Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Situatie
In de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de stichting Alphense Kinderboerderijen drie kinderboerderijen en twee graasweiden in beheer. De stichting Alphense Kinderboerderijen volgt een uitvoeringsagenda om de drie kinderboerderijen toekomstbestendig te maken gebaseerd op een raadsbesluit van 17 oktober 2019.

Onderdeel van de opdracht is de realisatie van een voedselbosprincipes gebaseerd voedselpark. Dit voedselpark moet in de plaats komen van VoedselPark Gnephoek, dat in 2021 wegens bouwactiviteiten aan de Zaagmolenweg is gestopt. Het college heeft begin 2021 besloten dat een samenwerking met de Kinderboerderij Zegersloot het meest kansrijk zou zijn voor beide partijen. Aanvankelijk is een traject ingezet om kinderboerderij en voedselpark naast elkaar te situeren in het Zegerslootgebied. Toen het bestuur van VoedselPark Gnephoek opstapte ontstond een nieuwe situatie. De stichting Alphense Kinderboerderij ziet kansen om het voedselpark te integreren in de kinderboerderij Zegersloot.  Dit sluit aan bij het plan van het bestuur om het voedselpark concept te integreren in de bestaande kinderboerderij infrastructuur en de kinderboerderij organisatie en de huidige accommodatie bij de Zegersloot aan te passen aan de nieuwe functies. Dit kan bijdragen aan het meer verwerven van inkomsten.
Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft ter ondersteuning aan dit proces besloten tot een bestuursopdracht voor een coöperatieve aanpak met betrokkenen vanuit alle doelgroepen om vanuit een nieuw te ontwikkelen visie het voedselpark concept een plek te geven in de kinderboerderij aansluitend bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en waarden over dierenwelzijn, voedselstrategie en duurzaamheid en met het onderzoeken van het creëren van extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De bestuursopdracht is ook voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad. De raad  heeft de volgende wensen en bedenkingen meegegeven: de projectleider zorgt voor een warme overdracht aan de stichting; een oplossing zoeken voor de detailhandel beperking; alcoholschenken op een kinderboerderij is niet wenselijk; de afspraken met de stichting Kinderboerderij Alphen aan den Rijn opnieuw vormgeven zodat ze beter passen bij de situatie.
Voedselpark Zegersloot: wat moet er komen? In de bestaande Kinderboerderij Zegersloot wordt het voorgenomen voedselpark toegevoegd van voldoende omvang en variatie. Het wordt een eetbare bostuin van bescheiden formaat gebaseerd op de principes van permacultuur. Belangrijkste waarde van deze bostuin is educatie, met als belangrijkste leerdoel demonstratie en experiment met:

 • natuurlijke en herstellende voedselteelt
 • nieuwe toekomstbestendige voedselgewassen
 • meer efficiënte voedselteelt in meerdere lagen (bodembedekkers, kruiden, struiken, lage bomen, hoge bomen, klimplanten)
 • voedselteelt met gesloten kringlopen
 • voordelen van een divers, veerkrachtig, natuurinclusief voedselproductiesysteem
 • toepassing van polycultuur (meerdere teeltgewassen) tegenover monocultuur (één gewas)

Er ontstaat een meerwaarde en groter draagvlak als het een coproductie wordt van alle betrokkenen. Hiervoor is een samenwerkingstraject met deskundigen nodig vanuit verschillende organisaties c.q. functies waaronder: Stichting Alphense Kinderboerderij; voedselpark; onderwijs; zorginstelling voor arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Rijnvicus benaderen); gemeente (fysiek domein en sociaal domein). De projectleider wordt aangesteld als regisseur in dit proces. Voor het proces zijn in de bestuursopdracht onderstaande vier fasen omschreven.

