Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-09

Organisatie
Gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling en samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners. Van een dorp met 7000 inwoners groeiden we uit tot een middelgrote gemeente met 50.000 inwoners. Iedere dag dragen onze 330 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen. Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.

Plek in de organisatie
Onze programmamanagers (op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Ruimtelijke Koers, Sociale Koers) maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Opdracht
Je neemt vanwege ziekte het werk over van onze programmamanager Sociale Koers. En stapt daardoor op een rijdende trein. De kunst daarbij is om in korte tijd inzicht te verwerven in de belangen en voorgeschiedenis om zo snel mogelijk zelfstandig je bijdrage aan de projecten te leveren. De naaste collega’s en teammanager Samenleving zullen behulpzaam zijn bij het introduceren en informeren.

Je bewaakt en bestuurt de realisatie van de visie en doelstellingen die zijn vastgelegd in de Sociale Koers van Houten. Je werkt daarbij nauw samen met het team Samenleving, het sociaal team en de regionale organisatie van de Lekstroomgemeenten.

De komende tijd is vanuit deze rol je inzet gevraagd op de volgende taken:

 • Vanuit een ambtelijk opdrachtgeversrol faciliteren en bewaken van opdrachten die voortvloeien uit de huidige Sociale Koers van Houten; opdrachten zijn bijvoorbeeld de vorming van een integraal Sociaal Loket, de opzet van een was- en strijkservice als algemene voorziening en versterken voorveld (voorkomen van onnodige specialistische hulp).
 • Samen met de beleidsadviseurs Jeugd en Wmo bewaken en coördineren van interventies op de kostenontwikkeling Jeugd en WMO;
 • Het (samen met je programmateam) opstellen van een nieuwe Sociale Koers voor de periode 2024-2027 (geplande oplevering begin 2024);
 • De afstemming met de bestuurlijk portefeuillehouders over de genoemde taken. Dit vindt veelal plaats in de beleidsoverleggen van de wethouders die op maandag plaatsvinden;
 • Deelname aan het regionaal programmaleidersoverleg Lekstroom; hier stem je de voortgang van de samenwerkingsagenda sociaal domein Lekstroom af. Dit overleg benut je om de Houtense wethouders voor te bereiden op de overleggen van Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als programmamanager binnen het Sociaal Domein bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van financiële sturing in het sociaal domein (jeugd en wmo), benoem hiervan een voorbeeld in het cv (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met vormen van regionale samenwerking (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van procesmanagement ten behoeve van opstellen integrale beleidskaders en/of programma’s (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten);
7. Beschikbaar per 22 mei 2023 (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat zijn onder druk blijvend goed te presteren;
 • Communicatief vaardig en verbinder;
 • Beleidsterreinen in het sociaal domein overzien en verbanden kunnen leggen;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Pragmatisch;
 • Stevige gesprekspartner (in- en extern).

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 augustus 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.