Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-12

Organisatie
Midden-Delfland is een informele, laagdrempelige organisatie, met korte communicatielijnen. We kennen flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed op elkaar af kunt stemmen.

Als programmamanager ben je werkzaam binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie. Deze bestaat uit een afdelingsdirecteur, twee teamleiders en collega’s die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en milieu,  landschap en locatieontwikkeling.

Opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor herijking en uitvoering van het meerjarige programma Implementatie Omgevingswet, met als doel implementatie van deze wet in beleid, regelgeving en uitvoering. Daartoe zorg je voor de juiste randvoorwaarden en faciliteer en stimuleer je de medewerkers. Dit doe je in samenspraak met het management en met de aan te stellen projectleiders die verantwoordelijk zijn voor deelaspecten van het programma. Afhankelijk van je eigen achtergrond kun je naast het leidinggeven aan het programma ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Je taken zijn de volgende:

 • Herijken van het programma, waaronder (her)definiëren (deel)projecten, prioriteiten stellen, planning, en benodigde middelen.
 • Organiseren van het programma, zoals onder meer bemensing van de (deel)projecten.
 • Leidinggeven aan het programma en de (deel)projectleiders. Je stuurt op financiën, kwaliteit, personele capaciteit, samenwerking, voortgang en gewenste resultaat van het programma.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat over de Omgevingswet. Je bent zichtbaar en toegankelijk.
 • Je draagt zorg voor een goede, tijdige en doelgroepgerichte informatievoorziening aan organisatie en bestuur (college en raad) voor wat betreft kennis, rolduiding, proces en voortgang.
 • Je bereidt de nodige bestuurlijke besluitvorming voor.
 • Je onderhoudt contacten met projectleiders Omgevingswet in de regio.
 • Je draagt bij aan een goede samenwerking binnen de organisatie en met ketenpartners, zoals onder andere Omgevingsdienst Haaglanden en Veiligheidsregio Haaglanden, om de Omgevingswet uit te voeren.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring als project-, programma- of implementatiemanager op het gebied van de Omgevingswet;
3. Aantoonbare werkervaring  op het gebied van omgevingsrecht en planologisch-juridische procedures, benoem waar dit is opgedaan

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als project-, programma- of implementatiemanager op het gebied van de Omgevingswet (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een gemeente of Omgevingsdienst (25 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen tussen ketenpartners (15 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van rechten, planologie of bestuurskunde (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het geven van bestuurlijke advisering binnen een gemeentelijke instelling (10 punten).

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Het vermogen om vanuit overzicht snel te schakelen tussen hoofdlijnen en details;
 • Resultaat- en groepsgericht leidinggeven met coaching als kwaliteit. Als programmamanager ben je in staat om mensen mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen.
 • Een op samenwerking gerichte houding;
 • Een praktische insteek, met de bedoeling van beleid en wet- en regelgeving voor ogen;
 • Een proactieve, benaderbare, open, enthousiaste en besluitvaardige, doortastende persoonlijkheid, met goede communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
D11, uitloop 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.