Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Ben jij de inspirerende en verbindende programmamanager die wij zoeken?
Multimodale knooppunten spelen een sleutelrol voor de bereikbaarheidsopgave in de regio. Op deze knooppunten komen bus, tram, trein, fiets en auto samen en kunnen mensen van de ene naar de andere vorm van vervoer overstappen (transfer). Knooppunten of hubs zijn vaak ook dynamische punten, met veel bedrijvigheid. Daardoor zijn het plekken waar mensen elkaar ontmoeten voor uiteenlopende motieven, afhankelijk van de locatie met een meer zakelijk, sociaal-recreatief, cultureel, sportief, medisch of academisch karakter. Hoewel het overstappen de belangrijkste functie is van een knooppunt, wordt de verblijfsfunctie steeds belangrijker en ligt er rond een aantal OV-knopen een opgave om woningen te realiseren. Om vanuit onze provinciale rol toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de ontwikkeling van knooppunten hebben wij ons Uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten opgesteld. Om dit uitvoeringsprogramma om te zetten naar concrete resultaten zoeken wij een Programmamanager Multimodale Knooppunten.

 De programmamanager Knooppunten geeft richting aan de uitwerking van de actielijnen benoemd in het Uitvoeringsprogramma:

 1. Partnerschap bij uitvoering van knooppuntontwikkeling
 2. Stimuleringsregeling verbetermaatregelen knooppunten
 3. Verbinden van ruimtelijke programmering aan modaliteiten
 4. Kennisdelen, onderzoek en monitoring 

De programmamanager gaat aan de slag om deze actielijnen verder te concretiseren waarbij aandacht is voor:

 • de afstemming met en het benoemen van de meerwaarde van het Uitvoeringsprogramma t.o.v. relevante (externe) programma’s en processen (zoals U-Ned en Toekomstbeeld OV);
 • vanuit dit overzicht op de diverse speelvelden een vertaling maken en sturen op de concrete jaarplannen;
 • deze jaarplannen vertalen naar de benodigde personele capaciteit en kwaliteit;
 • het afstemmen met de interne processen rond mobiliteitsvraagstukken zodat capaciteit optimaal wordt ingezet;
 • een reële planning op hoofdlijnen t.a.v. het resultaat van het uitvoeringsprogramma.
 • borgen van de sturings- en verantwoordingslijnen van het programma.

Wij zoeken voor deze functie een inhoudelijk ervaren beleidsmedewerker en manager mobiliteit die sturing weet te geven vanuit overzicht en verbinding. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds concrete programma’s en projecten. Je weet toegevoegde waarde te benoemen en te vertalen naar resultaat vanuit een complex speelveld met verschillende spelers en verschillende belangen. Je stuurt op de voortgang van de projecten en bent in staat daarbij op het juiste moment die keuzes en afwegingen te maken die nodig zijn voor een zorgvuldige belangenafweging zonder uit de tijd te gaan lopen. Tevens ben je in een dynamische en bestuurlijke omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen. Vanuit de ambtelijke sturingslijn leg je verantwoording af aan de Ambtelijk opdrachtgever OV en Knooppunten.

Vereisten / Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met civiele techniek en mobiliteit/verkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (programma)manager/projectleider of beleidsadviseur op het gebied van mobiliteits-en infrastructurele vraagstukken (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (programma)manager/projectleider of beleidsadviseur met OV / OV-knooppuntontwikkeling (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en aansturen van teams, organisaties en organisatieonderdelen en procesmanagement (10 punten);
6. Minimaal 5jaar aantoonbare werkervaring in de hele keten van strategieontwikkeling tot en met realisatie, duidelijk benoemt in het cv bij de relevante werkervaring (10 punten);
7. Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke processen en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits binnen verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten) (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatiesensitief en omgevingsbewust;
 • Is verbindend en samenwerkingsgericht;
 • Is een integraal ruimtelijk denker met affiniteit voor mobiliteit, bij voorkeur openbaar vervoer en openbare ruimte;
 • Is proactief en resultaatgericht;
 • Heeft oog voor het totaalplaatje en koppelingen binnen en buiten het gebied en de tijdshorizon.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 tussen 9 en 12 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 februari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.