Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Bevolkingsonderzoek Nederland voert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker uit met als doel kanker in een vroeg stadium op te sporen. Vroege opsporing van kanker vergroot de kans op genezing. Bevolkingsonderzoek Nederland in haar huidige vorm bestaat sinds januari 2022. De nieuwe (landelijke) organisatie is ontstaan vanuit een fusie van vijf regionale organisaties. Het RIVM is onze opdrachtgever.

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is bedoeld voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elk jaar worden er ongeveer 2,2 miljoen mensen uitgenodigd voor de darmkankerscreening. Door analyse van een zogenaamde FIT test (feces/ontlastingstest) kunnen darmkanker en voorstadia van darmkanker worden ontdekt. Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek onder meer door het uitnodigen van de doelgroep, zorgdragen voor de analyse van de FIT-test, verstrekken van de uitslag en eventueel verwijzing voor vervolgonderzoek in een ziekenhuis/coloscopiecentrum.

Opdracht
De projectleider van BVO NL heeft een cruciale rol bij het welslagen van de implementatie van BI oplossingen voor gebruikers. Hij of zij moet bij de herstart het project stevig neerzetten: de juiste mensen betrekken; afspraken maken over taken/verantwoordelijkheden,  de onderlinge communicatie en de manier van werken; een planning opleveren waarbij zowel oplevermomenten, sprints en contactmomenten gedefinieerd zijn. Ook verwachten we een scherpe houding ten aanzien van gedefinieerde/te definiëren eindproducten, acceptatiecriteria en de manier van toetsen bij oplevering.

De projectleider is een leider die het team mee kan krijgen en kan enthousiasmeren. Hij of zij moet boven het project staan en goed overzicht kunnen houden. Daarnaast moet de projectleider de leverancier scherp houden op voortgang, opleveringen en urenbesteding. Hierbij is ook afstemming met de afdeling contractmanagement en control essentieel. De projectleider legt verantwoording af aan en informeert wekelijks de stuurgroep.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
2. Aantoonbaar succesvol geweest in de begeleiding van implementatie van Business Intelligence oplossingen, met afdoende inhoudelijke kennis om projectleiderschap in te kunnen vullen in een soortgelijke organisatie;
3. Eindverantwoordelijkheid voor ICT en/of projecten (bij voorkeur met projecten waarin sprake is van een (Europese) aanbesteding) (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk projectleider of lijnfunctionaris voor omvangrijke verandertrajecten, fusies of overnames;
5. Maximaal uurtarief van € 125,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
6. Beschikbaar uiterlijk per 1 januari 2023.

 
Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van IT en/of projectmanagement (20 punten);
8. Aantoonbare succesvolle resultaten behaald in de implementatie van Business Intelligence oplossingen (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als eindverantwoordelijke in een ICT-functie of als projectleider van complexe projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
10. Aantoonbare ervaring met organisaties met een complexe positie in de zorgketen, hoge volumes en/of uitvoeringsorganisaties (beschrijf dit duidelijk in een voorbeeld) (10 punten);
11. Ervaring met contracten in het kader van Europese aanbesteding (beschrijf dit duidelijk in een voorbeeld) (5 punten);
12. Heeft kennis en ervaring met Agile-Scrum-werken (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Is politiek-bestuurlijk en organisatie-sensitief, en is in staat is om gemakkelijk contacten te leggen, projectleden te verbinden, helder te communiceren en te informeren;
  • Is resultaatgericht, volhardend en proactief, heeft oplossend vermogen en is in staat is op de juiste momenten, de juiste capaciteit te betrekken;
  • Heeft uitstekende projectmanagement vaardigheden, ook op het operationele uitvoerende niveau;
  • Heeft kennis van en ervaring met Agile-Scrum werken;
  • Heeft een energieke enthousiasmerende uitstraling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 30 juni 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.