Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie
Wil jij écht iets toevoegen aan en het versnellen van de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

In het coalitie akkoord 2023 – 2027 Aan de slag voor Utrecht (Voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie) is aangegeven dat we als provincie ons bezig houden met een aantal thema’s die door alle vakgebieden heen gaan. Circulaire samenleving is 1 van de 3 genoemde thema’s. Provincie Utrecht (h)erkent dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke bijdrage levert om o.a. de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en (h)erkent de eerder door het ministerie van I&W en het Planbureau voor de Leefomgeving gegeven positionering van de deze opgave. De provincie draagt vanuit alle beleidsvelden (onder andere economie, mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ontwikkeling en de eigen bedrijfsvoering) bij aan deze transitie. Er is veel ambitie, maar met alleen ambitie gaan we dit doel niet halen. Dus zetten we komende jaren grote stappen. In het coalitie akkoord 2023 – 2027  is aangegeven wat we gaan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2024 – 2027. Onlangs is het Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) afgerond en zijn de aanbevelingen overgenomen door onze directie en bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).

Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire samenleving is het zaak dat onze provincie als organisatie zelf ook meedoet in de transitie. We willen circulariteit borgen in alle programma’s van de provincie zodat de interne (lijn)organisatie circulariteit in haar opdrachten en projecten verankert. Dat is een zeer breed vraagstuk, waarbij het onder meer gaat om zaken als circulaire gebiedsontwikkeling, circulair ondernemerschap, wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook om dossiers als kringlooplandbouw, voedselverspilling of circulair inkopen. Zo dragen alle domeinen bij aan de transitie naar een circulaire samenleving. Daarnaast heeft de provincie ook een rol in de transitie naar een circulaire samenleving in de regio Utrecht, die ze samen met partners in de regio oppakt als deelnemer, subsidieverstrekker of opdrachtgever.

Het concernteam ‘Circulaire Samenleving’ werkt aan de organisatie brede verankering van de circulaire opgave. Activiteiten die centraal staan voor het concernteam hebben te maken met bewustwording/communicatie en kennisontwikkeling in de organisatie, regie en verbinding en tevens ondersteuning van de organisatie in haar circulaire ambities, maar ook met het (doen) monitoren van grondstofstromen, activiteiten en voortgang van de opgave en de transitie.

Opdracht
Je komt te werken in een dynamische maar turbulente omgeving. Het programmateam is volop in beweging en dat vraagt om medewerkers die zowel oog hebben voor mens als inhoud.

Monitoring heeft betrekking op de grondstofstromen,  maar betreft ook de voortgang van de activiteiten van de opgave en de transitie naar een circulaire samenleving.   

 • Je coördineert de monitoring over circulariteit in de organisatie. Je weet de monitoringsbehoefte van collega’s uit verschillende (beleids-)teams in de organisatie op te halen en te verbinden aan de juiste (interne en externe) partners;
 • Je geeft invulling aan het monitoren van de voortgang van de circulaire opgave van de provincie en ook de transitie naar een circulaire samenleving;
 • Je ontwikkelt voorstellen voor de aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe monitoringsinstrumenten, je bent verantwoordelijk van de doorontwikkeling van de huidige afvalstoffenmonitor en rapporteert hierover;
 • Je voorziet collega’s van de juiste informatie(bronnen), zowel intern als extern, en bent in staat je collega’s pro actief te ondersteunen én te stimuleren vanuit hun eigen werkveld om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire samenleving;
 • Je jaagt circulaire initiatieven m.b.t. het monitoringsvraagstuk aan en helpt ze vorm te geven middels verschillende opdrachten voor o.a. verkenningen, studies en pilots met interne en/of externe partners;
 • Je werkt mee aan de jaarlijkse evaluatie van circulaire activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd en de rapportage daarover richting bestuur en management.
 • Als ambassadeur voor de circulaire opgave help je met het verder op- en uitbouwen van (strategische) relaties met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere overheden. Daarnaast motiveer en verbind je de partijen met elkaar om kennis op het gebied van circulariteit en het werken in transities te bundelen en te ontsluiten.
 • Je werkt (soms intensief) samen met (project-)teams binnen de provincie Utrecht die ook werken aan andere duurzaamheidsopgaven van de provincie om te komen tot een integrale aanpak en uitvoering. Als overkoepelend thema bezien we de diverse opgaven in samenhang en werken samen waar synergie het mogelijk maakt kansen te pakken en de impact te vergroten. Specifiek doen we dat met de concernopgave Klimaat Centraal (klimaatmitigatie).

Samen met onze partners en collega’s ga je aan de slag met onze circulaire ambities. Dit maakt de functie interessant:

 • je werkt mee aan het concreet en tastbaar maken van een complexe transitie;
 • je gaat samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren;
 • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt;
 • je bouwt een groot intern en extern netwerk op;
 • je levert een belangrijke bijdrage aan onze duurzaamheidsambities, circulair in het bijzonder.

Mensen omschrijven jou als een zeer leergierige professional met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent empathisch sterk, communicatief en verbindend. Je bent nieuwsgierig en creatief. Je kan mensen motiveren, binden en in beweging krijgen voor de circulaire opgave.

In deze opgave maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Je kunt snel schakelen tussen verschillende schaalniveaus en legt gemakkelijk relaties met verschillende trajecten in de organisatie. Je hebt oog voor de concern brede samenhang van opgaven binnen de organisatie. Tevens ben je in deze dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen. Je structureert je project(en), beheerst deze en stuurt actief op het bereiken van resultaat. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, je bezit een groot doorzettingsvermogen en hebt geduld. Ook heb je inzicht in het reilen en zeilen van een politiek-bestuurlijke omgeving en posities van belanghebbende partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opzetten en uitvoeren van monitoring;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en begeleiden van projecten of processen.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met transitie- of verandermanagement, innoveren en leren (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en onderhouden van monitoren van beleid (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in verschillende rollen zoals adviseur, coach, begeleider, projectleider, coproducent (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van de circulaire opgave en weet die goed in verbinding te brengen met andere beleidsterreinen van de provincie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek bestuurlijk sensitief en adviesvaardig;
 • Overtuigingskracht, omgevingsbewusten, effectief samenwerken, netwerkvaardig, proactief;
 • Praktisch, resultaatgericht, hands-on mentaliteit;
 • Analytisch, communicatief, daadkrachtig, doortastend;
 • Samenwerking, teamspeler, verbindend, omgevingssensitief;
 • Koersbepalend en brengt doorzettingskracht in;
 • Je weet mensen te activeren, mobiliseren en hebt aandacht voor de collega’s in jouw team;
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en bent in turbulente tijden stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja en aanvullend wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij/zij zich hierin flexibel opstelt en minimaal 3 dagen op kantoor is

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden nader in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.