Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Een provincie waar het fijn wonen, werken en leven is. Daar draagt het cluster geluid direct aan bij. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij maken het verschil op het gebied van het realiseren van een gezonde- en veilige leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein stedelijke leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving, met levendige steden en dorpen en een sterke economie, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

Opdracht
In het coalitieakkoord 2023-2027 staat het volgende over een nieuw in te roepen fonds onder de noemer Actieprogramma Vitale Samenleving: ‘we hebben oog voor de vitaliteit en het benodigde voorzieningenniveau van de kleinere kernen. Daarvoor maken we een Actieprogramma Vitale Kernen waarmee we onder andere Dorpendeals mogelijk maken. Zo stimuleren we plannen die de sociale verbinding van wijk of dorp versterken.’ Vanuit dat fonds is de komende jaren vijf miljoen beschikbaar.

Na nader overleg is de portefeuille Vitale samenleving ingekaderd tot het ondersteunen van gemeenten op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en inclusie. Binnen het fonds zijn dit de drie pijlers waar aanvragen op getoetst worden.  De activiteiten binnen het fonds Vitale Samenleving doen we vanuit een rol die bij de provincie past: aanjagen, verbinden, stimuleren, inspireren en kennis delen. Hierbij willen we ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving en kijken hoe we bestaande programma’s kunnen ondersteunen vanuit dit fonds. 

De opdracht die nu plaats moet vinden, is een verkenning voor het Actieprogramma Vitale Samenleving in twee fases. Allereerst is er een interne fase. Hierin ga je met verschillende interne programma’s, waaronder de Sociale Agenda, team Sport en bewegen, het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving, de Vitale Wijkenaanpak en de Agenda Vitaal Platteland, in gesprek om uit te zoeken op welke manier deze bestaande programma’s binnen het Actieprogramma Vitale Kernen hun rol kunnen vervullen. De vraag hier is tweeledig: wat gebeurt er al en waar kunnen we meer doen om leefbaarheid, gezondheid en inclusie te stimuleren. Ook kijk je of de lijst met interne programma’s en beleidsonderdelen die hier een rol kunnen spelen nog aanvulling nodig heeft. Jouw taak daarbij is het voeren van verkenningsgesprekken en het uitzoeken van mogelijkheden voor het Actieprogramma Vitale Samenleving.   

In navolging op de interne fase vindt er een externe fase plaats. Hierin wordt er samen met gemeenten en maatschappelijke partners verkend hoe samengewerkt kan worden om de doelen van het fonds te realiseren en te voldoen aan de vraag die er bij gemeentes en andere samenwerkingspartners ligt rondom dit onderwerp. Gezamenlijk leveren deze twee fases concrete projecten op binnen het Actieprogramma Vitale Samenleving die jij in gang kan zetten en kan coördineren.  

Dit maakt de functie interessant:

 • je geeft invulling aan een integraal programma om leefbaarheid, gezondheid en inclusie te bevorderen
 • je gaat samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren;
 • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt;
 • je bouwt een groot intern en extern netwerk op;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring als project-, proces- of programmamanager binnen een overheidsorganisatie;
3. Deta-vast: Kandidaat is bereid om na 12 maanden inhuur bij wederzijdse goedkeuring, kosteloos in dienst te treden bij de opdrachtgever;
4. Aantoonbare affiniteit met thema’s als leefbaarheid, gezondheid en inclusie;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende of sturende functie in het sociale domein (30 punten)
7. Minimaal 5 jaar werkervaring als project-, proces- of programmamanager binnen een provinciale overheid organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het managen van een programma, in samenwerking met een ander programma dat hieraan inhoudelijk is gekoppeld is (noem een concreet voorbeeld in het cv) (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • politiek bestuurlijke sensitief.
 • netwerkvaardig, proactief.
 • praktisch, resultaatgericht, hands-on mentaliteit.
 • communicatief, daadkrachtig, doortastend.
 • samenwerking, teamspeler, verbindend, omgevingssensitief.
 • koersbepalend en brengt doorzettingskracht in.
 • Je weet mensen te activeren, mobiliseren en hebt aandacht voor de mensen in jouw team
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en bent in turbulente tijden stressbestendig

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Is hybride werken mogelijk:  ja en aanvullend wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij/zij zich hierin flexibel opstelt en minimaal 3 dagen op kantoor is

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 30 januari 2024 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 januari 2024 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.