Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-26

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Binnen de afdeling Ruimte formuleren, implementeren en beheren we het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren we ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. We doen dat in opdracht van het college, op een interactieve manier samen met inwoners, instanties gemeentebestuur en andere afdelingen. Onze uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet. Kortom: onze afdeling is volop in beweging!

Opdracht
Als Projectleider gebiedsontwikkeling ben je onderdeel van het Projectbureau (afdeling Ruimte). Het Projectbureau bestaat uit een team van 2 vaste projectleiders en 1 vaste project assistent. Daarnaast werken we met een flexibele schil. Met alle projecten die op stapel staan gaan we het team versterken en zijn we op zoek naar een ervaren Projectleider.

We staan voor een ambitieuze woonopgave. Bouwen en wonen zien we als vliegwiel; door te investeren in wonen zorgen we voor nieuwe impulsen aan de lokale en regionale economie en voor sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee creëren we kansen om het lokale voorzieningenniveau in onze gemeente nóg verder te versterken. We werken daarom hard aan een groot aantal woningbouwprojecten die hieraan een bijdrage leveren. En in die projecten geven we invulling aan diverse opgaven die spelen zoals energie, klimaat, mobiliteit, vluchtelingen opvang, etc. Om tot resultaat te komen spelen er verschillende mooie complexe projecten met regionale impact.

Om onze ambities mogelijk te maken stelde de gemeente Soest een speciale Taskforce Bouwen en Wonen in. Wat uitmondt in een Programma Bouwen aan Vertrouwen dat op dit moment in wording is. Voor het Projectbureau betekent dit een doorontwikkeling. Als gemeente maken we de overstap naar meer gebiedsgericht werken om uiteindelijk de overstap te maken naar opgavegericht werken.

Jouw opdracht:  

 • Integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van o.a. woningbouw en infrastructuur. Dit in de driehoek van Bestuurlijk Opdrachtgever, Ambtelijk Opdrachtgever en Projectleider.
 • Afstemming met de opdrachtgever over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten.
 • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college en raad informeer je over de voortgang.
 • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een integraal projectteam.
 • Budgetbeheer en financiële afwikkeling
 • Onderhandeling met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van projectteams in de rol van projectleider voor complexe projecten (Duidelijk benoemd in het CV);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling binnen het fysieke domein;
4. Aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gebiedsontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met budgetbeheer (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met juridische procedures, zoals o.a. bezwaar en beroep bij ontwikkelplannen en vergunningstrajecten (30 punten);
8. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Gebiedsontwikkeling of Vastgoed (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– besluitvaardig en daadkrachtig;
– samenwerken;
– overtuigingskracht;
– omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.