Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-25

Ben jij de manager die een zeer complex project tot in de puntjes kan beheersen? Wil jij werken op het snijvlak van politiek en strategisch niveau? Dan zoeken we jou!

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Onderzoeksprogramma U-Ned
In het onderzoeksprogramma U-Ned werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. In het najaar 2022 zijn tussen rijk en regio afspraken gemaakt over een forse woningbouwimpuls en nadere verkenning en realisatie van daarvoor benodigde investeringen in de Openbaar Vervoer infrastructuur, regiopoorten en korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Uitwerking van deze afspraken vindt de komende jaren in gezamenlijkheid plaats door de rijks en regionale partners in het programma U-Ned. Middellange termijn | U Ned (programma-uned.nl)

Op basis van de gemaakte afspraken rond de gezonde verstedelijking, woonopgave en de bereikbaarheid, heeft Provincie Utrecht in kaart gebracht welke activiteiten vanuit het programma U-Ned de komende jaren op ons af komen. De Provincie hecht grote waarde aan een zeer directe betrokkenheid bij deze activiteiten. Door ervaringen met de Uithoflijn is de Provincie ambtelijk, bestuurlijk en politiek scherp op een zuivere planvorming en het in beeld hebben van de mogelijke risico’s. Daarom is Provincie op zoek naar een ervaren Manager Projectbeheersing die de bijdrage van Provincie Utrecht aan het programma U-Ned tot in de puntjes beheerst.

De opdracht 
Als Manager Projectbeheersing bewaak je de belangen van de Provincie Utrecht in het gemeenschappelijke project U-Ned. Je werkt in teamverband om de projecten in het programma in goede banen te leiden. Je werkt nauw samen met de collega’s van de Provincie Utrecht, maar ook met medewerkers van andere stakeholders werk je samen. Het is voor Provincie Utrecht belangrijk dat je als Manager Projectbeheersing alvast anticipeert op de toekomstige belangen van de Provincie, omdat de Provincie naar verwachting verantwoordelijk wordt voor de openbaar vervoer voorzieningen (Merwedelijn).

Het programma U-Ned is complex; complex in techniek, in organisatie, in samenwerking met stakeholders. Daarnaast is het programma ook  politiek/bestuurlijk gevoelig.

Jouw taak is om de  aspecten rondom scope, tijd, geld, risico, planning, informatie en documentatie in de studiefase goed in te richten. Kernwoorden voor je functie zijn: professioneel, voorspelbaar, betrouwbaar, proactief, onafhankelijk en kritisch. Je bent de rechterhand van de Provinciale Programmamanager U-Ned op het vlak van financiën en informatievoorziening richting Provinciale deelprogrammamanagers, programmateam, Managementteam (MT) en Gedeputeerde. Je bent sparringpartner voor het Provinciale programmateam U-Ned en je overziet de beheersmatige en administratieve implicaties van nieuwe project- en programma plannen en inkooptrajecten in relatie tot de samenwerkingsafspraken. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je houdt het overzicht over de financiën en het financiële verloop van de bijdrage van Provincie Utrecht aan het totale programma U-Ned en in samenhang hiermee planning en risico’s. Je stemt daarbij collegiaal af met andere MPB’ers en specialisten binnen het progamma U-Ned en de Provincie Utrecht. Je ondersteunt (op basis van behoefte) een aantal programmaonderdelen met financieel beheer, planning en risicobeheersing.
  • Je verzorgt de financiële projectbewaking en financiële supervisie (op grote lijnen) en zorgt voor een adequate financieel administratieve inrichting in het primaire systeem SAP.
  • Je coördineert de P&C cyclus van het programma (viermaal per jaar een integrale voortgangsrapportage t.b.v. het kwartaalgesprek met de opdrachtgever, eenmaal per jaar een begroting) en ziet toe op het leveren van betrouwbare en consistente sturingsinformatie voor deelprogramma managers, de programmamanager en opdrachtgever.
  • Je stemt af over de aanvragen en afwikkeling van afgesproken subsidies.
  • Je stemt af en organiseert periodieke financiële kostenverrekeningen tussen PU en andere stakeholders.
  • Je adviseert m.b.t. ontvangen offertes, verzoeken tot wijziging (VtW’s) en termijnstaten. Je vertaalt de cijfers van U-Ned naar bruikbare financiële informatie voor de P&C-cyclus van de PU ten behoeve van het opstellen van de begroting en kasritmebijstellingen.
 • Je stelt (al dan niet in overleg met de programmamanager) de planning op en bewaakt mijlpalen
 • Je organiseert de informatie en documentatie volgens de standaarden van de Provincie, zodat documentatie en besluitvorming vindbaar en toegankelijk is.
 • Je stuurt namens de provincie het risicodossier aan. Aan een externe partij is gevraagd een risicodossier op te stellen met daarin de beoogde risico’s op basis van de besluiten en mijlpalen van de MIRT Verkenning OV en Wonen. Dit risicodossier is een groeidocument en als Manager Projectbeheersing stuur je namens Provincie Utrecht dit dossier aan.
 • Je legt verbanden tussen de MIRT-verkenningen en andere programmalijnen en -dossiers, ten behoeve van integrale sturing en kwaliteitsborging.,

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectbeheerser bij een overheidsinstelling;
4. Minimaal 5 jaar ervaring met het beheersen van financiën, planning en risico’s rondom projecten;

Selectiecriteria / gunningscriteria (in te vullen door Flextender)
5. Minimaal 2 jaar ervaring bij een samenwerkingsverband van meerdere overheden (met inbegrip van financiële samenwerking) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectbeheerser bij een overheidsinstelling (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opzetten van een sturingsinformatie/dashboards voor programma (noem hiervan een duidelijk en concreet voorbeeld in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
– Je straalt autoriteit uit vanwege je kennis en ervaring
– Je bent een verbindende persoonlijkheid die de bestaande, uitstekende samenwerking binnen het team en met de moederorganisaties weet te brengen
– Je hebt affiniteit met duurzame mobiliteitsvraagstukken en/of ruimtelijke vraagstukken.

Vaardigheden
– Je bent goed in de beheersmatige kant van met name de financiën
– Je bent strategisch in je denken en doen en houdt de grote lijnen in de gaten
– Sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, pro-activiteit; oplossingsgerichtheid en betrokkenheid
– Het lukt je om ons in een gesprek van alle bovenstaande kwaliteiten te overtuigen.

Kennis
– Opleiding bij voorkeur Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie, danwel een vergelijkbare opleiding
– Kennis van overheidsfinanciën
– Kennis van (financiële) samenwerkingsverbanden van overheidsorganisaties
– Project- / Programmabeheersing
– Kennis van subsidie systematiek

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Uurtarief tussen 105 en 115 euro per uur.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 31 januari 2024 tussen 11:00 uur en 13:00 uur en donderdag 1 februari tussen 11:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 januari 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 2024 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 26 januari 2024. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12, 12 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.