Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 taakvelden: Sociale kracht, aantrekkelijk Westland en sterke economie.

Team Veiligheid en Duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Gemeente Westland wil de energietransitie in het glastuinbouwcluster faciliteren. Het glastuinbouwcluster binnen de gemeente Westland verbruikt nog veel aardgas en (grijze) elektra. In het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord is afgesproken dat de glastuinbouwsector streeft naar klimaatneutraliteit in 2040. De gemeente ondersteunt de tuinbouwbedrijven in dit streven. Hiertoe wil gemeente Westland met tuinbouwondernemers in glastuinbouwgebieden onderzoeken welke alternatieve energiebronnen en -toepassingen er zijn en nieuwe businesscases voor energie ontwikkelen. Westland doet dit o.a. via de gebiedsbenaderingen. De gemeente is hiervoor op zoek naar een aanjager die het gebruik van alternatieve energie bronnen en -toepassingen op gebiedsniveau samen met tuinbouwondernemers onderzoekt, oplossingen aandraagt en alternatieven doorrekent. Als aanjager bestaan je taken uit het:
– Organiseren van meerdere gebiedsbijeenkomsten;
– Bevorder je dat ondernemers in het glastuinbouwcluster zich verenigen in energiecoöperaties;
– Bespreek je met ondernemers alternatieve energiebronnen en -technieken op gebiedsniveau en reken je de haalbaarheid van de alternatieven uit.

De werkzaamheden bestaan uit:

  1. Formuleren van concrete alternatieven voor het gebruik van aardgas en grijze elektra;
  2. Data en gegevens van de tuinbouwondernemers en bedrijven vast te leggen en gebiedsbeschrijvingen te maken en vast te leggen in GIS systeem;
  3. Bezoeken van tuinbouwondernemers om bedrijfsdoelen te koppelen aan gebiedsopgaven;
  4. Concrete besparings- en energie bronnen (scenario’s) benoemen en bespreken bij gebiedsbijeenkomsten en ondernemers;
  5. Voor een te vormen corporatie de lange termijn visie bespreken met doelstellingen, rollen en stappenplan.

Functie eisen:
Je hebt actuele kennis van applicaties en je hebt een praktische en theoretische inbreng van kennis op gebied van de energietransitie in de glastuinbouw.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) exclusief BWT en inclusief reiskosten woon-werk en  fee Flextender;
2. Aantoonbare werkervaring met de energietransitie en advisering in de glastuinbouw;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de glastuinbouwsector in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur / projectleider / business developer binnen de energietransitie bij glastuinbouwbedrijven in de afgelopen 8 jaar (25 punten);
5. Werkervaring met GIS systemen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (25 punten);
6. Minimaal 2 aantoonbaar uitgevoerde samenwerkingsprojecten met energietransitie in de glastuinbouwsector in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van certificering en technische ontwikkelingen in de glastuinbouwsector (10 punten).

Competenties
– Je bent een uitstekende netwerker en beschikt over een relevant netwerk;
– Je bent nieuwsgierig en oplossingsgericht;
– Je bent creatief en beschikt over uitstekende communicatievaardigheden;
– Je bent sterk in het organiseren en opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen en maak je hierbij efficiënt gebruik van je netwerk. Zo nodig breid je je netwerk uit;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 5 maanden, Anders, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.