Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Purmerend is hard op weg om een gasvrije stad te worden. Met 75% van de stad al aangesloten op het warmtenetwerk van Stadsverwarming Purmerend (SVP). 60% van de warmte wordt duurzaam opgewekt met resthout. 

In de eerste ronde van de proeftuinen aardgasvrije wijken (de PAW) heeft Purmerend een rijksbijdrage toegekend gekregen om enkele honderden woningen gasvrij te maken. Omdat bijna alle hoogbouw in Purmerend al is aangesloten op het warmtenet, zijn we in Purmerend aan grondgebonden woningen van grotendeels particulieren toe. Een echte uitdaging! Inmiddels zijn we goed op weg en zijn bijna 2 van de 4 wijkdelen gerealiseerd.

Het warmtebedrijf SVP, woningcorporatie Intermaris, netbeheerder Liander en gemeente Purmerend werken samen als partners aan deze proeftuin. We hebben besloten het project integraal aan te gaan sturen, met behulp van een overkoepelend projectleider.

Opdracht
Het project wordt in delen van de wijk steeds in 4 fases uitgevoerd. De fases die voor elk deel doorlopen worden zijn: (1) verkennen, (2) business case maken, (3) uitvoeren en (4) evalueren. Binnen het team gasvrij is behoefte aan een projectleider die in de uitvoering, processen en zaken aanstuurt en coördineert. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de inventarisaties (fase 1), de resultaten hiervan terugkoppelt aan de opdrachtgevers en vervolgens, binnen de kaders van de opdrachtgevers, de uitvoering (fase 3) en evaluatie (fase 4) aanstuurt.

Het totale team bestaat uit medewerkers van de gemeente, het warmtebedrijf en de woningcorporatie. Gezamenlijk maken jullie keuzes wat de beste manier is om het warmtenet de woning in te brengen. Dit gebeurt per woning, en is maatwerk binnen een nader te bepalen bandbreedte. Op basis hiervan wordt een gezamenlijke businesscase opgesteld (fase 2). Als deze businesscase vastgesteld is door de stuurgroep, krijg jij de opdracht het project verder uit te voeren binnen een vast te stellen mandaat door de Stuurgroep / Opdrachtgevers.

Je bent verantwoordelijk voor de voortgang, en koppelt regelmatig terug aan de opdrachtgevers en eventueel de stuurgroep middels voortgangsrapportages. Daarnaast ben je vertegenwoordiger van het project zowel intern als extern naar bewoners.

Het project gaat niet alleen over techniek, een belangrijker aspect is de communicatie. De communicatiemedewerkers van de respectievelijke organisaties vormen een werkgroep die functioneert onder jouw leiding.

Kortom, een spin in het web die een vertaalslag kan maken van een technisch vraagstuk naar de menselijke maat voor bewoners en binnen het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het dossier aardgasvrij en/of energietransitie; 
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Projectmanagement in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsinstelling en/of woningcorporatie (35 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider bij een 80.000+ gemeente (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de werkwijze van Netbeheerders, Warmteleveringsbedrijven of Woningcorporaties in het gasvrij maken van een wijk (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in projecten waarbij zowel de belangen van bewoners geborgd moeten worden in samenhang met de belangen van de samenwerkende partijen (benoem in het cv tenminste 1 project op een aparte pagina in het cv.) (15 punten).  

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Is een stevige en empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Is in staat om op micro niveau als ook op macro niveau te acteren en de interdependente relaties hiertussen te erkennen;
  • Is in staat om te gaan met de verschillende (en tegenstrijdige) belangen die de partners hebben in dit project.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken zijn gepland in week 9. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 2 dagen van tevoren bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.