Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 700 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De gemeente Hilversum is per direct op zoek naar een programmamanager opvang vluchtelingen. In deze rol draag je zorg voor de realisatie van de opvanglocatie(s) voor vluchtelingen uit de Oekraïne en alle randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed verblijf. Daarnaast zorgt de programmamanager ook voor het realiseren van (opvang)locaties voor asielzoekers en statushouders.

Je legt verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever en geeft sturing aan het programmateam bestaande uit twee technisch projectleiders, een beleidsmedewerker en een project assistent/ondersteuner. Vanuit de lijn wordt het programmateam aangevuld door expertise vanuit communicatie, financiën, inkoop, omgevingsmanagement en OOV. Je faciliteert het programmateam door de voor hen benodigde randvoorwaarden te organiseren en brengt advies uit aan de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever over bestuurlijke vraagstukken.

Taken en verantwoordelijkheden
Als programmamanager coördineer je de voorbereiding, de planning en de totstandkoming van de onderdelen van het programma. Je draagt zorg voor voldoende ingerichte opvanglocaties die aan de gestelde eisen voldoen en voor de exploitatie daarvan. Daarnaast draag je zorg voor de realisatie van goede leefomstandigheden voor de vluchtelingen door o.a. het organiseren van onderwijs, dagbesteding, werktrajecten, toegang tot zorg, uitbetaling leefgeld en wettelijke inschrijvingen. Dit in samenwerking met de betreffende vakafdelingen.

Ook zorg je voor een goede sturing  en verantwoording van de opgave. Je bent verantwoordelijk voor de  bewaking en rapportage over de voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten. Je adviseert het bestuur en ambtelijke opdrachtgever over politiek-bestuurlijke aspecten, bij het sluiten van contracten, het opstellen van business cases voor goedkeuring door het Rijk en bij de vaststelling en beoordeling van overige resultaten. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en het adviseren en faciliteren van de bestuurders in de bestuurlijke overleggen. Je wordt hierbij ondersteund door een beleidsmedewerker van de gemeente Hilversum.

Je adviseert, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met betrokkenen. Je organiseert een goede informatievoorziening vanuit het programma en draagt zorg voor de afstemming van de interne en externe communicatie met belanghebbenden.

Ook heb je een rol in het initiëren en bevorderen van de samenwerking met (maatschappelijke) partners in de wijken, scholen,  vrijwilligers en organisaties als bijvoorbeeld het Leger des Heils en/of het Rode Kruis.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van vluchtelingen opvang;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Programmanager in de publieke sector (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met politiek gevoelige én complexe dossiers (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van vluchtelingen opvang (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling én planeconomie (15 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een zichtbare en positief ingestelde (programma)manager. Je brengt rust en richt de blik op kansen en mogelijkheden. Je bent in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarvoor – samen met anderen – adequate oplossingen te vinden. Je bent gedreven, flexibel en durft beslissingen te nemen. Als programmamanager verlies je nooit het einddoel uit het oog en binnen de beschikbare middelen zorg jij ervoor dat het doel wordt behaald. Je informeert en adviseert het bestuur en de ambtelijk opdrachtgever onbevreesd, zakelijk en objectief over actuele issues en uitdagingen in de opgave. Jij kunt vol enthousiasme de mensen in je team motiveren, inspireren en overtuigen om zich maximaal in te zetten. Je beschikt dan ook over sterke communicatieve vaardigheden en kunt goed leidinggeven. Je weet verbinding te leggen tussen de verschillende stakeholders intern en extern. Je bent omgevingsbewust, politiek sensitief en een goede onderhandelaar in gesprekken met vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en (bouwkundige, installatie- en elektrotechnische) bouwondernemingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.