Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-05-09

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. 

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgave gestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Zie de website van gemeente de Bilt voor ons organisatieverhaal.

Opdracht
Er willen meer mensen in de Bilt wonen dan dat er huizen zijn. Hierdoor komen woningzoekenden soms in de knel. Naast een ambitieus woningbouwprogramma zet de gemeente De Bilt daarom ook in op Flexwoningen. Wij willen 100-200 Flexwoningen in de gemeente realiseren; met deze tijdelijke woningen kunnen we op korte termijn verschillende doelgroepen huisvesten. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en wij willen tenminste 70% van de Flexwoningen toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Het doel is om op zo kort mogelijke termijn deze Flexwoningen te realiseren op meerdere locaties. Een eerste scan op locaties is al uitgevoerd. De uitwerking gebeurt in samenwerking met en inbreng van externe partners, zoals de woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie en omliggende gemeenten.

Als projectleider flexwoningen:

 1. Ben je integraal verantwoordelijk voor de besluitvorming en planvorming van Flexwoningen in gemeente De Bilt.
 2. Stel je een plan van aanpak op voor de realisatie van Flexwoningen;
 3. Voer je een locatie- en haalbaarheidsonderzoek uit voor een geselecteerd aantal locaties;
 4. Stel je de samenwerkingsovereenkomsten (o.a. intentieovereenkomst) op met betrokken partijen;
 5. Zorg je voor het tijdig doorlopen van het bestuurlijk proces (college/gemeenteraad);
 6. Stuur je op het behalen van de planning binnen de financiële en juridische planologische kaders;
 7. Leid je de projectgroep Flexwonen, bestaande uit collega’s van Wonen, Sociaal Domein, Vastgoed en Planologie en medewerkers van de lokale corporatie die beoogd exploitant is van de Flexwoningen;
 8. Rapporteer je regelmatig aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever;
 9. Onderhoud je proactief contact met inwoners van De Bilt, belangengroeperingen, maatschappelijke instanties en marktpartijen, afhankelijk van de fase van het project.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectleider van (woningbouw) ontwikkelingsprojecten;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie;
3. Beschikbaar per mei 2023 voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider binnen het ruimtelijk domein van een gemeentelijke organisatie (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met woningbouwprojecten, publiek-private samenwerking en bestuurlijke processen (Duidelijk benoemd in het CV) (20 punten);
6. Een maximaal uurtarief van €110,- exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reis- en verblijf kosten (15 punten);
7. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie van Projectleider flex-woningen (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het werken volgens de uitgangspunten van Projectmatig Werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.  
 • Je weet hoe je moet: aanpakken en verbinden, hoe je moet organiseren terwijl je samenwerkt, hoe je (soms) afwijkt van gebaande paden en je durft creatief te denken.
 • Je beschikt over de volgende competenties: – aanpakken – verbinden – organiseren – samenwerkingsgericht – durven af te wijken van gebaande paden – creativiteit – stressbestendigheid.
  Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.