Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-12

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Nieuwe zaakinrichting Mens Centraal

De regio gemeente Amersfoort zit op dit moment midden in een proces voor taakgerichte inkoop voor Jeugd en Wmo. Voor Jeugd is er inmiddels een nieuwe aanbieder gecontracteerd voor Wmo nog niet. In het kader van de nieuwe inkoop zijn verschillende projecten ingang gezet. Een daarvan is het uniformeren van de wijkteams. Het doel is om in de regio meer eenduidig te gaan werken, zodat dit de regionale samenwerking en de samenwerking met de gecontracteerde partners vereenvoudigd.

Deze opdracht bestaat uit het aanpassen van de zaakinrichting van Mens Centraal. Dit is de applicatie waar wijkteam medewerkers hun dossiers in bijhouden.

Voor dit project bepalen de functionaliteiten van de applicatie Mens Centraal de grenzen van de mogelijkheden voor de inrichting. Daarnaast moet er, in het kader van het uniformeren van de wijkteams, in samenhang met de regio overeenstemming plaatsvinden over de nieuwe inrichting van het systeem.

De aanpassing van Mens Centraal staat in het teken van de nieuwe inkoop, maar dit moment biedt ook veel kansen;

  • We willen de administratieve last van consulenten zo veel mogelijk verminderen. Op dit moment sluit de zaakinrichting hier onvoldoende bij aan.
  • Er is nauwelijks management informatie te verkrijgen met de huidige inrichting. Hierdoor is sturen op kwaliteit doorlooptijd en kosten vrijwel onmogelijk.
  • Er is geen informatie voor beleidssturing, hierdoor is het bijstellen of opstellen van nieuw beleid op basis van data niet mogelijk.

De opdracht is bedoeld om de mogelijkheden van het systeem, de wens van de gebruikers in Soest (uitvoering, beleid en management) in kaart te brengen. Bij de gebruikers een realistisch beeld schetsen van de systeemgrenzen van Mens Centraal. Met deze input ben je vervolgens een stevige vertegenwoordiger in de regio om de wensen van Soest te borgen in de nieuwe zaakinrichting.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet en de implementatie hiervan richting de uitvoering;
2. Aantoonbare werkervaring met Mens Centraal
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5.  Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het sociaal domein van een gemeente;
6. Kandidaat is in het bezit van een geldige SKJ registratie (vermeld het nummer in het cv)

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  met de uitvoering van de Jeugdwet (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als projectmedewerker op het gebied van de jeugdwet (15 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met Suite  (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Onderzoekend, analyserend, helder communiceren, schakelen tussen beleid en uitvoering.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 13 december 2023, 09:00 uur, uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 april 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.