Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Het Servicebureau Haaglanden is verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van alle jeugdhulp in de regio Haaglanden. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze website: https://sbjh.nl/

Opdracht
De regio Jeugdhulp Haaglanden start met een project om te komen tot een soepel en efficiënt toeleidingsproces voor de GI’s. Hiervoor zoekt zij een projectleider.
Er is een tweeledige aanleiding om te komen tot dit projectvoorstel:

1. De conclusie vanuit de doorbraakaanpak voor wachtende jeugdigen GI’s is dat de toeleiding naar jeugdhulp vanuit de GI’s efficiënter moet. De IGJ heeft in juli 2021 al vastgesteld dat er bureaucratische belemmeringen zijn bij de toeleiding. Door de al maar stijgende werkdruk in combinatie met het imago is de jeugdbescherming nu in crisis en is de aanpak van deze bureaucratie urgent;
2. De wettelijke verplichting voor de regio om te werken met een actueel samenwerkingsprotocol. Het huidige protocol is niet meer actueel en dient aangepast te worden.

Vanwege de hoge urgentie op dit thema vraagt dit project om een snelle inzet van extra capaciteit. Het uitgangspunt en doel van dit traject (vastgesteld in het Directeurenoverleg Haaglanden) luidt:

De bepalingen van de GI’s zijn verwijzingen met een specifiek wettelijk karakter en krijgen aparte aandacht en zijn apart te herkennen in het toeleidingsproces.

Het concrete resultaat van het project is een geactualiseerd samenwerkingsprotocol voor de duur van het huidige contract (tot 2028) waarmee de samenwerking met de GI’s uniform in de regio is vastgesteld en de administratieve lasten voor de GI’s en de toegang van de gemeenten aantoonbaar met minimaal x% zijn teruggedrongen. Er is in de regio (GI’s, gemeenten, servicebureau, aanbieders) draagvlak en steun voor de vastgelegde afspraken in het protocol en er is een regiobrede implementatie bereikt. Hierdoor hoeft er minder tijd te worden besteed aan randzaken en ontstaat er meer ruimte voor het primair proces. Dit leidt tot meer werkplezier voor de jeugdbeschermers en meer aandacht en snellere inzet van hulp voor jeugdigen en hun ouders.

Om te komen tot het projectresultaat wordt een projectleider gezocht voor de periode van 1 jaar voor 16 uur per week. De gemeente Den Haag en het Servicebureau sturen in gezamenlijkheid deze medewerker aan.

Projectaanpak
De projectaanpak bestaat uit 5 fases:

