Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Door de hoge energieprijzen en stijgende inflatie hebben steeds meer huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Om huishoudens in ‘energiearmoede’ te ondersteunen heeft gemeente Wassenaar de ‘aanpak bestrijding energiearmoede’ opgezet.

Naast de inzet van een klussendienst voor kleine verduurzamingsmaatregelen, zet de gemeente ook in op lokale borging van de aanpak; ofwel de ‘dorpsaanpak’. Hiervoor worden lokale ‘energiehulpen’ geworven die inwoners van Wassenaar structureel ondersteuning kunnen bieden met energieadvies en kleine verduurzamingsmaatregelen.

Voor deze aanpak wordt gezocht naar een projectleider die de afstemming en coördinatie op zich neemt met externe partners uit het dorp. Hiervoor dient een projectgroep opgezet te worden. Onder de externe partners vallen actieve inwoners, woningcorporaties, fondsen en maatschappelijke organisaties.

Aangezien de middelen die Wassenaar van het Rijk heeft ontvangen incidenteel van aard zijn, is fondsenwerving een belangrijk onderdeel om de dorpsaanpak te laten slagen (en langdurig te borgen). Van de projectleider wordt daarom verwacht actief aan de slag te gaan met fondsenwerving bij (lokale) fondsen.

Wassenaar heeft voor de aanpak energiearmoede twee marktpartijen in de hand genomen. Van de projectleider wordt verwacht de coördinatie en aansturing richting deze partijen te verzorgen. 

Concreet valt onder de opdracht:

 1. Het vervullen van de rol van projectleider van het project energiearmoede in de gemeente Wassenaar.
 2. Coördineren, afstemmen en uitvoeren van een gerichte dorpsaanpak voor energiearmoede door het opzetten van een projectgroep in samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, fondsen en actieve inwoners.
 3. Actief fondsenwerven voor structurele borging van de dorpsaanpak.
 4. Coördinatie en aansturing van de uitvoerende marktpartijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider sociaal domein en/of ruimtelijke domein binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider/projectmanager in het Sociaal- en of Ruimtelijk Domein (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met omgevings- en relatiemanagement (maak dit duidelijk doormiddel van 2 projectomschrijvingen hoe kandidaat dit heeft uitgevoerd en met welk resultaat) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaringin (politiek-bestuurlijk) adviseren, bemiddelen en verbinden(maak dit duidelijk doormiddel van 2 projectomschrijvingen hoe kandidaat dit heeft uitgevoerd en met welk resultaat) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en/of kennis van contractvorming, inkoopstrategieën, participatietrajecten en/of duurzaamheid (maak dit duidelijk in 2 projectomschrijvingen en hoe dit onderdeel was van het project) (15 punten);

Competenties

 1. Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad.
 2. Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift;
 3. Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
 4. Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
 5. Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden.
 6. Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.
 7. Je bent gedreven in het leggen en behouden van contacten (netwerken)
 8. Je hebt bij voorkeur kennis en kunde van het Wassenaarse

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 85 incl. reiskosten / fee Flextender, excl. BTW

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.