Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

MIRT planuitwerking masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag groeit. Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij, wat zorgt voor een grote behoefte aan nieuwe (betaalbare) woningen en werkgelegenheid. In totaal moet hiervoor in de metropoolregio ruimte worden gevonden voor minimaal 200.000 nieuwe woningen[1], waarvan het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst geschikte locaties zijn in de Haagse regio. De Binckhorst is één van de gebieden die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen is voor grootschalige verstedelijking. Het betreft hier een project waar zowel nationale als regionale en lokale belangen spelen. Er zijn zeven partijen die samen opdrachtgever zijn voor dit project, te weten: De ministeries van I&W en BZK, de provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Vlak voor de zomer hebben colleges en gemeenteraden het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst met het voorkeuralternatief voor een HOV-Tram verbinding en een pakket aan maatregelen vastgesteld en het geld beschikbaar gesteld voor zowel de planuitwerking als de realisatie. Dit budget is beschikbaar gesteld door de 7 opdracht gevende en samenwerkende partijen. Nu staan we aan de start van de volgende fase op weg naar een projectbesluit: de planning- en studiefase (planuitwerking). De afspraken voor de volgende fasen zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 6 november 2023 is ondertekend.

In de planuitwerking wordt de Projectbeslissing voorbereid die de realisatie van het project wettelijk en financieel mogelijk maakt. De essentie van de Projectbeslissing is dat er duidelijkheid is over de scope van het project, de realisatieperiode, de bekostiging, de verdeling tussen partijen en de marktbenadering. De technische uitwerking en ruimtelijke inpassing van het tramtracé en de uitwerking van de maatregelen uit het Masterplan staan centraal in deze fase. Ondanks dat de gekozen oplossing (het tracé en het type (tram)) niet meer ter discussie staat, wordt wel opnieuw gekeken naar mogelijkheden voor optimalisaties, duurzaamheid en mee-koppelkansen. Uitwerking van de plannen gebeurt in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden.

Aan het einde van deze fase wordt de projectbeslissing opgeleverd inclusief ontwerp en kostenraming. Dit resultaat moet aan het eind van het najaar van 2025 gereed zijn. Op dat moment vindt het vaste bestuurlijk overleg MIRT Rijk – regio plaats.

De centrale projectorganisatie is vormgegeven conform het IPM-model. De projectmanager van het IPM-team werkt in opdracht van de 7 opdracht gevende partijen. Het IPM-team bestaat verder uit een technisch manager, een contractmanager, een omgevingsmanager, een manager conditionering en een manager planstudies. De besluitvorming loopt via een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijk overleg naar de colleges en raden. Het IPM-team werkt nauw samen met een begeleidingsteam, in het begeleidingsteam zitten de ‘projectleiders’ van de 7 opdracht gevende organisaties. Het begeleidingsteam vormt de schakel tussen het IPM-team en de 7 opdracht gevende partijen. Alle samenwerkingspartners leveren ook collega’s die meewerken en meedenken in de team die onder het integraal projectmanagementteam (IPM-team) hangen. Op, www.lv.nl/voorburgwest en www.binckhorstbereikbaar.nl, staat meer informatie.

Opdracht
Met de start van de nieuwe fase in het project en de nieuwe projectmanager van het IPM-team, wordt ook de projectorganisatie (vanuit Leidschendam-Voorburg) opnieuw vormgegeven. We proberen binnen Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk te spiegelen aan het IPM-team. Voor het projectteam vanuit Leidschendam-Voorburg wordt nu een projectleider/omgevingsmanager gezocht.

Deze projectleider neemt deel aan het begeleidingsteam en in het team Omgevingsmanagement samen met onze communicatie adviseur. Het inpassen en uitwerken van de verschillende maatregelen uit het masterplan in samenwerking met onze inwoners (co-creatie) is namelijk de kern van het werk in deze fase van de planvorming. Het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid staat daarbij centraal.

Deze projectleider stuurt ook het team van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan en rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgever binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. De ambtelijk opdrachtgever van de gemeente vertegenwoordigt Leidschendam-Voorburg in de ambtelijke stuurgroep van het project.

De gevraagde projectleider is een projectleider die de kwaliteit heeft zich snel een positie te verwerven in de projectorganisatie en in de organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hier wordt belang aan gehecht omdat het één van de taken van de projectleider is om de gevoeligheden, kenmerken en belangen van onze gemeente in te brengen in dit brede, Leidschendam-Voorburg overstijgende project, in het begeleidingsteam van het IPM-team.

Daarnaast heeft de projectleider bij voorkeur ervaring met omgevingsmanagement, co-creatie, procedures en grote, complexe ruimtelijke projecten, bestuurlijke besluitvorming, en is deze persoon politiek sensitief.

De verwachte inzet is circa 2,5 dagen per week tot en met 2025. Tot op heden is deze rol vervuld door een collega. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze collega zich richten op het onderdeel planstudies in dit project. Deze collega blijft dus betrokken bij het project en er wordt gezorgd voor een warme overdracht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Per 2 januari 2024 beschikbaar voor gemiddeld 20 uur per week voor de volledige opdracht en eventuele verlengingen;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Gebiedsontwikkeling/Mobiliteit;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider/omgevingsmanager bij gebiedsontwikkeling en/of mobiliteit, bij voorkeur bij de planuitwerking van een (vergelijkbaar) MIRT project (30 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider met Participatietrajecten en Stakeholder analyses (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van de organisatie in combinatie met die van diverse stakeholders in acht worden genomen (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in projecten met samenwerkingsverbanden tussen Rijk, Provincie, Regio en gemeente, benoem 2 referentie projecten (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met railprojecten en verkeersveiligheidsvraagstukken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je pakt de leiding, organiseert eigenaarschap en hebt gevoel voor je positie
  • Je denkt vooruit, voelt politieke gevoeligheden haarfijn aan, houdt het overzicht en kunt moeiteloos schakelen op zowel techniek als op ontwerp en van individueel belang naar algemeen belang;
  • Je bent een goede gesprekspartner in het begeleidingsteam en voor projectmanager van het IPM-team en voor de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever;
  • Je bent omgevingssensitief, je hebt gevoel voor belangen van verschillende partijen;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Jaarlijkse indexering
– Indexering is alleen mogelijk bij goed functioneren;
– Indexering is alleen mogelijk bij de overgang naar een nieuw contract (en tevens pas na 12 contractmaanden);
– Indexering kan maximaal 1 keer per jaar plaatsvinden (na verloop van 12 contractmaanden);
– Indexering gebeurt op basis van CBS indexeringscijfer (DPI) per januari van het volgende jaar.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval op de dinsdagen fysiek aanwezig zijn (i.v.m. overleggen van het Projectteam KPP).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 20 december 2023) van 11.15 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
– ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 20 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.