Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente Gooise Meren heeft binnen de afdeling Uitvoering Sociaal Domein het Jeugdteam gepositioneerd. In het Jeugdteam werken Jeugdprofessionals (SKJ geregistreerd) die jeugd gerelateerde ondersteuningsvragen van gezinnen behandelen. Brede uitvraag, analyse, veiligheidstaxatie, afwegen en beoordelen en waar nodig doorgeleiden naar passende hulp en (proces)regie voering.

De inhoud van het Jeugdwerk is dynamisch, geen gezin is hetzelfde, er is veel diversiteit in ondersteuningsvragen/behoefte. Omdat we landelijk en dus ook regionaal en lokaal mooie opgaves op ons afkomen en wij als Gemeente goed willen voorsorteren zijn we bezig met het maken van toekomst bestendig lokaal team. Waar we explicit inzetten op uitbreiding binnen het jeugdteam waarin we pilots gaan draaien en integraal als rode draad aan 3 tal thema’s willen werken; regie, 1 gezin 1 huishouden 1 plan, en de toegang van het Jeugdteam.

Om naast het werk dat het Jeugdteam regulier doet (‘de winkel is gewoon open’) de doorontwikkeling goed vorm te kunnen geven, wordt er voor een overzichtelijke periode (vooralsnog voor 1 jaar)  een senior adviseur gezocht die tevens aanjager (projectleider/implementatie) kan zijn op enkele door ontwikkel processen (voortkomend uit de jaarplannen en grote lokale en regionale opgaves).


Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het Jeugd domein;
2. Aantoonbare werkervaring als senior adviseur binnen het sociaal domein;
3. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 2 tot 10 uur per week;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als projectleider op lokaal én regionaal niveau op het gebied van Jeugd domein (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/teamleider in het Jeugd domein (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als senior adviseur binnen het sociaal domein bij een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in het aansturen én ondersteunen van uitvoerende teams Jeugd/Wmo (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met de uitvoering van een QuickScan binnen het sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Een maximum uurtarief van €130,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Snel beschikbaar;
 • Flexibel;
 • Daadkrachtig én sensitief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:
in overleg.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland in week 50. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
  • U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 - 10 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.