Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Binnen het team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan de inzet van een Medewerker Bouw (Toezicht en Handhaving).

Opdracht
Ter vervanging van een zieke collega is de gemeente Houten op zoek naar een ervaren medewerker Bouw:

 • Je houdt toezicht op de uitvoering van (eenvoudige tot complexe) bouw- en sloopactiviteiten op basis van verleende omgevingsvergunningen. Via signaaltoezicht of klachten controleer je op bouw- en ruimtelijke regelgeving, waaronder illegale bouw en illegaal gebruik. Je houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande woningen en andere bouwwerken. Je stelt constateringsrapporten op, treedt op tegen overtredingen, maakt vooraankondigingen en handelt klachten af. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van integraal en digitaal werken binnen het werkgebied van de Wabo. Je verstrekt informatie over handhaving en aanverwante procedures. Daarnaast ben je vraagbaak en adviseur voor de klant met betrekking tot (vergunningsvrij) bouwen en bestemmingsplannen.
 • Je verzorgt en bewaakt de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en -vergroting.
 • Je verricht op integrale wijze toezichtstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving.
 • Rapportering vindt digitaal plaats door middel van de bij de gemeente Houten gangbare geautomatiseerde zaaksystemen (GisVG, Digitale Checklisten e.d.).
 • Je draagt bij aan de integrale controles die plaatsvinden in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
 • Je bent goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder die van de Wabo en het Bouwbesluit.
 • Je hebt kennis van het proces vergunningverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Medewerker Bouw (Toezicht en Handhaving);
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Medewerker Bouw (Toezicht en Handhaving) (40 punten);
5. Afgeronde opleiding ABW1 (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht, de Wabo en het Bouwbesluit (30 punten);
7. Aantoonbare kennis op het gebied van ondermijning (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve en adviserende vaardigheden, je bent doortastend ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent in staat met creatieve oplossingen te komen, je denkt met de klant mee en je adviseert daarbij breder dan gevraagd wordt. Daarnaast ben je zelfstandig, staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig.
 • Jouw werkstijl kenmerkt zich door een hoge mate van samenwerkingsgerichtheid om in teamverband te kunnen functioneren.
 • Je bent consequent en besluitvaardig in je optreden. Een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn stelt je in staat om in te spelen op ontwikkelingen, signalen waar te nemen en te handelen naar wensen en verwachtingen binnen het werkveld en de werkomgeving.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal € 90,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, exclusief btw.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.