Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-13

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling geven we vorm aan het strategisch maatschappelijk strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten.

Opdracht
Het opleveren van een Deltaplan Laaggeletterdheid, wat tot doel heeft NT1’ers en NT2’ers boven de 12 jaar, die moeite hebben met de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden), beter te bereiken en hen een passend aanbod te doen waarmee ze een stap verder kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Nadere informatie over de opdracht en de context kun je opvragen via het emailadres l.schoot@flextender.nl onder vermelding van het referentienummer AV11683.Echter: samengevat en leidend voor de opdracht is hetgeen hier staat onder het kopje ‘Opdracht’.

Het Deltaplan Laaggeletterdheid moet in 2023 gereed zijn (inclusief bestuurlijke besluitvorming). Belangrijk is dat er goed gebruik gemaakt wordt van datgene dat er al op dit terrein beschikbaar is, er verbinding wordt gemaakt tussen de partners, adequaat ingespeeld wordt op de behoeften van de doelgroep en er een efficiencyslag wordt gemaakt. Het Deltaplan moet kunnen rekenen op draagvlak vanuit de betrokkenen. Het gaat overigens zowel om inhoud als proces: niet alleen bij de totstandkoming van het plan, maar ook om het vormgeven van hoe het plan na 2023 wordt uitgevoerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het goed organiseren van een proces om te komen tot een beoogd resultaat (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);
3. Een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegeschreven op de opdracht.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare kennis op het gebied van laaggeletterdheid (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het werken binnen een gemeente en het lokaal beleid (benoem dit duidelijk in het cv)(20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het samenwerken met collega’s vanuit diverse disciplines én met externe partijen (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectleiding en/of programmamanagement (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Je bent een verbinder. Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn van groot belang voor deze functie. Je kunt goed prioriteren en hebt oog voor efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen. Je bent in staat om belangen tegen elkaar af te wegen, waarbij je inzet op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak. Het goed organiseren van een proces om te komen tot een beoogd resultaat is één van je kerncompetenties. Kennis van laaggeletterdheid is wezenlijk voor deze opdracht, maar bovenal is het benutten en samenbrengen van kennis en ervaring van zowel de doelgroep als die van de betrokken partijen in de stad, van groot belang voor het welslagen van deze opdracht. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke context en kunt daar goed op inspelen. Tenslotte kun je de uitkomsten van de totstandkoming van het Deltaplan goed, helder en adequaat verwoorden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.