO-Bidbook  en het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 van Alphen aan den Rijn 

Vereisten /knock-outcriteria/gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten) 
Een eventuele offerte zal beoordeeld worden op de onderdelen: 

 • Plan van aanpak: de mate waarin verwacht kan worden dat het plan van aanpak leidt tot het gewenste eindresultaat (40%)  
 • Kwaliteit van kwartiermaker: De mate waarin de kwartiermaker aantoonbare ervaring en een positieve trackrecord heeft in gevraagde werkzaamheden, een aantoonbaar netwerk heeft (40%)  
 • Prijs: Hoewel de kwaliteit van het aanbod verreweg de grootste rol speelt in de beoordeling, is ook de prijs een criterium (20%)  

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2.
 Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker binnen een gemeente, danwel een samenwerkingsverband waarin een gemeente is betrokken; 
3. Aantoonbare kennis- van en/of werkervaring op het gebied van energietransitie. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker binnen een gemeente; (25 punten) 
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van energie gerelateerde projecten binnen een gemeente (benoem minimaal 2 voorbeelden in het cv); (35 punten) 
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van complexe projecten; (25 punten)  
7. Maximaal uurtarief van € 125,- exclusief btw, inclusief fee Flextender, reiskosten en andere onkosten. (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Aangezien er nauwe samenwerking zal zijn met partners binnen het project is een persoonlijke klik van belang.  

Competenties 
Wat wordt er verwacht van de kwartiermaker(ervaring, affiniteit, netwerk etc.) 

 • Bij voorkeur iemand die bekend is met de werkwijzen van gemeenten;  
 • Het kunnen opereren op tactisch/operationeel niveau;
 • Beschikbaar vanaf medio januari 2024 tot en met juni 2024, voor ongeveer 2 á 3 dagen per week (met eventuele verleningsmogelijkheid voor de vervolgfase); 
 • In staat zijn om een werkagenda te kunnen opstellen en deze uit te voeren; 
 • Een relevant netwerk;  
 • Het kennen van de regio is een pré, evenals de relaties tussen ondernemers, onderwijs en het veld van de energietransitie; 
 • Een hands-on verbinder/ netwerker met een sterke persoonlijkheid en resultaatgerichtheid. 

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria: 
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten; 
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.  

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13. 

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.   

Benodigd aantal professionals 
1 professional 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op nader te bepalen werkdagen die in overleg zullen worden afgestemd.  

Planning 
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 26 januari 2024 tussen 08:30 en 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 24 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. 

Overige informatie 

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. 
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. 
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi). 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 19 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.