Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 59.000 in 2023 en zet de komende jaren verder door. De stad is modern én historisch en stedelijk en groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de stadas van Rijswijk. De Stadas bestaat uit de (deel)gebiedsontwikkelingen Bogaard Stadcentrum, Kessler Park, Te Werve Oost en Havenkwartier en het stationsgebied. Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning. Het team bestaat sinds kort en is daardoor ook bezig met de inrichting van processen en doorgroei naar een duurzame team. 

Opdracht
De Stadsas is volop in ontwikkeling met de komst van ruim 7500 woningen en voorzieningen. De deelgebieden hebben elk hun eigen karakter. Het Havenkwartier ontwikkelt zich naar een werk en woon omgeving met een fijn verblijfsgebied aan de haven. In Te Werve Oost vindt herstructurering van deze groene en rustige woonomgeving plaats. Kessler Park transformeert van een kantoren locatie naar een levendige woonomgeving met een campus, direct aangrenzend aan het station en goed openbaar vervoer. En het monofunctionele winkelcentrum ‘In de Bogaard’ verkleurt meer en meer naar een groen, levendig, eigentijds stadshart.

Steeds meer projecten gaan van planfase richting uitvoering waarbij het omgevingsmanagement essentieel is. Primair voor de gebiedsontwikkelingen Havenkwartier en Kesslerpark, beide in de Plaspoelpolder zijn we op zoek naar een omgevingsmanager, die de reeds ingezette koers op dit vlak voortzet.

De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding (inclusief inspraak) van de projecten en ondersteunt en adviseert de projectleiders en teammanagers bij de verschillende ruimtelijke projecten.

De Omgevingsmanager:

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
 • Benadert actief, in overleg met de projectleiders, de stakeholders;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie op het gebied van diverse grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, vooral voor het Havenkwartier en Kesslerpark;
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectleiders en teammanagers voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
 • Draagt bij aan aansturing van de marketing- en brandingstrategie van beide gebieden;
 • Stelt alles in het werk om onbekende bezwaren te voorkomen en vervult indien nodig een mediatonrol;
 • Adviseert de projectleiders, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid;
 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van Omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 115,00 incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW.
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als omgevingsmanager op het gebied van communicatie bij een gemeentelijke instelling;
4. Beschikbaar per 1 februari 2024 voor 24 uur per week;

Gunningscriteria
5. Een afgeronde wo opleiding in de richting van Ruimtelijke Ontwikkeling of communicatie (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur Omgevingsmanager communicatie  bij een overheidsorganisatie (35 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van de Factor C methodiek (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Door certificatie aantoonbare, ervaring als gesprekleider bij het begeleiden van trajecten met tegenstrijdige belangen (mediation) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:
– Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig;
– Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
– Oordeelsvorming  en adviesvaardig;
– Inlevingsvermogen en een gedreven energieke persoonlijkheid;
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en het omgaan met tegengestelde belangen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.