Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
De gemeente Hoogeveen is sinds 2015 de coördinerende gemeente voor de Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD). Vanuit deze rol faciliteert de gemeente Hoogeveen de JHRD, is eerste aanspreekpunt namens de JHRD en is penvoerder voor een aantal clusters. Daarnaast verzorgt de gemeente Hoogeveen sinds 2019 het programma voor het Drentse transformatieprogramma ‘Envedder’. Vanuit dit programma worden een aantal projecten gedraaid ten einde inhoud te geven aan de transformatie. Het project kleinschalige woonvoorzieningen is één van de projecten.

Opdracht
Deze opdracht kent een 3-tal deelopdrachten die alle drie bijdragen aan het maatschappelijke effect: Meer kinderen zo lang mogelijk zo thuis mogelijk laten opgroeien. Het realiseren van kleinschalig woonaanbod is één deelopdracht die de meeste aandacht zal vragen en waar je de leiding neemt in een groep collega’s die meewerken aan deze opdracht. De beide andere deelopdrachten vragen afstemming met de deelnemende gemeenten van de Jeugdhulpregio, maar kennen geen medewerkers. De opdracht biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet. Onderstaand een aantal taken en werkzaamheden die je kunt verwachten in deze functie:

 • Je draagt er in de rol van projectleider zorg voor dat het aanbestedingsproces soepel verloopt. Je laat je niet afschrikken door de dynamiek die speelt in het jeugdzorglandschap waar belangen van zowel zorgaanbieders als de Drentse gemeenten een rol spelen. Je moet je ‘mannetje’ kunnen staan en stevig sturing geven aan het project om het tot een goed einde te kunnen brengen;
 • Na contractering dien je in samenwerking met de gegunde partij zorg te dragen voor implementatie van niet slechts het hoog specialistisch wonen maar ook van de reeds eerder afgesloten overeenkomst inzake een reizend specialistisch team;
 • Je bent het aanspreekpunt van de programmamanager Envedder en je maakt deel uit van het programmateam Envedder en in voorkomende gevallen neem je ook deel aan het regioteam van de Jeugdhulpregio Drenthe;
 • Je stemt af met stakeholders op de beide andere deelopdrachten en je legt de verbinding met de deelnemende gemeenten;
 • Je draagt zorg voor het opstellen van documenten op basis waarvan deelnemende gemeenten zich een oordeel kunnen vormen over de beide andere deelopdrachten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met aanbestedingstrajecten binnen het sociaal domein;
3. Ervaring met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaam relatiemanagement met zorgaanbieders op bestuurlijk niveau. (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als projectleider met de inkoop van specialistische jeugdhulp op regionaal niveau (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder;
 • Doortastend;
 • Hands-on-mentaliteit;
 • Politieke antenne;
 • Vasthoudend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Tarief
Er wordt een tarief van maximaal € 103,00 per uur gehanteerd excl. BTW.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan naar eigen inzicht, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, ingevuld worden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vanaf dinsdag 14 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 13 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 09 maart 20230 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op10 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10  maart 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.