Verkenning (Q1 2023)

 •  Vaststellen bestuursopdracht
 • Inspiratiebezoek aan Pluk! in den Haag een mooi voorbeeld van kinderboerderij en stadslandbouwproject https://www.plukdenhaag.nl/ en Voedselbos Benthuizen https://voedselbosbenthuizen.nl/
 • Aanstellen van projectleider
 • Verkennende gesprekken met externe partijen voor deelname aan coproductie
 • Samenstellen van een kernteam bestaande uit minimaal voorzitter stichting Alphense Kinderboerderijen en portefeuillehouder met vergaderschema, agenda en planning
 • Samenstellen van een projectteam met deelnemers uit alle betrokken organisaties
 • Samenstellen van een ambtelijke stuurgroep met teamleiders
 • Resultaat: participatieplan met stakeholders en document met bestuurlijke uitgangspunten voor visiedocument

Kaderstellende fase  (Q2 2023)Visie

 • Vragen die centraal staan: wat willen we bereiken, voor wie, en hoe willen we dat doen?
 • Die visie moet aansluiten op de toekomstvisie geformuleerd in het raadsbesluit van 17 oktober 2019. Sommige uitgangspunten hierin moeten opnieuw tegen het licht gehouden worden en anderen moeten herbevestigd worden. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere de primaire focus op educatie over herkomst van ons voedsel, planten en dieren, natuur en milieu; de organisatorische en financiële toekomstbestendigheid; het aantal dieren en de soort dieren, fokbeleid, de dierenweides. 
 • Hiervoor wordt eerst een wensbijeenkomst georganiseerd met bestuurders en beheerders van stichting Alphense Kinderboerderijen om een wensbeeld te creëren op basis van een brainstorm en een schouw kinderboerderij de Zegersloot om schets te maken welke dieren/planten/etc op welke plek mogelijk is met projectleider, bestuursleden en beheerders. Op basis hiervan worden discussievragen geformuleerd voor de nog te vormen visie.
 • Tussen-resultaat: vlekkentekening en wensbrainstorm met discussievragen als input voor de brede visie bijeenkomst.
 • Op basis van dit geschetste wensbeeld en bijbehorende discussievragen wordt een gesprek georganiseerd met alle betrokkenen en worden deskundigen uitgenodigd op terrein van kinderboerderijen, dierenwelzijn, voedselbos, duurzaamheid en arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Resultaat: plan met gedeelde missie, visie, doelstellingen, doelgroepen en draagvlak.
 • G0/NO GO: alle partijen bespreken stuk met eigen organisatie. Er wordt bepaald of er voldoende draagvlak is om met alle partijen verder te gaan.

Organisatie

 • Vragen die centraal staan: hoe willen we het doen, met wie en wat is daarvoor nodig?
 • Er ligt een concept-plan voor de benodigde renovatie en aanpassingen aan de gemeentelijke accommodatie. Zodra de gezamenlijke visie geformuleerd is, moet afstemming op de visie en financiële haalbaarheid getoetst worden.
 • Resultaat: plan met verschillende functies op locatie en in de accommodatie, omvang dieren- en plantenpopulatie, fokbeleid, de organisatie, wet- en regelgeving, het financieel plan, fondsenwervingsplan, kredietaanvraag gemeenteraad, draagvlak voor de veranderingen.
 • G0/NO GO: hoofdfinanciers gaan terug naar eigen organisatie met de vraag is het haalbaar.

Ontwerpfase (Q3 2023)

 • Invulling geven aan de organisatie: benodigde aanpassing gebouwen en terreinen; dieren en planten; organisatie: bestuur en personeel; vakbekwaamheid/personeel; mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; contracten en sponsors, aansprakelijkheid; keurmerken; hygiënecode; certificaat leerbedrijf; communicatie.
 • Om een succesvolle realisatie van een voedselpark te waarborgen is specialistische kennis inzicht en ervaring met natuurinclusieve, regeneratieve bosbouw vereist.
 • Resultaat: Beleidsplan voor de continuïteit en professionaliteit: het bestuurlijke kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen worden vormgegeven. Vormgegeven door de uitvoerende instantie met ijkpunten voor voortgangsrapportage aan gemeente.
 • GO/NO GO: alle partijen gaan terug met de vraag of aan alle eisen voldaan kan worden en of het nog steeds haalbaar is.

