Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-02-14

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Om het centrum van Bussum aantrekkelijk en economisch vitaal te houden is het van belang om de aantrekkingskracht zo veel mogelijk te vergroten. Een belangrijke functie/trekker in het centrum van Bussum is bibliotheek. Het bestuur van de bibliotheek heeft in lijn met de gemeentelijke “Centrumvisie 2019” in 2019 een plan voor de bibliotheek als Third Place gepresenteerd. Het gebouw van de bibliotheek is in slechte staat. In afwachting van een gemeentelijk besluit om mee te werken aan de realisatie van een third place is door de bibliotheek geen onderhoud gepleegd.

In januari is de gemeente samen met de bibliotheek gestart om een plan uit te werken voor een bibliotheek, Third Place aangevuld met kunst en cultuur (muziek, toneel, dans enzo). De beleidsmatig  planvorming nadert inmiddels de eindfase. Er is ook studie gedaan naar een voorkeursvariant op basis van m². Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om (delen van) naastgelegen panden te kopen of te huren. Vooralsnog gaan we uit van een scenario van sloop/nieuwbouw.

De opdracht voor de projectleider is het financieel, technisch en juridisch (Governance )onderzoeken, voorbereiden, begeleiden en realiseren van een nieuw gebouw waarin de bovengenoemde functies een plek krijgen. Het gaat daarbij in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek waarbij verschillende scenario’s worden geinventariseerd. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 19 februari 2024 voor 16 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon – werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met multifunctionele accommodaties waar meerdere partijen gebruikmaken van dezelfde ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming in een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;
 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je hebt humor.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien(10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.