Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Nationaal Programma Landelijk Gebied
Op 10 juni 2022 heeft het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepubliceerd. Hiermee is de opgave, die zich eerder richtte op de stikstof problematiek rond Natura 2000 gebieden, verbreed naar natuur, water en bodem, klimaat en de landbouwtransitie  voor het gehele landelijk gebied . Het NPLG vraagt om een gecombineerde aanpak voor al deze opgaven met als einddoel een leefbaar en economisch vitaal landelijk gebied. Om dit te realiseren, heeft de provincie Utrecht de volgende opgaven gedefinieerd:

 • Stikstof: stikstofreductie en natuurherstel Natura 2000-gebieden
 • Natuur: het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene Contour
 • Water: voldoende waterkwaliteit en -kwantiteit
 • Klimaat en bodemdaling: het halen van de klimaatdoelstellingen (beperken CO2- en methaanuitstoot en het beperken van de bodemdaling)
 • Landbouw: de transitie naar een rendabele natuurinclusieve kringlooplandbouw

De gecombineerde doelen en de integrale aanpak op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en landbouw, vormen samen de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied.

Gebiedsgerichte Aanpak – Landelijk Gebied
Om de doorvertaling van de landelijke doelen naar de gebieden te maken, werken wij volgens de Gebiedsgerichte Aanpak – Landelijk Gebied (GGA-LG). Hiervoor heeft Utrecht (op dit moment) het landelijk gebied ingedeeld naar negen deelgebieden. Binnen de GGA wordt in deze gebieden met maatschappelijke partijen toegewerkt naar Gebiedsagenda’s die de opgaven in de gebieden en het maatregelenpakket beschrijven, waarvan per opgave het detailniveau kan verschillen. Samen vormen deze negen Gebiedsagenda’s het Provinciaal Gebiedsprogramma. Het Rijk heeft de provincies daarvoor de deadline van 1 juli 2023 meegegeven. Het Provinciaal Gebiedsprogramma is dan zeker niet volledig klaar en in beton gegoten. In de loop der tijd zal het worden aangevuld en indien nodig bijgesteld afhankelijk van ontwikkelingen in de gebieden en bij het Rijk. Het Provinciaal Gebiedsprogramma vormt de basis voor de provincie om aanspraak te maken op het transitiefonds van het Rijk (€24,3 miljard). De deadline voor de 1e concept Gebiedsagenda’s is januari 2023. Het Programma Gebiedsgerichte Aanpak – Landelijk Gebied (GGA-LG) is hiervoor verantwoordelijk. De jaren daarna zal dit programma steeds meer worden geconcretiseerd en waar nodig aangepast.

Gebieden
In onze provincie zijn negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. We hebben de provincie daarom opgedeeld in negen ‘werkgebieden’ op basis van onder andere de daar spelende problematiek, natuurlijke grenzen en lopende gebiedsprocessen. Drie daarvan (Nieuwkoopse Plassen, De Haeck en Binnenveld & Oostelijke Vechtplassen) worden getrokken door respectievelijk de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland. De overige zes ZuidWest (Uiterwaarden Lek, Zouweboezem en Lingegebied / Diefdijk-Zuid), Kolland, Overlangbroek & Rijntakken, Botshol, Eemland e.o., Utrechtse Heuvelrug en Utrechtse Waarden door de provincie Utrecht zelf. In de gebieden werken we samen met onze Gebiedspartners de Gebiedsgerichte Aanpak uit.

Beleid & Uitvoering
Binnen het programma Gebiedsgerichte Aanpak – Landelijk Gebied werkt het team Beleid & Uitvoering nauw samen met het team van Gebiedscoördinatoren. Waar de Gebiedscoördinatoren de Gebiedsagenda’s realiseren en de gesprekken met Gebiedspartners voeren, is het team Beleid & Uitvoering verantwoordelijk voor de inhoudelijk voeding op het gebiedsproces en het realiseren van de Gebiedsagenda’s en het Provinciale Gebiedsprogramma. Vanuit de hoofdopgaven natuur, stikstof, water, bodemdaling en landbouw wordt nagedacht over zaken als de instrumentenkoffer, analyse & data, monitoring, GIS, grondzaken, PAS-melders, toezicht & handhaving en vergunningverlening. Het team is verantwoordelijk voor het onderling afstemmen van het beleid, het overzicht behouden en bewaken m.b.t. landelijk beleid, advisering van het IPO, en actieve ondersteuning van de Gebiedsgerichte Aanpak – Landelijk Gebied.

De projectleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en gericht inzetten van instrumentarium om de gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied (GGA landelijk gebied) te faciliteren. Met dit instrumentarium moet bijgedragen worden aan de hoofdopgaven natuur(herstel), water, bodemdaling, stikstof en transitie van de landbouw. Er zijn al veel instrumenten en regelingen beschikbaar op zowel landelijk als provinciaal niveau. De projectleider instrumenten GGA Landelijk Gebied draagt zorg voor een goed overzicht van al deze instrumenten, coördineert de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, maatregelen en regelingen die door andere teams binnen de provincie worden opgepakt en pakt proactief de ontwikkeling van ontbrekend instrumentarium op. Omdat het benodigde instrumentarium noodzakelijk is om het beleid te realiseren, stem je je werkzaamheden nauw af met de meeste relevante beleidsteams, met name die voor Bodem, Water, Natuur, Landbouw en Klimaat voorop. Je bent hiermee een spin-in-het web binnen de provincie.

Als projectleider instrumentarium:

 • Maak je inzichtelijk welk bestaand instrumentarium we op de korte en lange termijn gericht moeten inzetten t.b.v. GGA Landelijk gebied. Er ligt al een eerste inventarisatie. Het is continu schakelen tussen wat al loopt en wat nog extra nodig is, omdat er veel regelingen beschikbaar zijn en het Rijk regelmatig met nieuw instrumentarium naar buiten komt;
 • Coördineer je de instrumenten die door andere teams binnen de provincie worden ontwikkeld. Je weet wat er speelt, welke instrumenten ontwikkeld worden en draagt zorg dat de wensen vanuit de GGA Landelijk Gebied meegenomen worden. Je richt hiervoor een interne werkgroep op om de samenwerking te stimuleren;
 • Ontwikkel je proactief nieuw instrumentarium waar behoefte aan is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opzetten en uitvoeren van beleidsinstrumenten, maatregelen en subsidies;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projectmatig werken en uitvoering geven aan projecten in een multidisciplinair team;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met projectmatig werken en uitvoering geven aan projecten in een multidisciplinair team (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als projectleider binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de volgende doelen en de integrale aanpak op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en landbouw in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met alle doelen (30 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 4 doelen (25 punten)
c. Aantoonbare werkervaring met 3 doelen (20 punten)
d. Aantoonbare werkervaring met 2 doelen (15 punten);
e. Aantoonbare werkervaring met 1 doel (10 punten)
f. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief en contactueel vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Praktisch, resultaatgericht, flexibele instelling, hands-on mentaliteit;
 • Gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden;
 • Teamspeler, die zelfstandig taken uitvoert en waar nodig afstemming zoekt met de collega’s.;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit: oog voor bestuurlijke verhoudingen en de mogelijke impact;
 • Netwerkvaardig: contacten met relevante personen en organisaties leggen en onderhouden;
 • Omgevingsbewust: in het werk rekening houden met relevante ontwikkelingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.