Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot implementatieprojecten.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Opdracht
De opdracht heeft als doel om leiding te geven aan de Change-opgaven bij ZonMw en daarmee de veranderopgave voor ZonMw te realiseren. Een korte duiding van de context hierbij:

 • Het gaat om de strategische veranderopgave voor ZonMw m.bt. stroomlijnen van subsidie instrumenten & werkwijzen, IT strategie, management- en stuurinformatie en de daarmee samenhangende herinrichting van kernapplicaties (AIMS en Corsa). Er loopt veel tegelijk, de trajecten raken ook aan elkaar. Goede en gecoördineerde uitvoering is nodig.
 • Deze veranderopgave wordt programmatisch ingevuld; de change wordt belegd in een nieuw in te richten, tijdelijke Change Office.
 • Binnen de Change Office onderscheiden we de volgende programmalijnen:
  1. Stroomlijning van subsidie instrumenten & werkwijzen;
  2. AIMS re-design;
  3. Corsa implementatie;
  4. Delfi uitfasering;
  5. IT strategie;
  6. Communicatie en change.

Taken voor de programmaleider Change: 
Uitwerken inhoudelijke aanpak

 • Concretisering van ambitie, doelen, programma strategie, aanpak
 • Concretisering van de opbrengsten, benodigde inspanningen en middelen
 • Uitmondend in programmaplan

Vormgeving van de organisatie en samenwerking

 • Inrichting van de organisatie van het change programma en een heldere governance
 • Gedeelde doelen, betrokkenheid, teamvorming

Uitvoering programma

 • Aansturing van de uitvoering (na goedkeuring programmaplan)
 • Zorgen dat inspanningen tot uitkomsten leiden (resultaatgericht werken)
 • Bewaken van de voortgang, monitoren van omgeving, zorgen voor besluitvorming
 • Monitoren van inspanningen op hoofdlijnen, bewaken van samenhang en afhankelijkheden tussen projecten
 • Faciliteren van afzonderlijke projectleiders
 • Inhuur en aansturing van de benodigde externe partijen
 • Zorgen voor afstemming run en change

Faciliteren van de besluitvorming

 • Opstellen van programmaplannen, beslisdocumenten en voortgangsrapportages
 • Voorbereiden van beslissingen in MT
 • Zelf nemen van beslissingen binnen de discretionaire ruimte (bevoegdheden en beslisruimte te bepalen) en binnen het programmaplan
 • Signaleren van ZonMw brede knelpunten / ontwikkelpunten, voorstellen doen voor verbetering

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands);
 • Analytisch;
 • Stressbestendig, je kunt goed omgaan met de onzekerheden, onduidelijkheden en weerstand die bij veranderingen horen;
 • Flexibele en positieve instelling (wat kan er wél);
 • Organisatiesensitief;
 • Je weet mensen mee te krijgen, en aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden ;
 • Je kunt goed onderbouwd je mening geven en standvastig opereren;
 • Resultaat- en oplossingsgericht.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project/programmaleider gericht op realiseren van change in organisaties waaronder IT-componenten;
3. Aantoonbare werkervaring met/kennis van veranderprocessen en – aanpakken, en de overall coördinatie, aansturing en realisatie van samenhangende/samenlopende verandertrajecten.

Gunningscriteria
4. Uurtarief maximaal €137,50 exclusief BTW / inclusief fee Flextender reiskosten woon-werk (20 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider met focus op realiseren van change, waaronder IT-componenten (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied componenten rondom subsidieverstrekking (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen en realiseren van samenhangende change projecten, o.a. zichtbaar in het vertalen van algemene beelden naar een concreet en samenhangend plan van aanpak, en de monitoring hiervan (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan een change office (10 punten).

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Dit is een vereiste. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 29 november of donderdag 30 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 maanden, 24-36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.