Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-17

Organisatie
Gemeente Purmerend vormt samen met de andere zes gemeenten (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad)  uit de regio Zaanstreek-Waterland de samenwerkingsregio zoals genoemd in de werkstructuur van ZN en VNG voor de regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars / zorgkantoren (2019). Gemeente Purmerend is voor de regio Zaanstreek-Waterland de gemandateerde gemeente zoals in Werkagenda IZA staat beschreven en is samen met Zilveren Kruis (marktleider zorgverzekeraar in onze regio) verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het regiobeeld.

Opdracht
Op basis van IZA (Werkagenda VNG bij IZA en Criteria Regiobeelden en Regioplannen) dient er voor 30 juni 2023 een gedragen Regiobeeld voor de regio Zaanstreek-Waterland te zijn opgesteld en vastgesteld. Wij zoeken een persoon/organisatie die dit voor onze regio kan doen.

Onderdeel van de opdracht is het door VWS opgeleverde Zaanstreek-Waterland bijgevoegd basisbeeld aan te vullen met reeds beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve regio-specifieke informatie.

Tweede onderdeel van de opdracht is om bij relevante stakeholders te toetsen of zij zich herkennen in het concept regiobeeld en de daaraan te verbinden conclusies. Doel van deze toets is om draagvlak te creëren in de regio voor het regiobeeld en de conclusies. Dit als startpunt voor het op te stellen regioplan in de tweede helft van 2023. Als stakeholders worden gezien; zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, GGD Zaanstreek-Waterland en Zilveren Kruis (zowel Wlz als ZvW).

Er zijn 4 criteria waaraan het op te leveren regiobeeld moet voldoen;

 1. (Verwachte) zorggebruik en/of zorgvraag;
 2. (Verwachte) zorgaanbod;
 3. Regionale samenwerking;
 4. Conclusies op basis van het regiobeeld.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving per criterium bijgevoegde bijlage Criteria Regiobeelden en Regioplannen”.

Op basis van alle relevante aangevulde regio specifieke informatie moet er duiding aan het beeld voor de regio kunnen worden gegeven. De conclusies vormen de basis voor de te formuleren opgaven voor het regioplan. Het centraal perspectief bij het formuleren van de conclusies moet de mismatch tussen zorgvraag en zorgaanbod zijn.

Voorwaarden;

 • Het regiobeeld moet voldoen aan de vereisten genoemd in IZA en document Criteria regiobeelden en regioplannen.
 • Alle relevante partijen in de regio Zaanstreek-Waterland dienen betrokken te worden bij het opstellen en vaststellen van het regiobeeld. Onder relevante partijen vallen in elk geval; gemeenten en GGD Zaanstreek-Waterland, Zilveren Kruis, huisartsen, ziekenhuizen en zorg- en welzijnsorganisaties  in de regio Zaanstreek-Waterland.
 • Inwoners en patiënten moeten betrokken zijn of worden bij het opstellen van het regiobeeld.
 • Het regiobeeld dat uiteindelijk wordt vastgesteld dient gedragen te worden door alle relevante partijen.
 • De door alle betrokken partijen gedragen conclusies uit het regiobeeld dienen eenvoudig omgevormd te kunnen worden in regio-opgaven welke als vertrekpunt voor het regioplan moeten dienen.
 • Het gedragen Regiobeeld Zaanstreek-Waterland dient uiterlijk 30 juni 2023 te zijn opgesteld en vastgesteld en openbaar bekend te worden gemaakt op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring  met dergelijke  domein overstijgende onderzoeksopdrachten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.);
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen/schrijven van dergelijke documenten (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Je geeft aan in een korte motivatie (maximaal 1 A4) hoe je de opdracht vorm gaat geven. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met zowel gemeenten als zorgpartijen op het maatschappelijk domein (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van IZA (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Competenties

 • Adequaat en slagvaardig;
 • In staat tot goed overleggen, luisteren en draagvlak creëren onder alle betrokken partijen;
 • Analytisch werk- en denkniveau, prioriteiten stellen;
 • politiek/bestuurlijke sensitief;
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag  t/m vrijdag, in overleg in te vullen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op donderdag 20 april 2023, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 17 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 18 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0-36 uur, 2 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.