Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-24

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De programmamanager heeft als belangrijkste taak om verbinding tot stand te brengen tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid. Er is een groot aantal thema’s dat zich afspeelt op het snijvlak van Zorg en Veiligheid. Deze twee terreinen raken elkaar op beleidsniveau echter niet van nature, terwijl dit wel nodig is om tot een passend aanbod/visie te komen. In de uitvoering (bij de regie op inwoners met complexe problematiek waaronder ook nazorg ex-gedetineerden) is de noodzaak tot verbinding van zorg en veiligheid dagelijkse kost. De afgelopen jaren is daar al veel op ontwikkeld en op casusniveau weten de verschillende partners elkaar over het algemeen goed te vinden. Op beleidsniveau en bestuurlijk niveau is het nu tijd voor de volgende stap. We zoeken een programmamanager om daar invulling aan te geven.

Aanleiding hiervoor is de problematiek die achter de meest complexe inwoners van Hilversum vandaan komt, zoals onder andere besproken in de PGA lokaal en de PGA van het Zorg en Veiligheidshuis en doe doelgroep nazorg ex gedetineerden. Deze problematiek is beleidsmatig onderverdeeld in een aantal thema’s. Een groot deel van deze thema’s is belegd bij Openbare Orde en Veiligheid, maar vraagt om interventies in het sociaal domein. Een integrale visie is nodig om de vraagstukken goed op te pakken. Het is van belang de domeinen bij elkaar te brengen om zo aan de voorkant van de problematiek te komen.

Te denken valt aan onderstaande thema’s:

 • Mensen met onbegrepen gedrag
 • Nazorg ex gedetineerden
 • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Bescherming en Opvang (interventiewoningen)
 • Jeugd en Veiligheid
 • Prostitutiebeleid
 • Mensenhandel
 • Ondermijning, waaronder het Damoclesbeleid en Jonge Aanwas
 • Radicalisering

Specifieke taken :

 1. Opleveren Agenda Zorg en Veiligheid, waarin staat aangeven met welke thema’s we de komende twee jaar op welke werkwijze aan de slag gaan, zowel qua inhoud als proces.
 2. Aanjagen planvorming op diverse zorg- veiligheidsthema’s en bij elkaar brengen van betrokken spelers (driehoek uitvoering sociaal domein, beleid sociaal domein en veiligheid).
 3. Monitoren voortgang op diverse onderwerpen en gemaakte afspraken, rapporteren hierover aan ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers en escaleren op het juiste niveau indien nodig.
 4. Ontwikkelen en mede vormgeven van de randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle aanpak, denk bijv. aan intervisie, interne communicatie, deskundigheidsbevordering medewerkers.
 5. Voorzitten en voorbereiden beleidsoverleg, managementoverleg en bestuurlijk overleg over Zorg en Veiligheid.
 6. Plan maken voor borging aanpak op langere termijn. thema’s geagendeerd moeten worden (uitvoerend, beleidsmatig en/of bestuurlijk). Indien nodig samenwerking zoeken met de Regio Gooi en Vechtstreek.      

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het snijvlak van Zorg en/of Veiligheid (benoem dit duidelijk in het cv); 
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aanjagen van integrale samenwerking op uitvoerend, beleids- en bestuurlijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
4. Aantoonbare werkervaring met Stakeholdermanagement;
5. Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider, programmamanager en/of senior beleidsadviseur;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het aanjagen van integrale samenwerking op uitvoerend, beleids- en bestuurlijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider, programmamanager en/of senior beleidsadviseur (40 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde (20 punten).

Competenties
– Enthousiast,
– Easthoudend,
– Gericht op samenwerken,
– Proactief,
– Analytisch,
– Bestuurlijk sensitief,
– Goede uitdrukkingsvaardigheden,
– Creatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.
De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 30 januari 2023, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 20 januari 2023, 09.00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 24 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 25 januari 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.