Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-08

Waar werken we aan in Soest?
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Een groot deel van de opgave wordt gevormd door de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit betreft de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Binnen de gemeente Soest ga je aan de slag als Adviseur Subsidiemethodiek.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Opdracht
Als projectleider herijking subsidiemethodiek breng je eenduidigheid, efficiëntie en rust aan bij de subsidies in het sociaal domein voor zowel maatschappelijke partners als de beleidsadviseurs. Met zo min mogelijk administratieve lasten voor onze partners. De vernieuwde subsidiemethodiek sluit aan op onze nieuwe Integrale Visie Sociaal Domein. Je inventariseert aandachts- en verbeterpunten in onze huidige Beleidsgecontracteerde Financiering (BCF). Je levert concrete producten op, zoals:

 • Een nieuwe concrete subsidiemethodiek voor het sociaal domein aansluitend op de nieuwe Integrale Visie Sociaal Domein.
 • Een handboek voor het behandelen van subsidies in het sociaal domein.
 • Instructies in het eenduidig omgaan met indexeringen en tijdelijke subsidies.

Voor een volledige omschrijving van de opdracht verwijzen we je naar de bijlage.

Je begint als projectleider met het maken van een concreet plan van aanpak. Je inventariseert bij onze maatschappelijke partners en onze accounthouders waar verbeterpunten zitten. Daarnaast instrueer je de beleidsadviseurs in het omgaan met subsidies in het sociaal domein wanneer de nieuwe methodiek is vastgesteld.

Vereisten/knock-outcriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
1. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief verlengingen;
2. Een maximum uurtarief van € 100,00 exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Minimaal 2 dagen fysiek aanwezig op de locatie van de gemeente Soest;
4. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider subsidies binnen minimaal 2 verschillende gemeentelijke instellingen (licht dit duidelijk toe in het cv) (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het efficiënt verbeteren van processen en werkinstructies binnen complexe organisaties. (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting, de diverse partners dienen in het cv benoemd te worden) (35 punten);
7. Aantoonbare juridische werkervaring binnen een gemeente bij voorkeur binnen het sociaal domein (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggeven;
 • Planmatig werken;
 • Plannen en organiseren;
 • Adviseren;
 • Netwerken/relatiemanagement;
 • Resultaatgericht;
 • Juridische kennis;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Daadkracht;
 • Aantrekkelijk presenteren stukken.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 15 februari 2024 tussen 15.00-17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2025, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.