Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-23

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Binnen de gemeenten Hoogeveen en De Wolden is wonen een belangrijk thema. De collegepartijen hebben in hun collegeprogramma’s wonen tot één van de prioritaire thema’s benoemd. Hun doel is: genoeg huizen in fijne woonbuurten en dorpen. Beide gemeenten willen ook het tempo van het bouwen van woningen fors verhogen.

Specifiek aandachtspunt in zowel Hoogeveen als De Wolden is de huisvesting van statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Bij beide gemeenten speelt een aantal projecten waar huisvesting van deze aandachtsgroepen wordt nagestreefd, o.a.:

  1. Flexwonen en huisvesting paradijsvogels: Het gaat om een project in twee delen.

Enerzijds wil de gemeente samen met woningcorporatie Domesta een locatie voor 30 tot 50 flexwoningen realiseren. Hiervoor is een kansrijke locatie aangewezen. Anderzijds betreft het een plek voor zogenoemde paradijsvogels. Dit zijn mensen met een complexe wooncarrière die gebaat zijn bij een rustige woonomgeving voor zichzelf en zeker ook voor anderen. Het gaat om 5 woningen. Ook hier wordt samengewerkt met Domesta. De aangewezen locatie wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid.

  1. Huisvesting arbeidsmigranten in De Wolden: Er zijn mogelijk een aantal partijen die bestaand vastgoed willen transformeren naar huisvesting voor ca. 250 arbeidsmigranten. Locaties zijn nog niet bekend.
  2. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft in januari 2023 de visie huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Deze visie kent een uitvoeringsprogramma met projecten die in gang gezet moeten worden om een goede implementatie van het beleid binnen de gemeente te krijgen.

Het project Flexwonen en huisvesting paradijsvogels vraagt het uitwerken van het vaststellingstraject van het plan van aanpak, het businessplan, het vergunningstraject en uiteindelijk de voorbereiding op de bouw.

Concreet betekent dit:
– Het volledig in kaart brengen van de twee locaties.
– Het organiseren binnen de gemeente van kaders en het proces voor de beoogde locaties;
– Het opstellen en laten vaststellen van een projectplan/businessplan voor de locaties;
– Het met Domesta organiseren van de omgevingscommunicatie en het vergunningstraject;
– En uiteindelijk de realisatie van de locaties.

Er bestaat al een projectorganisatie binnen de gemeente. Op deze structuur wordt voortgebouwd aan de beoogde werkwijze. Daarbij is de wens om voldoende uitvoeringsgerichtheid te organiseren.

Naast de betrokkenheid van de gemeente Hoogeveen zelf dienen ook externe partners goed gepositioneerd te zijn. Dit zijn in ieder geval voor het flexwonen woningcorporatie Domesta en mogelijk andere partijen, alsmede het lmpulsteam Wonen van de provincie Drenthe en de provincie Drenthe zelf.

Vanuit de provincie Drenthe (Impulsteam Wonen) is er binnen de gemeente Hoogeveen al een procesbegeleider aangesteld voor het traject flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten en paradijsvogels. De procesbegeleider combineert inzicht in de gewenste beleidsdoelen met kennis waarop dat binnen de gemeentelijke organisatie georganiseerd kan worden.

De SWO is op zoek naar een projectleider die zorgt dat het uiteindelijke projectresultaat voor het flexwonen en de huisvesting van paradijsvogels gerealiseerd wordt.

De procesbegeleider werkt direct samen met de gemeentelijke projectleider zonder zelf het projectleiderschap over te nemen. Samen organiseren zij het gewenste proces. Er wordt periodiek gerapporteerd en verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever binnen het management en aan het bestuur.

Daarnaast zal de projectleider moeten zorgen dat de huisvesting van arbeidsmigranten in De Wolden wordt gerealiseerd en voor de gemeente Hoogeveen de visie huisvesting arbeidsmigranten wordt geïmplementeerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van huisvesting binnen een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met de realisatie van flexwonen projecten;
3. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie;
4. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met de realisatie van flexwonen projecten in Drenthe (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider met gemeenten, bouwbedrijven én woningcorporaties (30 punten);
7. Aantoonbare lid van het platform netwerk flexwonen in Drenthe (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als projectleider met ketensamenwerking (20 punten);
9. Aantoonbare goede contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken én met de taskforce tijdelijke huisvesting (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Samenwerken;
– Analytisch;
– Communicatief ;
– Innovatief;
– Resultaatgericht;
– Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. (flexibel)
Is hybride werken mogelijk:  ja

In het begin van het project zal er gemiddeld 20 uur gewerkt worden. In de loop van het project kunnen de uren minder worden of meer verdeeld worden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 28 augustus in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 25 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 24 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.