Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De transitie naar een toekomstbestendige en duurzame landbouw is een belangrijke opgave, waarbij de provincie samen met ondernemers naar nieuw perspectief wil zoeken. Vanuit dit kader wil de provincie Utrecht via onafhankelijke coaches c.q. sparringpartners de agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren in het landelijk gebied ondersteunen bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. Doel van de inzet van plattelandscoaches is dat ondernemers middels coaching en sparrende gesprekken worden gestimuleerd om na te denken over de toekomst en het maken van toekomstbestendige keuzes.  Door het maken van keuzes en meer inzicht in de eigen positie ontstaat nieuwe energie én perspectief, die leidt tot investeringen en aanpassingen in de bedrijfsvoering die toekomstbestendig zijn en passend bij de maatschappelijke opgave. Het nieuwe inzicht zal ook de ondernemer sterker maken in zijn/haar rol in het gebiedsproces.

De erfeigenaar (en zijn/haar gezin) bepaalt welke keuze er gemaakt wordt.  

Het project Plattelandscoaches is eind 2020 gestart. Sindsdien is met 300 deelnemers een coachingtraject gestart, waarvan de helft inmiddels is afgerond. Het project liep oorspronkelijk tot medio 2023, maar onlangs is besloten om het te verlengen tot medio 2026. Dit hangt samen met de hoge waardering van deelnemers en stakeholders voor het project en de te verwachten toename van transitievragen bij ondernemers en erfeigenaren in het landelijk gebied.

Vanwege de projectverlenging wordt de inhuur van de plattelandscoaches opnieuw uitgevraagd met ingang van 1 december 2023. Door deze vroegtijdige uitvraag kunnen ook de nu ingehuurde coaches meedingen en indien aan hen een nieuwe opdracht wordt gegund wordt de continuïteit van de lopende coachtrajecten geborgd. Uiteraard staat inschrijving ook open voor anderen die aan de eisen voldoen.

Wat ga je doen 
De inzet van Plattelandscoaches wordt geregeld door het operationeel management (OM). Samen met de projectmanager van de provincie zorgt het OM voor de werving van coaches, de matching tussen ondernemers/eigenaren en coach, ondersteuning van coaches (o.a. intervisie en deskundigheidsbevordering) en de beschikbaarheid van specialistisch adviseurs. Met gemeenten, landbouworganisaties, banken en andere betrokkenen zijn afspraken gemaakt over samenwerking met de coaches.  

Na toewijzing van een deelnemer biedt de Plattelandscoach onafhankelijke ondersteuning. Op basis van de eerste gesprekken maakt de Plattelandscoach een “routekaart” voor het coachtraject, waarin de doelen van het traject worden beschreven.
De coach beschikt over coachvaardigheden maar is als generalist ook goed op de hoogte van de wet-en regelgeving en de mogelijkheden van het landelijk gebied, het agrarisch bedrijf en plattelandsondernemingen.  De Plattelandscoach is tevens regisseur bij de inzet van aan het project verbonden specialistisch adviseurs (die binnen de uren van het project kunnen worden ingezet).  

Naast het voeren van de gesprekken en andere “casus”-gerelateerde activiteiten wordt van coaches verwacht dat zij deelnemen aan intervisie- en kennisintensieve bijeenkomsten en in redelijke mate beschikbaar zijn voor ‘overhead’werkzaamheden.

Voor de coaching is een ruim budget beschikbaar. De provincie neemt de coaching- en advieskosten voor haar rekening; de eerste 25 uren onvoorwaardelijk, daarna 18 uren met een eigen bijdrage (35%) van de deelnemer en zolang er zicht is op keuzes die passen bij de transitiedoelen van de provincie. De eigen bijdrage factureer je zelf bij de deelnemer.

Wat verwachten wij
Voor je werk als Plattelandscoach kun je putten uit ruime ervaring met begeleiding van (familie)bedrijven in het landelijk gebied. Je bent als generalist op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rondom het agrarische bedrijf c.q. de plattelandsonderneming. Je kent de leefwereld èn die van allerlei partijen die bij het bedrijf/erf betrokken zijn (erfbetreders, gemeente, banken en hulpverleners).

