Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht

De inzet bestaat uit twee opdrachten.

1. Implementatieleider Brandweer

Op 1 januari 2022 is de afdeling repressie van de brandweer gereorganiseerd. Hierbij is een nieuw aansturingsmodel ingevoerd. Inmiddels heeft er een eerste onderzoek (enquête post- en clustercommandanten) op de effecten van de reorganisatie plaatsgevonden waaruit een aantal verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Ook andere momenten met medewerkers, waaronder die over de ontwikkelkoers van de VRU, hebben inzichten tot verbetering gegeven. Inmiddels is er een plan van aanpak opgesteld en zijn de eerste stappen gezet in de concrete uitvoering van de verbeterpunten.

De opdracht bestaat uit het samen met de lijn (directeur brandweer, sector-, cluster- en postcommandanten) uitvoering te geven aan het plan van aanpak en concreet uitvoering te geven aan de implementatie van de overige  verbeterpunten. De opdracht wordt afgesloten met een evaluatie van de reorganisatie met betrokkenheid van onze medewerkers en de personeelsvertegenwoordiging.

2. Projectleider samenvoeging meldkamers Midden Nederland

Het hoofddoel is het samenvoegen van de twee meldkamers Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Utrecht tot één meldkamerorganisatie Midden Nederland voor de onderdelen Brandweer en Multidisciplinaire opschaling op één locatie in Hilversum, de Groest. De projectleider zorgt, via de uitwerking binnen de deelprojecten, voor de inhoudelijke uitwerking van alle benodigde producten en draagt zorg voor de voorbereiding voor alle (voorlopige) besluitvorming richting directie en betrokken besturen. De projectleider draagt zorg voor de benodigde afstemming en betrokkenheid van  de medezeggenschap (het personeel) van alle betrokken organisaties. Productrealisatie op basis van draagvlak is hierbij het vertrekpunt. De meldkamerorganisatie brandweer en multi-opschaling is bij voorkeur 1 januari 2025 gereed voor definitieve implementatie.

De inzet betreft grotendeels de werkzaamheden van projectleider.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €130,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Een afgeronde opleiding op WO niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Implementatie Manager/Projectleider;
4. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 40 uur per week;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met reorganisaties bij een overheidsorganisatie;
6. Aantoonbare werkervaring bij een Veiligheidsregio.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van Bedrijfskunde, en/of Organisatiewetenschappen (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Implementatie Manager voor bedrijfsbrede transacties op tactisch en operationeel niveau (geef dit in het cv aan d.m.v. minimaal een concreet voorbeeld te benoemen) (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met verander- óf transitie trajecten binnen een overheidsorganisatie (35 punten);
10. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het werken met beroepsbrandweer én vrijwillige posten en processen (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Plannen en Organiseren;
 • Vermogen om strategische beleidslijnen te vertalen naar operationele uitvoeringsproducten;
 • Samenwerken;
 • Verbinden;
 • Communicatief sterk;
 • Goede schrijfvaardigheden;
 • Politiek / bestuurlijk sensitief;
 • Omgevingsbewust;
 • Besluitvaardig;
 • Problemen vanuit verschillende ooghoeken bekijken;
 • Gestructureerd werken;
 • Resultaatgericht/visie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de VRU zijn gepland op vrijdag 22 december 2023 tussen 10.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 december2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 40 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.