Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Onze gemeente telt 114.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in Groene Hart.

Met als missie voor alle bewoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid, werken ruim 900 medewerkers dagelijks aan toonaangevende dienstverlening en resultaten. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen is hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Alphen aan den Rijn.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers. Teammanagers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van inhoudelijke doelstellingen en ontwikkelopgaven van hun team. De opgavemanagers werken samen met de teammanagers en medewerkers uit de diverse vakteams aan een beperkt aantal opgaven.

Situatie
De gemeente Alphen aan den Rijn is gestart met een traject voor een gewijzigde aanpak en contractering van de Jeugdhulp per 2024. De gemeente telt 23.500 jeugdigen tot 18 jaar. Ongeveer 1 op de 7 jeugdigen doet een beroep op jeugdhulp. De gemeente streeft kwalitatief goede en voor de gemeente betaalbare jeugdhulp na en legt nadruk het voorkomen van jeugdhulp.

Op basis van beoogde maatschappelijke effecten, doelen en leidende principes worden preventieve activiteiten, de toegang tot jeugdhulp en (licht) ambulante hulp ondergebracht in een nieuwe organisatie. Voor specialistische vragen worden contracten met jeugdhulp aanbieders gesloten.

De gemeente zoekt een programmamanager die (namens opdrachtgever) verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het programma en het opleveren van de vastgestelde programma-resultaten: de gemeentelijke organisatie en inrichting voor het bieden van gespecialiseerde jeugdhulp en de verbinding met de Toegangsorganisatie die wordt opgericht.  Hij moet ervoor zorgen dat het werk wordt uitgevoerd en heeft daarbij de beslissingsbevoegdheid binnen de afgesproken toleranties. Daartoe heeft hij de rol als gedelegeerd opdrachtgever richting de projectleiders binnen het programma.

Opdracht en taken
De programmanager heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Opdrachtnemer van het bestuurlijk OG-ON en de ambtelijke OG-ON.
 • Overeenkomen van doel, scope, resultaat en aanpak programma met opdrachtgevers.
 • Programmaopdracht en -plan opstellen en laten vaststellen.
 • Gemandateerd opdrachtgever namens de ambtelijke opdrachtgever
 • Verschillende projectopdrachten en -plannen laten opstellen en vaststellen.
 • Goedkeuring verkrijgen voor afzonderlijke (project)plannen én voor de uitvoering van de verschillende (project)fasen.
 • Inrichten programma-organisatie, definiëren van verantwoordelijkheden en toewijzen werkzaamheden.
 • Ondersteunen opdrachtgever bij opstellen en bewaken business case.
 • Toezien en sturen op voortgang programma en projecten.
 • Voorbereiden van de besluitvorming en rapportages voor de stuurgroep.
 • Managen risico’s en implementeren risicomaatregelen.
 • Escaleren naar opdrachtgever als werkzaamheden buiten toleranties dreigen te raken.
 • Zekerstellen integratie van deelresultaten (projecten) en managen raakvlakken.
 • Opleveren eindresultaat programma en afsluiten programma

Aantal uren en periode
Het is een complexe opdracht van gemiddeld 18 uur per week tot uiterlijk 1 januari 2024. De inzet fluctueert afhankelijk van de fase van het project en het aantal overleggen in een week. De inzet dient dus flexibel te zijn. Met een optie van een verlenging met maximaal 3 maanden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per maandag 3 april 2023 met een gemiddelde flexibele inzet per week van 18 uur voor de gehele duur van de opdracht;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programma-manager en/of operationeel directeur uitvoeringsorganisatie met complexe opdrachten (in bijvoorbeeld tijd, bestuurlijke regionale context, kosten en impact) met politiek-bestuurlijke besluitvorming (aantoonbaar gemaakt doormiddel van een voorbeeld);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programma-manager en/of operationeel directeur van een uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein op complexe opdrachten waarin de implementatie van de bedrijfsvoeringsonderdelen ICT, Personeel, Organisatie en Administratieve Organisatie onderdeel was van de opdracht;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet en de processen die spelen binnen en rond de jeugdhulp en een leidende rol bij een complex Jeugdwet gerelateerd programma (licht dit duidelijk toe in het cv) (45 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directeur en/of programmamanager binnen een l gemeente of samenwerkingsverband op strategisch/bestuurlijk niveau (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met advisering in aanbestedingsprocedures (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 145,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en andere mogelijke kosten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerkend
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Initiatiefrijk
 • bestuurlijk sensitief
 • Communicatief sterk
 • Besluitvaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen (de knock-outcriteria) in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De gemeente beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de gemeente. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente behoud zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg gepland.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken met de gemeente zijn gepland bij de gemeente Alphen aan den Rijn op donderdag 23 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze uitvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 januari 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.