Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-11

Organisatie
Binnen de provincie Flevoland zijn voor een aantal grote projecten IPM-teams werkzaam om de projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het IPM-team voor het project doorfietsroute Almere – Lelystad is de aanleg aan het voorbereiden voor de aanleg van een doorfietsroute tussen de gemeenten Almere en Lelystad.

Voor het project is een verkenning gemaakt en een tracé vastgesteld die als vertrekpunt dient voor de planvoorbereidingsfase, die inmiddels is gestart. De verkenning en genoemde tracé zijn bestuurlijke vastgesteld.

Opdracht
Door het intern ontbreken van de benodigde kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, is de provincie op zoek naar iemand die het projectteam kan bemensen, zodat de planvoorbereidingsfase van het project doorfietsroute Almere-Lelystad doorgang kan vinden alsmede wordt gewerkt aan de verkenning van een busbaan voor de Airport Express.  

Als Omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen en het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Je adviseert hierover binnen het IPM team, je organiseert en participeert in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarnaast zorg je voor de conditionering van het project waaronder het uitzetten van onderzoeken, de vergunningen en het tijdig verleggen van kabels en leidingen. Je legt de eisen van de omgeving vast en evalueert en toetst of producten hieraan voldoen. Daarnaast organiseer je de participatie met de omgeving en de bewoners. Ook adviseer je de woordvoerders over de communicatie naar de pers en ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de communicatie en eventuele perswoordvoering vanuit de inhoud van het project. Je levert een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages.

Je trekt nauw samen met de projectleider op vanwege de samenhang op verschillende onderwerpen en stakeholders waardoor onderlinge uitwisselbaarheid in de praktijk probleemloos kan verlopen.

Je taken zijn onder meer:

 • Organiseren en leiding geven aan het team omgeving en hands-on ook zelf onderdelen oppakken;
 • Adviseren over en bewaken van de strategische communicatielijn van het project richting de bestuurlijk en maatschappelijke omgeving en de communicatie aansturen;
 • Verzamelen en beheren van de voor het project noodzakelijk inbreng vanuit de omgeving;
 • Adviseren over omgevingszaken binnen het IPM team en aan de projectmanager;
 • Initiëren en participeren in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
 • Adviseren over de politieke woordvoering lijn;
 • Zorg dragen voor de nodige vergunningen, uitzetten van de onderzoeken en tijdige verlegging van kabels en leidingen;
 • Evalueren en toetsen of producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken;
 • Omgevingseisen en afspraken vastleggen in een geautomatiseerd systeem;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor contacten en de afstemming met stakeholders en de participatie met de omgeving/bewoners;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages aan Provinciale Staten;
 • Risico’s binnen zijn/ haar vakgebied aandragen, deze actualiseren en beheersmaatregelen uitvoeren.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdag en donderdag

De opdracht wordt vervuld tot eind 2024, met de mogelijkheid van een verlenging met maximaal een jaar. Hierbij wordt uitgegaan van 3 weken verlof van de initiële opdracht van 10 maanden en 4 weken van de verlengoptie van 12 maanden. De initiële opdracht bedraagt gemiddeld 16 uren per week. Dit geldt ook voor de eventuele verlenging.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van bestuurskunde of communicatie;
3. Aantoonbare werkervaring als Omgevingsmanager binnen grote infrastructurele projecten aan te tonen met een referentieproject niet ouder dan 5 jaar;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
5. Maximaal uurtarief van € 115,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender; 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in verschillende fases van infrastructurele werken (waaronder de planvormingsfase) aan te tonen met (minimaal 3) referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken bij de overheden en bij voorkeur bij provincie of gemeente overheid, aan te tonen met (minimaal 2) referentieprojecten niet ouder dan vijf jaar (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken als rolhouder binnen een IPM-team aan te tonen met (minimaal 2) referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar (20 punten);
9. Minimaal 3 jaren werkervaring met infrastructurele werken met raakvlakken als Waterschap en of RWS, (maak dit aantoonbaar doormiddel van minimaal 2 referentieprojecten niet ouder dan drie jaar (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met verkeersmodellen zoals STRAVELA (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring op het gebied van RO processen (10 punten);
12. Aantoonbare kennis en werkervaring met System Engineering, Dialog en het programma Relatics® (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibel voor wat betreft wekelijkse inzetbaarheid gedurende de inhuurperiode;
 • In staat om het omgevingsteam aan te sturen vanuit een hands-on mentaliteit;
 • Organisatie- en politiek/bestuurlijk sensitief;
 • Netwerker en een Teamplayer;
 • Omgevingsbewust en klantgericht;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Goede rapportagevaardigheden;
 • Oplossingsgericht en besluitvaardig;
 • Proactief en doortastend.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag. 

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button.

Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 13 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.