Je weet deze ervaring te combineren met professionele coachingsvaardigheden en hebt daarmee aantoonbare resultaten geboekt in het werkgebied provincie Utrecht, zowel in het (door)ontwikkelen van bedrijven in de meest brede zin van het woord, als creëren van gedragsverandering. Als critical friend kun je luisteren, kritische vragen stellen, uitdagen en observeren.  Je staat open voor ontwikkeling en ontwikkelt jezelf ook als coach. Je bent in staat om fysiek en online op afstand te coachen. Uiteraard kun je uitstekend zelfstandig werken, ben je handig met word en excel, maar voor dit project is ook belangrijk dat je resultaatgericht samenwerkt met diverse partijen, met de andere coaches en met het OM. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je vertrouwelijk omgaat met de informatie die je te horen krijgt en hebt privacy hoog in het vaandel staan.
Je werkt vanuit een team van plattelandscoaches, waarbij elke coach generalistische kennis van de landbouw en coachvaardigheden beheerst. Daarnaast ontstaat de kracht van het team door de diversiteit van specialismen die een teamlid heeft; het geheel is meer dan de som van de delen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Het maximale uurtarief bedraagt € 100,00;
2. Aantoonbare ervaring met coaching en/of begeleiding en/of advisering van (voormalig) agrarisch ondernemers en ziet kansen voor ondernemers die de transitie van de landbouw meebrengt;
3. Ten minste 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met, of kennis opgedaan over, transitievraagstukken die specifiek spelen op (voormalige) agrarische bedrijven en andere erven in het landelijk gebied c.q. verbrede en/of multifunctionele landbouw en/of plattelandsondernemingen. Uit het cv moet blijken welke vraagstukken dit betrof;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal maximaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met professionele coaching/begeleiding/advisering van ondernemers/eigenaren van familiebedrijven, opgedaan in de afgelopen 10 jaar (15 punten);
5. Aantoonbare ervaring met de coaching/begeleiding van tenminste 20 (voormalig) agrarisch/plattelands-ondernemers (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring met de coaching/begeleiding van tenminste 20 of meer (voormalig) agrarisch ondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen (benoem deze duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Door ervaring met coaching/begeleiding van tenminste 20 (voormalig) agrarisch ondernemers in de provincie Utrecht kunnen beschikken over een goed ontwikkeld netwerk in de provincie Utrecht met relevante partijen zoals gemeenten, erfbetreders, adviseurs en de provincie (20 punten);
8. Tenminste 5 jaar ervaring met professionele begeleiding en/of advisering van erftransitieprojecten (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van tenminste 6 ondernemers in gesprekken met gemeenten over erftransitieplannen (10 punten);
10. Aantoonbaar lidmaatschap van de branchevereniging NOBCO voor coaching, en/of EIA geregistreerd voor coaching op het niveau van Practitioner, Senior Practitioner of Master Practitioner en/of geregistreerd in het BAS-register (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Algemene coachingvaardigheden.
 • Specifieke coachingvaardighedenb.t. agrarisch ondernemers, onder meer door algemene kennis van relevante wet-en regelgeving en de mogelijkheden van het landelijk gebied, het agrarisch bedrijf en plattelandsondernemingen.
 • “Critical Friend”-methode kunnen toepassen.
 • Specifieke coaching- en gespreksvaardigheden om deelnemers te ondersteunen bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf.
 • Zelfstandig en onafhankelijk kunnen adviseren.
 • Specifieke deskundigheid die bijdraagt aan de kwaliteit van het hele team van Plattelandscoaches.
 • Accuraat in het voeren van de administratie ten behoeve van het project (bijhouden uren, regie specialisten en facturatie).
 • Netwerkvaardigheden om externe expertise en stakeholders in de provincie Utrecht in te zetten voor de coachingdoelen.
 • Gericht op en bereid tot samenwerking (met andere Plattelandscoaches en het OM) om het project Plattelandscoaches te versterken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen (knock-out criteria) die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De vijftien (15) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de vijftien (15) offertes in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring met de doelgroep

De tien tot twaalf (10-12) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigden die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoen aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
5-10

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De aangeboden kandidaat dient minimaal 2 dagen per week inzetbaar te zijn. Hybride werken is soms mogelijk, maar meestal niet geschikt voor coachinggesprekken met de deelnemer.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 14 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 13 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Vanwege de projectverlenging wordt de inhuur van de plattelandscoaches opnieuw uitgevraagd met ingang van 1 december 2023. Door deze vroegtijdige uitvraag kunnen ook de nu ingehuurde coaches meedingen en indien aan hen een nieuwe opdracht wordt gegund wordt de continuïteit van de lopende coachtrajecten geborgd. Uiteraard staat inschrijving ook open voor andere coaches die aan de eisen voldoen.
 2. Voor dienstreizen per sessie op locatie kan 30 minuten op basis van het gegunde tarief worden gedeclareerd. Kilometers worden niet vergoed.
 3. Uren voor deskundigheidsbevordering zoals de verplichte intervisie en kennisontwikkeling en enige overheadwerkzaamheden worden vergoed middels een forfaitaire urenopslag van 15%.
 4. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 5. De bestede uren voor de deelnemers worden met de projectmanager afgestemd, waarna het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 27 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 30 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 32 uur, 12 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.