Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Bij de provincie Flevoland zijn we de afgelopen bestuursperiode intensief bezig geweest met een zoektocht naar hoe we relatie met onze omgeving, onze medeoverheden en de relatie tussen PS en GS kunnen verbeteren: samen zoeken naar een manier om ons als samenleving te (her)organiseren.

Het ‘Team Bestuurlijke vernieuwing’ vervult hierin een belangrijke rol. Het team bestaat uit een projectleider (fulltime) en wordt een aantal uur in de week ondersteund door andere collega’s, ondermeer vanuit communicatie en uit secretariële hoek. Aanvullende ondersteuning is dus gewenst.

Opdracht
De provincie is op zoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van (opzetten en uitbouwen van) (regionale) samenwerking op het onderwerp participatie.
Daarnaast moet diegene ook een bijdrage leveren aan het interne proces om het van buiten naar binnen werken in de harten, hoofden en handen van alle medewerkers van de provincie te krijgen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • Het mede voorbereiden, begeleiden en afhandelen van regionale bijeenkomsten, waarmee de Flevolandse overheden hun voordeel kunnen doen.
 • Het maken van (participatie)producten waarmee gemeenten, provincie en waterschap vervolgens (samen) verder kunnen.
 • Mede zorg dragen voor afstemming met andere trajecten binnen de provinciale organisatie, waaronder de strategische agenda, “De lerende organisatie”, corporate identity, organiseren van afstemming met management en met bestuurders over samenwerking bij concrete participatie-activiteiten.
 • Het uitvoeren van het werkplan bestuurlijke vernieuwing voor 2023 e.v., onder meer ondersteunen bij/initiëren van:
  • borging van participatie in de provinciale organisatie hoe medewerkers omgaan met participatie, welke vragen zij hebben en wat de meerwaarde kan zijn van onderlinge afstemming en samenwerking
  • Evaluatie en kennisontwikkeling ten aanzien van participatie en bestuurlijke vernieuwing bij provinciale trajecten:
   1. Maken van projectvoorstel om overzicht te houden in resultaten bestuurlijke vernieuwing en participatie (o.a. eenduidig analyseren uitkomsten bij bestuurlijke vernieuwing en participatie trajecten, wijze van delen uitkomsten binnen de provincie voor kennisontwikkeling (en in provinciaal Netwerk Participatie en Verbinding).
   2. Dit ook testen en uitvoeren bij 2-3 trajecten en vervolgens
   3. bezien of dit verbreed kan worden naar meerdere trajecten om de uitkomsten van P/BV in beeld te brengen;
 • Kennis delen binnen provincie op het gebied van bestuurlijke vernieuwing / participatie, b.v. via bijeenkomsten en koppeling leggen met brede organisatieontwikkeling, zodat bestuurlijke vernieuwing en participatie wordt geïntegreerd;
 • Daaraan gekoppeld het mede-ontwikkelen van een community of practice; een pool van interne mensen maken die getraind / geschoold worden om “van buiten naar binnen” te denken bij ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid.
 • Ondersteunen bij het opstellen van participatiebeleid en -verordening.
 • Eventueel uitdaagrecht toevoegen aan bovenstaand beleid en verordening.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt in vervuld op de volgende dagen: maandag en (een) ander(e) dag(delen) naar keuze, in goed overleg en afgestemd op de agenda’s van bestuur en organisatie.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal €127,50,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
4. U bent/uw kandidaat is voor maximaal 16 uur per week beschikbaar voor de eerste periode van 7 maanden;
5. Aantoonbare ruime kennis en ervaring op het gebied van vernieuwing bij bestuur en organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij het leggen van verbindingen tussen partijen bij trajecten van participatie en uitdaagrecht, (benoem tenminste 1 voorbeeld op een aparte pagina in het cv, waarbij je aangetoond dat je resultaatgericht bent en gericht bent op een duurzame samenwerking) (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie (10 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met participatie, uitdaagrecht én andere vormen om de inwoners te betrekken bij de provinciale of gemeente overheid (30 punten);
a. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met participatie, uitdaagrecht én andere vormen om de inwoners te betrekken bij de provinciale of gemeente overheid (30 punten);
b. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met participatie, uitdaagrecht én andere vormen om de inwoners te betrekken bij de overheid (20 punten);
c. Geen minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met participatie, uitdaagrecht én andere vormen om de inwoners te betrekken bij de overheid (0 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een provinciale overheid (20 punten);
a. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een provinciale overheid (20 punten);
b. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een overheid (10 punten);
c. Geen minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een provinciale overheid (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder;
 • Politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Communicatief sterk; zowel schriftelijk als mondeling;
 • Flexibel en creatief denkend;
 • Enthousiasmerend in staat om visie over te brengen aan je omgeving.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 24 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen woensdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 - 16 uur, 7 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.