Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Je komt te werken voor een kleine bijzondere gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

Spreekt onze werkcultuur met de kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw reactie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht en profiel
De Groene Zone is een uitgestrekt agrarisch gebied aan de noordrand van Wassenaar, als buffergebied tussen de Wassenaarse bebouwing en de nieuwe woonwijk van Katwijk, Valkenhorst. De gemeente Wassenaar is samen met haar partners (Gemeente Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland) sinds de ontmanteling van vliegkamp Valkenburg betrokken bij de ontwikkeling van een woon- werk- en natuurontwikkelingsprogramma. De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, en de gemeente Wassenaar heeft tot taak natuur te ontwikkelen en het open (agrarisch) landschap te behouden en te versterken. Daarnaast is het planologisch druk aan de Wassenaarse rand van de Groene Zone.

Je bent verantwoordelijk voor het verder brengen van de door de raad vastgestelde ambities uit de Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de Groene Zone Wassenaar en voor de regie van programma Groene Zone. Het moet uitmonden in een omgevingsvisie voor dit gebied in 2024, als deel van de gehele omgevingsvisie van de gemeente Wassenaar, en in de start van projecten/projectjes die alvast gerealiseerd kunnen worden.

Een deelproject in de Groene Zone is de realisatie van een ecologische verbinding langs het cultuurhistorisch Rijksmonument ‘De Tankgracht’. Een goede dialoog met de huidige gebruikers, eigenaren (waaronder de bewoners, ondernemers, agrariërs en het Rijksvastgoedbedrijf) en de subsidieverstrekker provincie Zuid-Holland.

Er komt een team voor het programma, maar Wassenaar is een kleine gemeente dus we verwachten dat de regisseur meewerkt en mee produceert. Afstemming met de staande organisatie en met programma omgevingswet is van groot belang.

Taken:
– Regie en coördinatie van (het voorbereiden van) de formulering van een omgevingsvisie voor de Groene Zone.
– Projectleiding van de voorbereiding tot uitvoering van de Ecologische Verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’.
– Secretaris van de Raadswerkgroep (werkgroep van afgevaardigde raadsleden).
– Secretaris van de Stuurgroep Groene Zone (bestuurlijke werkgroep met Staatsbosbeheer, DUNEA, Hoogheemraadschap, gemeente Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland.
– Wekelijkse afstemming met ambtelijke werkgroep, voorgezeten door de portefeuillehouder.
– Coördinatie van communicatiestromen, zoals nieuwsbrieven, website, persberichten.
– Opstellen en coördineren van besluitdocumenten, zoals college- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven.

Deze opdracht is voor gemiddeld 24 uur per week.
Je werkt volgens de formats, systemen en procedures van de gemeente Wassenaar. Je bent maatschappelijk en bestuurlijk sensitief, in staat om integraal te adviseren en let op de timing van ruimtelijke processen. Je hebt affiniteit met groen en natuur. Je brengt het gezag mee om bij te dragen aan belangenbehartiging, conflictbeheersing en bestuurlijke processen op hoog niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 8 januari 2024 voor gemiddeld 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht, inclusief verlengingen; 
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening / landschap;
3. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van stedelijk groen;

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkelprojecten op het gebied van natuur (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met ruimtelijke processen, besluitvorming en integrale advisering (duidelijk weergeven in het cv middels voorbeelden)(40 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als programmaleider binnen het ruimtelijk domein van een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als secretaris in bestuurlijke overleggen (15 punten).

Competenties
– Creativiteit in oplossingen en gezaghebbend in het vinden van consensus voor oplossingen;
– Een luisterend oor voor de omgeving en voor collega’s;
– Resultaatgericht en gericht zijn om iets van de grond te krijgen en op te lossen zonder andere belangen uit het oog te verliezen;
– Goede communicatieve vaardigheden, ook op bestuurlijk niveau;
– Flexibele mindset en snel kunnen inspelen op acute situaties.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.