Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ruim 200 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Onze organisatie is in ontwikkeling. Onder de titel ‘Focus en Ruimte’ werken we langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:

 • Verbeteren van het planmatig werken;
 • Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;
 • Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;
 • Verbeteren van de samenwerking; hoe doen we het samen?

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
De Sperwerlaan is een straat in de Gemeente de Bilt die grenst aan het winkelcentrum van Bilthoven. Door de verbouwing van het winkelcentrum de Kwinkelier, de vaststelling van het Masterplan Snelfietsroute Utrecht – Amersfoort, waar de Sperwerlaan onderdeel van wordt, en waterlast in het gebied moet de Sperwerlaan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte krijgen. Hier wordt een integraal ontwerp voor gemaakt.
Het project heeft veel verschillende stakeholders, we willen deze stakeholders vroegtijdig informeren en betrekken in het ontwerptraject. Om dit goed te kunnen doen zoeken we een omgevingsmanager. Een omgevingsmanager die de stakeholders betrekt en informeert in de voorbereiding en een omgevingsmanager die de uitvoering begeleidt. Dit kan dezelfde persoon zijn.

Wat houdt de rol van omgevingsmanager in?

 • Betrekken van externe stakeholders, zoals omwonenden en bedrijven en begrip creëren voor ontwikkelingen.
 • Zorg dragen voor de juiste afstemming en communicatie bij herinrichtingsprojecten.
 • Informeren van projectteamleden over de ontwikkeling van de projecten.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van de Sperwerlaan in de gemeente de Bilt.

Wat doet de omgevingsmanager in de voorbereidende fase?

 • Maken van omgevingsanalyses van stakeholders, belangen en invloeden en deze vertalen naar een stakeholderstrategie.
 • Meedenken over participatievormen en de communicatiestrategie bij projecten in de openbare ruimte.
 • Afstemmen met communicatie adviseur en gebiedsmakelaar over de te volgen strategie.
 • Kennis intern uitdragen en projectmanagers adviseren over het proces en te volgen omgevingsmanagement.
 • Communiceren over de projectplanning met de omgeving en opstellen conceptteksten voor communicatiemiddelen en/of deze (op inhoud) tegenlezen.
 • Zorg dragen voor een goede overdracht van netwerken en kennis met betrekking tot het project aan relevante projectleiders en medewerkers van de gemeente.

Wat voor persoon is een omgevingsmanager                                                                                                                    

 • De omgevingsmanager:
 • Is een echte verbinder. Iemand die gemakkelijk met verschillende partijen kan praten en sparren.
 • Is toegankelijk en benaderbaar voor alle stakeholders.
 • Kan de verschillende belangen die spelen bij een project op waarde schatten
 • Geeft een duidelijk inzicht in het te doorlopen proces en schetst helder het gewenste resultaat en de middelen die nodig zijn om dit te bereiken.
 • Stuurt op het betrekken van inwoners en externe betrokkenen bij de projecten en stimuleert het uitbouwen van de bestaande netwerken.
 • Zorgt dat maatschappelijke ontwikkelingen en trends worden meegenomen in het project.
 • Stemt communicatie af op de verschillende doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
 • Vereenvoudigt complex en technisch taalgebruik van anderen en weet het terug te brengen tot de kern van de zaak.
 • Komt tot de essentie van een vraagstuk door de juiste vragen te stellen en door te vragen bij onduidelijkheden.
 • Heeft gevoel voor politiek- en bestuurlijke verhoudingen binnen complexe projecten.
 • Kan digitale communicatiemiddelen op de juiste manier inzetten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding
2. Aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als omgevingsmanager (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in burgerparticipatie(benoem een voorbeeld in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met contractbeheer (15 punten);
7. Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van openbare ruimte (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Pro-actief;
–      Flexibel;
–      Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).
Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 20 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.