Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Structuur
Je verricht je werkzaamheden vanuit de afdeling Landschap, Wonen & Economie, maar ten behoeve van de gehele organisatie.

Opdracht
De gemeente Midden-Delfland werkt hard aan de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Midden-Delfland wil per 1 januari 2024 kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Er is al veel werk verricht, er is een plan van aanpak vastgesteld, de nieuwe software is geïmplementeerd en aangesloten op het DSO-LV, de gemeenteraad en het college hebben de meeste belangrijke besluiten genomen. Het project bevindt zich in een fase waarin steeds meer medewerkers betrokken raken en steeds meer werkzaamheden in de lijn opgepakt worden. De werkprocessen, opleiding en training, het Omgevingsplan en de interne en externe communicatie hebben prioriteit om klaar te zijn voor invoering op 1 januari 2024. Daarnaast moet er een doorkijk gemaakt worden voor wat er na invoering van de Omgevingswet in Midden-Delfland nog moet gebeuren.

Gezien de brede scope van de Omgevingswet is het dus noodzakelijk dat je een goede samenwerking tussen alle betrokken afdelingen binnen de organisatie tot stand weet te brengen zodat er een goede sfeer ontstaat en je iedereen mee kan krijgen om de opgave te realiseren. Je werkt daarbij samen met de trekkers van de verschillende werkgroepen en stemt af met de regio.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Omgevingswet;
3. Aantoonbare kennis van de WKB (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van de omgevingswet (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een politiek bestuurlijke omgeving (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van de ICT eisen voor zaakgericht werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het wabo werkveld bij een gemeentelijke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Daadkrachtig;
Zeer goede communicatieve vaardigheden (op diverse niveaus);
Analytisch;
Slagvaardig;
Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
Verbindend;
Enthousiasmeren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.