Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteiten. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Het schrijven van een nieuw integraal beleidskader voor het sociaal domein (werk&inkomen, participatie, jeugd(hulp), wmo, cultuur, sport, welzijn en gezondheid), als opvolger van de bestaande Sociale Koers 2020-2023. Participatietraject opzetten en uitvoeren met partners, inwoners, Adviesraad Sociaal Domein en de leden van de raad. Hierbij word je ondersteund/geadviseerd door een communicatieadviseur.
Deze nieuwe Sociale Koers 2024-2028 moet eind 2023 ter besluitvorming naar de raad.

De Sociale Koers is het integrale beleidskader voor het hele sociale domein. De momenteel op te starten of al opgestarte losse sectorale beleidsvisies nemen we hierin op (bijv. de ouderenagenda en mantelzorgvisie). De doelstellingen voor de inzet van de Brede SPUK komen terug in de Sociale Koers 2024.
Het nieuwe integrale beleidskader moet zorgen voor prioritering en verbinding in en tussen de beleidsthema’s. We zullen blijven doen wat we al doen (na een kritische schifting) om een sociale basis voor iedere inwoner in Houten te garanderen. Bij het vullen van de sociale basis kijken we naar effectieve methoden en of iets direct bijdraagt aan de visie en doelstellingen van de sociale koers vanuit het concept van positieve gezondheid en de Global Goals.

We zetten in op degene die het meest kwetsbaar zijn en richten onze aandacht op de bron van de problematiek. We gaan meer inzetten op wijkgerichte en thema overstijgende aanpakken waarvan we weten dat ze effectief zijn.
Hiervoor moeten we gaan schuiven met bestaande middelen: we gaan minder doen en meer focussen (meer versterken of verbreden waar nodig).
Je maakt onderdeel uit van het programmateam Sociale Koers, onder leiding van de programmamanager Sociaal Domein. Dit team bestaat uit 4 beleidsadviseurs en een ondersteuner van het team Samenleving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Aantoonbare werkervaring met advisering op en ontwikkeling van beleid binnen het sociaal domein, licht dit duidelijk toe in het cv;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider of adviseur binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met schrijven integrale beleidskaders binnen het sociaal domein (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met een verbinding en vertaling kunnen maken van data, ontwikkelingen en wensen naar concrete uitgangspunten en beleid, geef hiervan een voorbeeld in het cv (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten en het rekening houden met belangen van verschillende stakeholders(15 punten);
8. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw inclusief fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer (20 punten).
a) Een maximaal uurtarief tot €85,- exclusief btw inclusief fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer (20 punten);
b) Een maximaal uurtarief tussen 85,- en  €100,- exclusief btw inclusief fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer (10 punten);
c) Een maximaal uurtarief boven de €100,- exclusief btw inclusief fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– communicatief vaardig;
– strakke planning kunnen opstellen en behalen.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel en waarmee een persoonlijke klik is. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 tot 12 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 30 november 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.