Implementatiefase (Q4 2023)
Voorbereiding voorafgaand aan de uitvoering O.a. aanpassen terreininrichting, inkoop planten bomen/planten, aanpassing gebouw e.a.

Officiële start (Q1 2024)
De gemeente zoekt samen met de stichting Alphense Kinderboerderijen een overall projectleider die ervoor zorgt dat de beoogde resultaten op planmatige en samenhangende wijze worden behaald. Voor het schrijven van de plannen in de verschillende fase is een Young professional als projectleider vanuit de gemeentelijke organisatie beschikbaar voor 16 uur per week. Deze Young professional werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de algemene projectleider.

Opdracht en taken
Het college van B&W heeft een bestuursopdracht opgesteld. De projectleider geeft uitvoering aan deze opdracht en is verantwoordelijk voor de beoogde resultaten. De projectleider is verantwoordelijk  voor:

 •  het tijdig opleveren van het resultaat van de bestuursopdracht. Dit omvat onder meer:
  • Tijdig opleveren van de geformuleerde  projectresultaten bij de verschillende fasen;
  • In de uitwerking samen optrekken met en ontwikkelen van draagvlak bij en commitment van samenwerkingspartners
  • communicatie relevante stakeholders en samenwerkingspartners;
  • voorbereiden bestuurlijke besluitvorming;
  • projectleiding en -beheersing ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie;
  • zorgdragen voor warme relatie met bestuur van de stichting Alphense Kinderboerderijen.
 • Leiding geven aan het projectteam waarin de (deel)projectleiders participeren en medewerkers met beleidsinhoudelijke-, financiële-, juridische- en inkoopexpertise;
 • Voorbereiden van en deelnemen aan de bestuurlijke overleggen met de betrokken wethouder en vertegenwoordigers van besturen van de deelnemende organisaties;
 • Voorbereiden van en deelnemen aan de ambtelijke stuurgroep met de betrokken teamleiders;
 • De projectleider zorgt voor een warme overdracht aan het bestuur van de stichting Alphense Kinderboerderijen tijdens en aan het einde van het traject.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 3 april 2023 met een gemiddelde flexibele inzet per week van 16 uur voor de gehele duur van de opdracht;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider met veranderopgave binnen een gemeentelijke/ overheidsinstelling;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van groen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf jaar als projectleider voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken met transitie-veranderprocessen van organisaties waar weerstand is (50 punten);
5. Aantoonbare ervaring met het werken in een politiek- bestuurlijke context (15 punten);
6. Kennis van omvorming (kinder-)boerderijen naar moderne (kinder-)boerenbedrijven met waar rode en groene voedselvoorzieningen geïntegreerd worden, aantoonbaar gemaakt middels een voorbeeld; (15 punten);
7. Kennis van de principes van permacultuur en de processen die spelen bij de invoering van deze principes in een traditionele (kinder-)boerderij, aantoonbaar gemaakt middels een voorbeeld (15 punten);
8. Uurtarief maximaal € 100- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en andere mogelijke kosten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verandermanagement en omgang met weerstand
 • Samenwerkend
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Organisatiesensitief
 • Communicatief sterk
 • Draagvlak creëren
 • Ondernemend
 • Je bent bereid om bij overleggen in de avonden of overdag op locatie van de gemeente dan wel de kinderboerderij Zegersloot te werken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen (de knock-outcriteria) in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie acht (8) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De acht (8) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De stichting Alphense Kinderboerderijen en de gemeente beoordelen de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met een selectiecommissie van minimaal twee vertegenwoordigers van de stichting Alphense Kinderboerderijen en de gemeente. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de stichting Alphense Kinderboerderijen en de gemeente het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal € 100,- excl. BTW / inclusief reiskosten woon-werk en eventuele parkeerkosten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg gepland.

Planning
De gesprekken met het bestuur van stichting Alphense Kinderboerderijen en de gemeente zijn gepland bij de gemeente Alphen aan den Rijn op woensdag 8 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 maart 2023 bericht. Na het selectiegesprek wordt een klikgesprek met de betrokken wethouder de heer G-J Schotanus gepland voor 1 of meer kandidaten. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze uitvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 februari 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.