Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen. Daarnaast zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Het belang van dit thema neemt voor de gemeente toe.

Opdracht
Gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam hebben recent het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zullen zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De haalbaarheid van de investeringen zijn afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak. Aan jou de uitdaging om dit programma op te zetten en vorm te geven.

Als programmamanager Mobiliteit vertaal je het Mobiliteitsplan naar een integraal uitvoeringsprogramma (incl. financiering) en lever je een bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Je bent op de hoogte van de gebiedsontwikkelingen en gaat aan de slag om overeenstemming te bereiken over te nemen maatregelen. Dit door de mobiliteitsvraagstukken en de gebiedsontwikkelingen in een groter en samenhangende context te bekijken. Het programmamanagement Mobiliteitsplan is een gezamenlijke opdracht namens de gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam.

Werkzaamheden ten aanzien van het Mobiliteitsprogramma

 • De aansturing van het programma is in handen van de programmamanager. De programmamanager is de aanjager en stuurt actief op het bereiken van de in het mobiliteitsplan opgenomen doelen. Om die doelen te bereiken is samenwerking tussen de partijen noodzakelijk, de programmamanager is de facilitator van dit samenwerkingsverband. Hij/zij organiseert activiteiten die de samenwerking verbeteren en bevorderen, heeft oog voor de belangen van alle opdrachtgevers en treedt op als bemiddelaar bij verschillen van inzicht. Waar nodig neemt de programmamanager het initiatief om deze verschillen voor te leggen in het Opdrachtgeversoverleg.
 • De programmamanager zorgt voor een gecoördineerde samenwerking tussen mobiliteit en verstedelijking.
 • Een van de eerste werkzaamheden van de programmamanager/kwartiermaker is het opstellen van een werkplan (voor 2023/2024), dit is inclusief het vormgeven van de programmaorganisatie
 • Voor de programmamanager ligt de nadruk op het proces, de organisatie en de omgeving van het programma. De programmamanager heeft affiniteit met de inhoud, maar de verantwoordelijkheid voor het leveren van de inhoud ligt bij de opdrachtgevende partijen.
 • De programmamanager informeert het opdrachtgeversoverleg over de voortgang van het programma, zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd programma en doet in samenwerking met het programmateam voorstellen voor concrete projecten (scope, budget, planning, risicoverdeling en wie voert uit). Hoofdtaak is dat deze projecten in de investeringsagenda’s van de betrokken partijen worden opgenomen.
 • De programmamanager bepaalt in samenwerking met het programmateam de prioriteiten en bereid ook de opdrachtgevers en bestuurlijke stukken voor.
 • De programmamanager stuurt het programmateam aan (als functioneel leidinggevende) en is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een werkplan met budget en capaciteit. Ook beslist de programmamanager over de taakverdeling in het team
 • De programmamanager draagt er zorg voor dat een project kan worden opgestart. Maar voert deze projecten niet uit. Eenmaal een project volgt dit de reguliere werkwijze en verantwoordelijkheden binnen eigen organisaties.

Resultaten
Specifieke product: een plan van aanpak voor de uitvoering en fasering van het mobiliteitsplan Purmerend. Parallel aan het plan van aanpak voor het programma worden vanaf de start de volgende maatregelen voorzien:

 • De optimalisatie van 4 kruispunten voor HOV Purmerend
 • De herprofilering van de Waterlandlaan
 • De bouw van de mobiliteitshub Beatrixplein
 • Ontwikkelen multimodaal netwerkkader

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als programmamanager op het gebied van mobiliteit;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling (1.000+ woningen en/of arbeidsplaatsen) (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare  werkervaring als programma-/procesmanager op het gebied van mobiliteit binnen een overheidsorganisatie (provincie, vervoerregio of gemeente) (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering én interactie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de opdracht (10 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Bestuurlijk en politiek sensitief
 • Samenwerkingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Analytisch

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.