Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-22

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden. Rijswijk groeit en maakt een schaalsprong door. Dit heeft effect op de sociale en maatschappelijke vraagstukken in de stad en de vraag naar ondersteuning.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen waaronder het sociaal domein. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Het Sociaal Domein is voortdurend in beweging. Na de grote decentralisaties van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet in 2015 spelen op deze gebieden momenteel herstel- en nieuwe bewegingen. Zowel vanuit de Rijksoverheid als in regionaal verband. Ook lokaal werken we aan hervormingen op het gebied van integrale dienstverlening en natuurlijk aan de implementatie van alle landelijke en regionale hervormingen. Deze veranderingen hebben natuurlijk ook impact op het team Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning.

Team
Het Sociaal Domein bestaat uit verschillende afdelingen:

 • Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: JMO),
 • Inkomen & Participatie,
 • Financieel Service Punt (FSP) & Werkgevers Service Punt (WSP),
 • Beleid,
 • Bedrijfsvoering

De afdeling JMO bestaat op dit moment uit 3 teams met een teamleider: Wmo-team, Jeugdteam en Sociaal Wijkteam. Daarnaast maken de coördinator Zorg & Veiligheid en de coordinator Centrum voor Jeugd en Gezin deel uit van de afdeling. De afdeling bestaat uit in totaal circa 60 medewerkers.

Als Manager JMO ben je deel van het managementteam van het sociaal domein en daarmee mede verantwoordelijk voor alle taken en doelstellingen die we samen hebben.

Opdracht
Je stuurt de afdeling JMO aan en je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke taken van deze afdeling. Je creëert draagvlak voor (landelijk, regionaal en lokaal) beleid en regelgeving binnen de afdeling. Je stuurt op verbetering van de bedrijfsvoering en draagt zorg voor de implementatie van innovaties. Je geeft vertrouwen aan de teamleiders en ondersteunt of organiseert de ondersteuning van de teamleiders door de organisatiekracht uit de andere afdelingen te mobiliseren.

Wij zijn op zoek naar een duizendpoot die kan verbinden en stuurt op samenwerken. Je behaalt makkelijk resultaten en weet ook anderen hiertoe te motiveren. Je hebt organisatorisch inzicht en  bezit daadkracht om met veranderingen om te kunnen gaan en deze door te voeren in je team. Een leider met begrip voor regels en systemen, maar ook met een warm hart voor de praktijk.

Jouw taken in het algemeen zijn:

 • Leiding geven aan de afdeling JMO en het direct aansturen van de teamleiders en coördinatoren in je team;
 • Als manager ben je onderdeel van het managementteam van het Sociaal Domein en draag je bij de beleidsmatige en organisatorische doelstellingen;
 • Verantwoordelijk voor de bewaking en sturing op de budgetten die onder jou vallen.
 • Samen met de teamleiders zorgen voor leren en ontwikkelen zoals deskundigheidsbevordering op inhoud en vernieuwing van bedrijfsvoeringprocessen;
 • Het maken van prestatieafspraken met de 3 teamleiders en het bewaken en sturen van de prestaties op kwantiteit, kwaliteit en tijdigheid. Zorg daarbij indien nodig voor de prioritering;
 • Het bijdragen van het informatiemanagement i.s.m. de afdeling bedrijfsvoering;
 • Het onderhouden van relaties met de andere afdelingen in het Sociaal Domein en die verder versterken. Hieronder valt o.a. het gezamenlijk ontwikkelen van een integrale toegang en een integrale aanpak bij multiproblematiek;
 • Verantwoordelijk voor de HR-taken, in samenwerking met de teamleiders en de HR-adviseur. Dit omvat onder andere het (opnieuw) inrichten van het functiehuis, analyse op in- en uitstroom en het onderhouden van de uitbesteedde diensten;
 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties en partijen en onderhoudt de relaties met deze partijen;
 • Aanspreekpunt voor het bestuur voor het werkveld van het team.

In het bijzonder liggen er verschillende specifieke opdrachten per team of aandachtsgebied die we graag verder toelichten in een gesprek.

Uiteraard  zoeken we een prettige leuke collega die past in ons team en de open en sociale werkcultuur binnen de gemeente Rijswijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het publieke domein
3. Aantoonbare werkervaring in de Wmo, Jeugd en/of welzijn in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een hbo bachelor opleiding op het gebied van SPH, Social Work of HRM (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Teammanager (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Teammanager binnen de overheid (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Teammanager binnen het Sociaal Domein (20 punten

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinden en samenwerken;
 • Analytisch;
 • Aansturen organisatie;
 • Resultaatgericht;
 • Betrokken;
 • Betrouwbaar.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 24 januari 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt  om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 20  januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 20 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 23 januari 2023, 09: 00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.