Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie).

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.
Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.
Je voert je opdracht uit binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Ruimte. In dit team zitten zo’n 30 professionals die werken aan oa ruimtelijke plannen, de implementatie van de omgevingswet en beleid ten aanzien van wonen, water, groen, landschap, geluid.

Opdracht
Het cluster wonen bestaat op dit moment uit 2 enthousiaste medewerkers. We zoeken daarnaast naar een tijdelijke invulling van de vacatureruimte die is ontstaan met het vertrek van een collega. Dit jaar wordt een programma Wonen opgesteld, wat ons straks richting geeft om de vrijgekomen vacatureruimte structureel in te vullen. In de tussentijd zoeken wij een collega die werkt aan onder andere:

 • Deelname aan en voorbereiding van bestuurlijke en ambtelijke overleggen met corporaties en huurdersorganisaties. Hier worden onder andere de prestatieafspraken besproken en gemonitord. Voor het opstellen nieuwe prestatieafspraken wordt namens de partijen een aparte procesbegeleider aangetrokken. Jij bent de link naar de interne organisatie en zorgt dat de belangen van Soest worden geborgd
 • Deelname aan het overleg van de Regio Amersfoort over het thema Wonen namens de gemeente Soest, in afstemming met je collega’s.
 • Organiseren van de monitoring van de pilot ‘doorstroming en lokale/regionale voorrang’, gezamenlijk met de corporaties
 • Advisering over ruimtelijke plannen, inclusief deelname aan de intake- en omgevingstafel (integraal adviesoverleg over particuliere initiatieven)
 • Verlenen van urgenties met toepassing van de hardheidsclausule en het behandelen van bezwaarschriften
 • Behandelen van startersleningen
 • Actueel houden van het lokale woningbouwprogramma de provinciale planregistratie
 • Beantwoorden van vragen van inwoners over wonen
 • In kaart brengen wat er wettelijk nodig is binnen het taakveld Wonen en hoe dit het beste structureel kan worden vormgegeven in Soest

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Aantoonbare kennis van- en werkervaring op het gebied van Wonen/volkshuisvesting;
2. Je hebt minimaal een afgeronde Hbo bachelor opleiding in de richting van sociale geografie, planologie, bestuurskunde;
3. Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema Wonen (40 punten);
5. Aantoonbare kennis op het gebied van Wonen en bij voorkeur prestatieafspraken, geef hiervan een voorbeeld in het cv (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied ruimtelijke ordening, licht dit duidelijk toe in het cv (20 punten);|
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met advisering op het gebied van wonen bij of voor een overheidsinstelling (10 punten);
8. Beschikbaar op maandag en donderdag ivm overleg porteuillehouder en omgevingstafel (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gestructureerd en zorgvuldig
 • Daadkrachtig, initiatiefrijk, doelgericht, besluitvaardig
 • Communicatief vaardig en verbindend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur de maandag (overleg wethouder) en donderdag (omgevingstafel)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 19 april 2023 van 12:30 uur tot 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 18 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 11 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 13 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 30 januari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.