Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-14

Organisatie
De regio Lekstroom wordt gevormd door de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein. De regio werkt samen binnen het Sociale Domein in een netwerkstructuur. Dat betekent dat elke gemeente een bijdrage levert aan de opgaves die we gezamenlijk oppakken. Daarnaast is de gemeente Houten gastheer voor de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).  Dit is het team voor o.a. de financiële administratie, inkoop- en contractmanagment en databeheer voor Jeugd en Wmo van de 5 gemeenten.

Context
Wanneer alle mogelijke hulp thuis niet afdoende blijkt, de thuissituatie onstabiel blijft en/of te onveilig blijkt voor een kind om gezond en veilig op te kunnen groeien, dan is een tijdelijke (logeeropvang), gedeeltelijke (deeltijd pleegzorg), of langer durend verblijf in gezinsvormen niet altijd af te wenden.
Voor gezinsvormen is met de inkoopstrategie gekozen voor een taakgerichte bekostiging. Op 10 januari jl hebben de 5 Lekstroomgemeenten de raamovereenkomst vastgesteld met opdrachtnemer (de combinatie Timon, Youké, De Rading en Leger des Heils) die per 1 juli 2023 in zal gaan. De raamovereenkomst bevat twee deelopdrachten die in gezamenlijkheid is opgesteld:

Ontwikkelopdracht: bied zo duurzaam en effectief mogelijk integrale zorg aan kwetsbare gezinnen waarvan kinderen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting. De ontwikkelopdracht behelst zowel: 

 • Het daadwerkelijk bieden van verblijf in een gezinsvorm inclusief alle benodigde hulp tijdens verblijf.
 • Middels het behalen van de ontwikkelopgaven een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstelling.

Transformatieplan: gericht op het tijdelijk geven van een ‘boost’ aan de uitvoering van de transformatiedoelstellingen. Het betreft een zestal projecten:

 • Voordeur: expertise toevoegen aan de voorkant;
 • Verbinding: samenwerking partners tijdens verblijf op specifieke expertises;
 • Specialistisch aanbod GGZ-pleegzorg toevoegen;
 • Perspectief op uitstroom uit Gezinsvormen;
 • Data gedreven leren en werken;
 • Aanloop en uitvoering opdracht.

Opdracht
We zijn voor de functie projectleider Gezinsvormen op zoek naar een ervaren projectleider sociaal domein, die sturing kan geven aan de ingezette transformatie en uitvoering aan de twee deelopdrachten.
Bij de start ligt het accent op het verder opbouwen van de samenwerkingsstructuur met de Combinatie uit het segment Gezinsvormen. Als opdrachtgever sturen we tijdens de opdracht op het behalen van de opdracht en doelen, conform afspraken over sturing en monitoring. Het nieuw te formeren contractteam geeft gezamenlijk invulling aan de accounthoudende rol van de gemeenten. Beleid, contractmanagement, datamanagement en uitvoering worden hierin samengebracht. De projectleider wordt gevraagd dit contractteam te leiden en binnen het contractteam de beleidsmatige taken op zich te nemen.

Als projectleider ben je spin in het web en verbindt je alle initiatieven aan elkaar. Je zorgt dat er gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken, bent de voorzitter van de projectgroep, verbinder naar stakeholders Je monitort de voortgang van de deelprojecten, stuurt bij, legt verantwoording af aan je opdrachtgever, etc.

Vereisten
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein op het gebied van jeugdhulp of Wmo (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een gemeente instelling (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van beleid naar uitvoerbare werkprocessen (geef dit aan middels een voorbeeld) (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 (10 punten);
8. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie van Projectleider gezinsvormen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je overziet het beoogde eindresultaat en de benodigde sturing van het proces, planning en middelen om tot dit resultaat te komen; gewenst is senioriteit op projectmatig werken en een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Je bent in staat om het onderwerp, de vraagstukken en de keuzes die dit vraagt te agenderen en in partnerschap richting te geven.
 • Je verbindt betrokken partijen door nauw aan te sluiten bij de praktijk en proactief te zijn in het vergaren van informatie en behoeften.
 • Ten slotte ben je een professional met ervaring die daadkrachtig is en stuurt op dat wat nodig is; Hierbij is verbinden, enthousiasmeren, reflectie, analytische vermogen en resultaatgerichtheid van belang.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.