Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.  Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De provincie Utrecht is al lange tijd goed bezig met voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. In deze laatste fase is oefenen een belangrijk onderdeel. Oefenen met nieuwe werkprocessen, toepasbare regels, samenwerking intern en met externe partners en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) in combinatie met het nieuwe zaaksysteem. De provincie heeft daarvoor de eerste versies van werkprocessen, de benodigde systemen, aansluitingen op het DSO en de benodigde content beschikbaar. Voor de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet wil de provincie nog beter gaan leren werken met de Omgevingswet en de bijbehorende systemen en processen en waar nodig verbeteringen door te voeren. We willen leren door te doen! Om dat te organiseren en aan te jagen zoekt de provincie een projectleider. 

Inhoud van de opdracht 

 1. Organiseren van het oefenen 

De provincie heeft al veel (technisch) getest of de dsystemen werken. En ook zijn eerste ketentesten gedaan met de werkprocessen en regionale samenwerkingsafspraken. Maar veelal is dit gedaan door de ontwikkelaars en direct betrokkenen. Nu vragen we van een projectleider: 

 • Enthousiasme te organiseren voor het oefenen. Met de teamleiders kijken wie allemaal zou moeten oefenen en hen enthousiast krijgen mee te doen.  
 • Opzetten van een planning wanneer wat geoefend moet worden zodat collega’s hun eigen toekomstige werkzaamheden oefenen en ook ervaren hoe hun werk onderdeel is van de werkende keten. 
 • Uitvoering geven aan de planning. 
 • Afstemmen met interne partners, zoals de eigenaren van de werkprocessen en de projectleider van het Omgevingswetproof maken van het zaaksysteem. 
 1. Opstellen en begeleiden oefenscenario’s intern en met externe partners 

Voor het oefenen zullen eerst scenario’s opgesteld moeten worden, gebaseerd op de (al beschreven) werkprocessen voor planvorming en uitvoering. De provincie heeft ook al een paar oefencasussen opgesteld gericht op de uitvoering en samenwerking in de regio. Deze oefenscenario’s dienen te worden uitgedacht en gefinetuned zodat:  

 • Alle betrokken provinciale teams (BEM, VVN, TBO, GRO, SRO, ..) deel kunnen nemen aan oefeningen; 
 • Ketenpartners als Omgevingsdiensten (RUD, ODNZKG, ODRU), gemeenten, waterschappen en mogelijk zelfs initiatiefnemers kunnen worden betrokken; 
 • Alle verzoeken waar de provincie bevoegd gezag van is en daaraan gerelateerde adviezen kunnen worden geoefend; 
 1. Leren door doen faciliteren door het agenderen en prioriteren van verbetervoorstellen 

De provincie heeft een mooie samenwerking staan tussen de verschillende teams waar straks de coördinatie van het werken volgens de beleidscyclus ligt. Hier liggen de meeste werkprocessen geborgd. Van de projectleider oefenen vragen we: 

 • De leerlessen die opgedaan worden bij het oefenen waar nodig te vertalen naar concrete verbetervoorstellen voor de werkprocessen, de (regionale) samenwerkingsafspraken, de dienstverlening of het DSO.
 • Met de betrokkenen indien gewenst aanvullende afspraken te maken zodat de uitvoering bij de inwerkingtreding goed verloopt.   

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling of vergunningverlening. 
2. Minimaal 1 jaar kennis en ervaring met de Omgevingswet.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider met de realisatie van verander of verbetertrajecten en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen; 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling of vergunningverlening (35 punten). 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider met de realisatie van verander of verbetertrajecten en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen (35 punten). 
6. Aantoonbare kennis van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO) (10 punten); 
7. Aantoonbare kennis van de impact van de Omgevingswet op de benodigde plan-, toepasbare regel en vergunningssystemen. Deze kennis is middels werkervaring als projectleider verworven (noem hiervan minimaal 1 concreet voorbeeld).
a. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met gevraagde werkervaring( 20 punten);
b. Minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met gevraagde werkervaring (10 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Enthousiasmeren;
 • Verbinden;
 • Organiseren;
 • Faciliteren;
 • Sturing geven;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja (er wordt wel verwacht dat de kandidaat ook op locatie werkt)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 feburari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.