Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-16

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Onze uitdaging
In Houten vinden we het belangrijk om te investeren in het werken en sturen met opdrachten. Sturen met opdrachten is belangrijk, omdat op die manier;

 • de juiste opgave (probleem/doel/resultaat) centraal komt te staan
 • het integraal werken en het samen werken aan resultaat wordt verbeterd
 • het werk via opdrachten ook beter kan worden gepland / geprioriteerd

Hierdoor zijn we in staat om de goede dingen op een goede manier en met een goed resultaat te blijven doen voor de Houtense samenleving.

Vanaf 2021 zijn we aan de slag gegaan met het aanbieden van trainingen Opdrachtgestuurd Werken aan de medewerkers. En het ontwikkelen en beschikbaar hebben van eenduidig instrumentarium. Ook zijn er sessies geweest voor directie, team- en programmamanagers en het bestuur, waarin gesproken is over het belang van Opdrachtgestuurd Werken en goed opdrachtnemer- én opdrachtgeverschap.

Het thema Opdrachtgestuurd Werken is daarmee in 2021 op de kaart gezet en medewerkers, management en bestuur raken doordrongen van het belang en de voordelen ervan. Steeds meer medewerkers gaan werken met meer duidelijke opdrachten en proberen de geleerde vaardigheden als goed opdrachtnemer toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Een goed begin is dus gemaakt. Om ervoor te zorgen dat deze werkwijze een succesvol onderdeel is en blijft van onze manier van werken, moet er in de komende periode verder worden geïnvesteerd in het toepassen en borgen ervan in de organisatie.

Wat ga je doen
Als projectleider Implementatie Opdrachtgestuurd Werken ga je aan de slag met de verdere implementatie en borging van deze werkwijze binnen de organisatie. Hierbij staan in elk geval een drietal speerpunten centraal;

 • we blijven investeren in de vaardigheidsontwikkeling van medewerkers, management en ons (nieuwe) bestuur. We zijn daarbij scherp op wat nodig is en blijft en borgen dit binnen ons reguliere leeraanbod.
 • het instrumentarium dat binnen de organisatie wordt gebruikt in het kader van Opdrachtgestuurd Werken (behulpzame tools, materiaal, achtergrondinformatie) is eenvoudig, gebruikersvriendelijk, beschikbaar en goed vindbaar en wordt uitgebreid, waar dit nuttig en wenselijk is. Het beheer hiervan wordt op een duidelijke plek in de organisatie belegd.
 • onze medewerkers, het management en het bestuur worden op een goede manier ondersteund bij de toepassing van het Opdrachtgestuurd Werken in de dagelijkse praktijk. Ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en deze functionaliteit (vraagbaak) wordt ook geborgd in onze reguliere organisatie.

Een bijzonder onderdeel van deze opdracht vormt het meedenken over de opzet van het portfoliomanagement in onze organisatie. Een portfolio geeft overzicht over de opgaven waar de organisatie voor staat. Het geeft (over)zicht op de projecten en activiteiten waar binnen de organisatie aan gewerkt wordt en aan welke doelen deze bijdragen (collegeprogramma en/of interne ontwikkeling). Vanuit dit (over)zicht ben je met elkaar veel beter in staat om overwogen keuzes te maken. Waar beleggen we een bepaalde opdracht, hoe verhouden opdrachten zich tot elkaar, hoe is de voortgang en is er noodzaak tot bijsturing?

Portfoliomanagement is voor ons een belangrijk instrument om, gekoppeld aan onze jaarplancyclus, toe te voegen aan ons assortiment om goed te kunnen (bij)sturen. Heel belangrijk en behulpzaam om nu, bij de start van een nieuwe bestuurscyclus, goed in te regelen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider op het domein van Opdrachtgestuurd Werken en projectmanagement;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Afgeronde cursus/opleiding Projectmanagement;
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk woensdag 24 mei 2023 voor 16 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
5.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectleider bij of in opdracht van een overheidsorganisatie (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5  jaar op het gebied van implementatietrajecten en borging van nieuwe werkwijzen binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling (20 punten);
8. Maximum uurtarief van €87,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatiebewust
 • Verbindend
 • Communicatief
 • Implementatiekracht
 • Plannen/organiseren
 • Resultaatgericht

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 15 november 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.