Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-15

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Samenleving
Team Samenleving (ca. 60 medewerkers) is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Het team werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

Opdracht
De inwoners van het Westland kunnen goed voor zichzelf zorgen, zijn zoveel mogelijk zelfredzaam, wonen zo lang mogelijk zelfstandig en hebben een sterk gemeenschapsgevoel. Als gemeente Westland willen wij dat graag zo houden, dus als er belemmeringen, fysiek, geestelijk of van een andere aard, zijn, is het onze taak om samen met het bestuur deze zoveel mogelijk weg te nemen, of -nog beter nog- te voorkomen. Op die manier blijft iedereen onderdeel van de samenleving.

Als medior medewerker WMO houd jij je bezig met de kwetsbare inwoners van de Gemeente Westland. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid die ondersteuning aan huis krijgen op het gebied van zelfredzaamheid. Of inwoners die tijdelijk behoefte hebben aan een beschermd woonvoorziening waar zij 24 uur per dag begeleiding kunnen ontvangen.

Je kunt zelfstandig werken aan een opdracht en toont hierin eigenaarschap. Daarnaast ben je een verbinder en weet je samen met anderen projecten tot een succesvol resultaat te realiseren. Je bent een specialist in het veld van beschermd wonen, beschermd thuis én breed inzetbaar.

Je initieert en formuleert beleidsvoorstellen en adviseert het management en het bestuur over de uitvoering daarvan. Het schrijven van onder andere collegevoorstellen is voor jou een koud kunstje. Ook beantwoord je schriftelijke vragen en moties van raadsleden die jouw dossiers betreffen.

Er gebeurt veel op het betreffende beleidsterrein. Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen om dakloosheid te voorkomen, het realiseren en verbeteren van opvangmogelijkheden en het bijdragen aan de realisatie van meer zelfstandige woonruimte in de stad. De maatregelen kunnen gericht zijn op jongeren en volwassenen, maar ook op gezinnen met kinderen.

Je bent communicatief sterk en je zorgt ervoor dat betrokken partijen geïnformeerd zijn en tot actie overgaan. Je bent je bewust dat je in een politiek bestuurlijke context werkt en weet wat dit van jou vraagt. Je werkt nauw samen met de betrokken collegae uit het werkveld Samenleving en samenwerkende (regio)gemeenten.

Je bent een “zelfstarter” met ervaring in het vakgebied; je kunt meteen naar een overleg worden gestuurd en hierin ook direct schakelen. Je weet hoe je concepten kunt vertalen naar plannen. Je werkt op een strategische, tactische manier met een hands-on mentaliteit.

In het team geef je, maar krijg je ook vertrouwen door je betrokkenheid.

Door je ervaring in dit werkgebied kan je eventuele knelpunten in de bestuurlijke besluitvorming snel doorzien en oppakken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 (schaal 11) exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor niveau;
3. Voor 36 uur p/w beschikbaar gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde wo niveau (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen het Sociaal domein/ Wmo (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen het beleidsdomein beschermd wonen/beschermd thuis (30 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van begrijpelijke en toegankelijke beleidsstukken én collegevoorstellen over complexe en/of politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten)

Competenties
– Zelf-starter
– Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
– Politiek sensitief
– Tactvol
– Stressbestendig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.