Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 taakvelden: Sociale kracht, aantrekkelijk Westland en sterke economie.

Opdracht
Per 1 januari jl. is een omgevingsplan van rechtswege (tijdelijk regelingdeel) ontstaan  Dit valt vanaf die datum juridisch direct onder de wet, maar de inhoud is nog steeds – want ongewijzigd – gebaseerd op het oude stelsel. Daarnaast geldt dat het tijdelijk regelingdeel qua techniek ook verschilt. De Bruidsschat is direct conform de nieuwe technische standaarden (STOP-TPOD), maar de ‘oude’ plannen zijn gebaseerd op de huidige techniek (IMRO) onder de Wro. Dit alles maakt dat we juridisch direct één omgevingsplan hebben, maar wel een plan dat qua inhoud en techniek nog niet voldoet en derhalve in de praktijk ook nog steeds als losse onderdelen te raadplegen in het nieuwe omgevingsloket. Inmiddels zijn we op ambtelijk niveau begonnen met het omzetten van het tijdelijk regelingdeel naar de nieuwe techniek. Dit doen de huidige vaste medewerkers van Westland en om te versnellen zijn we op zoek naar een omgevingsplanjurist die de dagdagelijkse werkzaamheden (deels) kan overnemen.

Als omgevingsplanjurist werk je vanuit zowel een juridische als een inhoudelijke achtergrond. Hierbij zoek je de verbinding met de verschillende vakdisciplines en extern met de vooroverlegpartners en signaleer je op tijd eventuele knelpunten. Het omgevingsplan en de ruimtelijke onderbouwingen vervaardigen we met of zonder hulp van externe bureaus. Verder adviseer je over beleidsvorming RO en werk je samen met andere teams en clusters. Je integreert hierbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van planologie of rechten;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van omgevings-/bestemmingsplannen binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria
4. Minimaal een afgeronde hbo master of wo opleiding, in de richting van planologie of rechten (15 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als jurist op het gebied van omgevings-/bestemmingsplannen binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het doorlopen van ruimtelijke procedures (vergunningen en bestemmingsplannen/omgevingsplan), licht toe waar dit is opgedaan (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van plannen, onderbouwingen, beantwoording van zienswijzen, verweerschriften en raadsvoorstellen, licht toe waar dit is opgedaan (20 punten).

Competenties

–      Je bent resultaatgericht, beschikt over overtuigingskracht en bent initiatiefrijk;

–      het schrijven van stukken gaat je prima af;

–      ook ben je flexibel en kun je goed onder druk met partijen samenwerken;

–      en je bent communicatief vaardig, bent een verbindende gesprekspartner en kunt je goed inleven.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.