Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-04

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Binnen het team Bereikbare stad zijn we op zoek naar een Omgevingsmanager die bij integrale ontwerp – en mobiliteitsprojecten ingezet zal gaan worden. Dit team is een dynamisch team bestaande uit 13 zowel jonge als ervaren verkeerskundigen en beleidsadviseurs in een mix van vaste mensen en inhuur. Het team is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de stad door het initiëren van infrastructuurprojecten, stimuleren en borgen van andere modaliteiten dan de auto en voor verkeersveiligheid. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de milieuzaken in de gemeente en het ontwerp van de openbare ruimte.

De omgevingsmanager is de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving en is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving. Hij/zij probeert begrip en vertrouwen te krijgen in de omgeving en zo te komen tot een effectieve samenwerking met alle betrokken partijen. Hij/zij heeft een signaalfunctie binnen het project en het team en signaleert proactief onderwerpen die vanuit de omgeving invloed kunnen hebben op de uiteindelijke kwaliteit en voortgang van het project. Je zorgt ervoor dat je afstemt met beleid, andere projecten en omgevingsmanagers van andere projecten. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding (inclusief inspraak) van het project en ondersteunt en adviseert de projectleider en teammanager. Je focus ligt met name op het integrale (her)inrichtingsproject Geestbrugweg e.o. (info zie Online, website Rijswijk.nl). Daarnaast werk je incidenteel, in overleg met de teammanager, als omgevingsmanager mee aan kleinere klussen/projecten voor infrastructuur, mobiliteit en milieu, waar interactie met de omgeving een rol speelt. 

De onderstaande werkzaamheden behoren tot de functie van een omgevingsmanager:

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
 • Benadert actief, in overleg met de proRijswijk.nljectleider, de stakeholders;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectleider en teammanagers voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
 • Ontwikkelt en geeft uitvoering aan communicatieplannen i.o.m. de communicatieadviseur;
 • Draagt mede zorg voor zo veel mogelijk draagvlak in de omgeving van het project;
 • Adviseert de projectleider, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert
 • Bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch omgevingsmanager;
3. ‘Bring you own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of iPad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Omgevingsmanager in ruimtelijke projecten en – processen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden) (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke projecten en – processen in de afgelopen 5 jaar (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden)( (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Samenwerkingsgerichtheid;
– Initiërend en zelfstandig;
– Proactief en adviesvaardig;
– Klantgericht en communicatief;
– Omgevingsbewust;
– Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
– Oordeelsvorming / Besluitvaardig;
– Inlevingsvermogen en een gedreven energieke persoonlijkheid;
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en het omgaan met tegengestelde belangen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 april 2023, woensdag 12 april 2023 en donderdag 13 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 3 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 4 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 5 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.