Zuid-Holland
Geplaatst 3 weken geleden
2023-09-17

Organisatie
De gemeente Westland heeft de status van 100.000+ gemeente en hoort daarmee tot de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw en 50.000 arbeidsplaatsen is de gemeente Westland, na de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol, de derde economische motor van het land. De gemeente Westland bestaat uit elf dorpskernen en ligt tussen Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een krachtige economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Opdracht
In de woonkern Wateringen vinden komende jaren meerdere ruimtelijke projecten plaats. Zo zijn er uitbreidingen van woonwijken en reconstructies van belangrijke ontsluitingswegen, ook in de omliggende gemeentes Den Haag en Rijswijk. De woonkern Wateringen kent een hoge verkeersdruk. Door uitbreiding van woonwijken en de reconstructie van belangrijke ontsluitingswegen wordt deze verkeersdruk nog verder opgevoerd. Hiermee komen de bereikbaarheid en doorstroming van Wateringen in het geding. Met de omgeving en de weggebruikers moeten het belang, de inhoud en de gevolgen goed worden afgestemd. Informeren, participeren, anticiperen en klantvriendelijke afstemming zijn hierbij belangrijk om te komen tot minder hinder en draagvlak onder de belanghebbenden.

Specifiek voor het project “Reconstructie Herenstraat-Oosteinde” zijn wij op zoek naar een pro-actieve omgevingsmanager. Het project gaat in januari 2024 in uitvoering t/m najaar 2024. Het project heeft veel effect op de verkeersdoorstroming van Wateringen en de bereikbaarheid van omwonenden, winkels, bedrijven en maatschappelijke instanties. Deze stakeholders moeten goed worden voorbereid en begeleid op de komende werkzaamheden.
– Hierbij kan gedacht worden aan:
1. Uitvoeren van stakeholder analyses;
2. Participatietrajecten opzetten en uitvoeren;
3. Benaderen van en communicatie met stakeholders;
4. De belangen van stakeholders in kaart brengen en toetsen aan de uitgangspunten van het project (bijvoorbeeld aanwezige ondernemers, hulpdiensten).
– Het organiseren van participatie bijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal, inclusief verslaglegging en brede terugkoppeling;
– Afstemmen van omleidingsroutes met de omgeving en andere projecten;
– Bemensing van een project e-mail account en telefoon;
– Gerichte ondersteuning en uitvoering op projecten en activiteiten;
– Samenwerking met omgevingsmanagers van aannemers;
– Het afstemmen van communicatiemomenten en communicatiemiddelen met team Communicatie en team Online.

Daarnaast omvat de opdracht het verzorgen van diensten ten behoeve van het verzorgen van de boodschap, vormgeving en communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van o.a. brochures, projectwebsites, presentaties en illustraties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
2. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
3. Minimaal 1 aantoonbare referentieproject als omgevingsmanager bij een overheidsinstelling uitoefenend in de uitvoeringsfase (maak dit aantoonbaar in het cv met een voorbeeld);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de civiele techniek;

Gunningscriteria (weging)
5. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW (35 punten);
a. Uurtarief onder € 80,00 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW (35 punten);
b. Uurtarief tussen € 80,00 en € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW (20 punten);
c. Uurtarief tussen € 90,00 en € 100,00 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW (10 punten);
d. Uurtarief boven € 100,00 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW (0 punten);
6. Minimaal 2 aantoonbare referentieprojecten als omgevingsmanager bij een overheidsinstelling uitoefenend in de uitvoeringsfase (maak dit aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden) (40 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen Civiele techniek (20 punten);
8. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Competenties
– Makkelijke en correcte omgang met mensen;
– Genieten van het sociale aspect;
– De omgeving willen opzoeken;
– Oplossingsgericht te werk gaan;
– Kunnen samenwerken met aannemers en bestuurlijke organisaties;
– De projectleider ontzorgen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 september 2023 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
– Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 14 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 18 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.