 1. Er wordt begonnen met in kaart te brengen waar het op dit moment het meest knelt door
  het bespreken van de meest exemplarische casuïstiek tussen GI’s, gemeenten, Servicebureau en jeugdhulpaanbieders. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten die al op zijn gedaan, o.a. uit de doorbraakaanpak GI’s en de regiodag van 7 juni 2022.
  Planning: eind februari gereed
 1. In de tweede fase wordt verkend op welke wijze diverse gremia in de regio betrokken moeten worden bij de inrichting en implementatie van het nieuw te ontwikkelen toeleidingsproces. Er zijn in de regio veel spelers die zich bezig houden met de toeleiding naar hulp vanaf het moment dat de rechter een uitspraak doet, de GI op basis hiervan een bepaling jeugdhulp afgeeft en het daadwerkelijk starten van de jeugdhulp in het gezin. Een aparte, snelle route moet worden ontworpen zowel voor de inhoud (GI als wettelijk verwijzer in het gedwongen kader en wat betekent dat?) als het administratieve proces. Belangrijk gegeven hierbij is dat de  route naar jeugdhulp vanuit de GI’s tweeledig is: als de GI betrokken is vanuit het vrijwillig preventief justitieel kader dan is deze formeel gezien geen wettelijk verwijzer. Een snelle inzet van jeugdhulp blijft evenwel eveneens belangrijk in deze situatie. De opbrengst van deze fase is een ontwerp van het proces dat gelopen moet gaan worden in de derde fase: welke partijen worden op welke wijze betrokken. Deze tweede fase kan tijdens de eerste fase al worden opgestart.
  Planning: eind februari gereed.
 1. Na de verkenning volgt het opstellen van een procesontwerp voor de regio, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt bij het al bestaande ontwerp. Deze fase verloopt in samenwerking – en afstemming met de relevante gremia; Accountteam GI’s, BVO, Servicebureau, PTJ, lokale teams, Programmabureau, DO, GI’s en jeugdhulpaanbieders. De ontwikkeltafel die wordt georganiseerd door het Servicebureau is een vehikel dat gebruikt kan worden om in gesprek te komen met jeugdhulpaanbieders en andere partijen.
  Planning: gereed eind april.
 1. In de vierde fase zal vervolgens het huidige Regionale samenwerkingsprotocol voor GI’s en gemeenten worden geactualiseerd op basis van de in tweede fase verkregen inzichten en
  afspraken (zie bijlage voor het huidige Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden-Gecertificeerde instellingen Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering). Het protocol wordt gedragen door de toegang van de gemeenten in Haaglanden zowel inhoudelijk als administratief. Het project heeft dus zowel een inhoudelijke als een administratieve component. De projectleider zal voor de inhoudelijke component input ontvangen en samenwerken met het accountteam GI’s. De administratieve component zal een intensieve samenwerking vereisen met het BVO, de controlafdeling van het Servicebureau en vertegenwoordigers van de lokale toegang tot jeugdhulp van de gemeenten. De aanbieders jeugdhulp hebben ook een belangrijke rol bij het vertalen van de bepaling jeugdhulp in een beschikking voor de gemeente. Aanbieders vragen bij aanmelding van jeugdigen door de GI’s verschillende informatie op over de inhoud van de casuistiek, waardoor de GI’s extra belast worden en de inzet van hulp vertraagt. De vertaling en duiding door de aanbieder levert ook vertraging op in het proces, omdat gemeenten diverse vragen bij hebben bij de inzet van hulp. Bovendien zijn GI’s niet altijd voldoende op de hoogte van de concrete vertaling door de aanbieder van hun bepaling naar intensiteit en duur van jeugdhulp. Op de diverse schakelmomenten valt nog veel winst en efficientie te behalen. Het nieuwe procesontwerp gaat hierin voorzien.  Een  verbinding van  het protocol met het onlangs landelijk ontwikkelde administratieprotocol voor de GI’s is onderdeel van de opdracht.
  Planning: medio juni.
 1. De vijfde fase betreft de implementatie. Handelen volgens het Samenwerkingsprotocol betekent een goede implementatie van de afspraken die in het protocol gesteld zijn. Een verankering van de afspraken zowel bij gemeenten, GI’s als Servicebureau in de systemen en bij de mensen is van groot belang voor het slagen van dit project.
  Planning: eind november.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal €95,00′ exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Aantoonbare werkervaring met het aanvragen van jeugdhulp en het toeleiding procedure GI/Jeugdhulp;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider binnen Jeugdhulp;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider binnen Jeugdhulp (25 punten);  
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werk van de GI (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare met het aanvragen van jeugdhulp en het toeleiding procedure GI/Jeugdhulp (25 punten);

Competenties

 • Verbindend: verbinder tussen inhoud en proces en verbinder met de betrokkenen, zodat er een geslaagde implementatie kan plaatsvinden. 
 • Analytisch:  analyse kunnen vertalen naar praktijk en (integratie in huidige) procesontwerp.
 • Vasthoudend:  voortdurende focus houden op het resultaat: een uniform en zo simpel mogelijk werkproces in de regionale praktijk.
 • Resultaatgericht en standvastig: houdt ten allen tijde het doel voor ogen en stuurt direct op het te behalen resultaat. Ook bij weerstand houdt de medewerker vast aan het te bereiken projectresultaat.

Algemene competenties:

 • Communicatief sterk
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Creatief
 • Resultaatgericht

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Er zal na gunning afstemming plaatsvinden over de spreiding van de uren over de werkdagen, overleggen zullen vooral op maandag, dinsdag en donderdag plaatsvinden.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 3 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.